Voi­ko hyvin­voin­tia opet­taa?

Ihmisten arjen sujuminen on hyvinvointipalveluiden keskeinen tavoite

Hyvin­voin­ti pal­ve­lee kaik­kia kau­pun­ki­lai­sia lap­sis­ta senio­rei­hin, har­ras­ta­vis­ta aikui­sis­ta vapaa­eh­tois­työn tuke­mi­seen.

Joen­suus­sa hyvin­voin­ti kat­taa var­hais­kas­va­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen perus­as­tees­ta lukioi­hin sekä kan­sa­lais­opis­ton ja kon­ser­va­to­rion, kult­tuu­ri­pal­ve­lut, nuo­ri­so­toi­min­nan ja lii­kun­nan pal­ve­lut.

Monia­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta hyvin­voin­nil­la on yhtei­siä tavoit­tei­ta, jot­ka näky­vät pal­ve­luis­sa kaut­ta lin­jan.  Moni­puo­li­set oppi­mi­sym­pä­ris­töt voi­vat ava­ta oven­sa kou­lu­päi­vien jäl­keen lähia­lu­een asuk­kai­den har­ras­tus­käyt­töön. Ympä­ris­tö­kas­va­tus ja kes­tä­vä kehi­tys kul­kee läpi koko opin­kaa­ren. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa täh­dä­tään yhden­ver­tai­suu­teen ja tasa-arvoon sekä viha­pu­heen ja rasis­min ehkäi­syyn.

Yksi toi­min­nan läpi­leik­kaa­vis­ta tee­mois­ta on posi­tii­vi­nen peda­go­giik­ka

Posi­tii­vi­nen peda­go­giik­ka ote­taan käyt­töön seu­raa­vien nel­jän vuo­den aika­na koko toi­mia­lal­la. Posi­tii­vi­sen peda­go­gii­kan edel­lä­kä­vi­jä­nä Joen­suus­sa, ja koko Suo­mes­sa, on toi­mi­nut var­hais­kas­va­tus päi­vä­hoi­dos­sa. Posi­tii­vi­sen peda­go­gii­kan kes­kiös­sä on las­ten vah­vuuk­sien löy­tä­mi­nen ja niis­tä puhu­mi­nen.

Päi­vä­hoi­dos­sa teh­tä­väl­lä työl­lä voi­daan ehkäis­tä mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä ja vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti las­ten hyvin­voin­tiin. Myös vii­me syk­sy­nä käyt­töön otet­tu uusi var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma lin­jaa empaat­tis­ta, lem­pe­ää ja myö­tä­tun­tois­ta aikuis­ta kas­va­tus­työs­sä. Kai­kil­la meil­lä on eri­lai­sia vah­vuuk­sia ja näi­hin kiin­ni­te­tään huo­mio posi­tii­vi­ses­sa peda­go­gii­kas­sa. Posi­tii­vi­suu­den mal­li yltää myös koko työyh­tei­söön.

 

Lue positiivisesta pedagogiikasta lisää verkkolehden jutusta www.joensuunuutiset.fi/positiivinen-pedagogiikka

Aiheeseen liittyviä uutisia