valoa ja puurakenteita rakennuksen sisällä

Valo vie tes­taa­mi­sen uudel­le tasol­le

Joensuussa voi pian testata kuntoaan uusien teknologioiden avulla

Joen­suu Aree­naan raken­tuu par­hail­laan uusi hyvin­voin­nin ja lii­kun­nan tes­taus­a­se­ma, jon­ka kehit­tä­mi­ses­tä vas­taa Joen­suun kau­pun­gin, Itä-Suo­men lii­kun­tao­pis­ton, Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Itä-Suo­men yli­opis­ton asian­tun­ti­ja­ryh­mä.

Tes­taus­a­se­mal­la teh­tä­vis­sä mit­tauk­sis­sa hyö­dyn­ne­tään myös joen­suu­lais­ta foto­nii­kan osaa­mis­ta. Mut­ta mitä foto­niik­ka oikein on, ja kuin­ka se aut­taa fyy­si­sen hyvin­voin­nin ja kun­non tes­taa­mi­ses­sa?

Tie­toa valon avul­la

– Foto­niik­ka on tie­teen ja tek­nii­kan ala, joka perus­tuu näky­mät­tö­mään ja näky­vään valoon. Kai­kil­le tut­tu­ja foto­nii­kan sovel­luk­sia ovat esi­mer­kik­si äly­pu­he­li­mien näy­töt, valo­kui­tu­yh­tey­det ja aurin­ko­ken­not, ker­too Itä-Suo­men yli­opis­ton pro­fes­so­ri Pasi Vahi­maa.

Pasi Vahi­maa ker­too, että monet arki­set lait­teet hyö­dyn­tä­vät valoon liit­ty­vää tek­no­lo­gi­aa.

– Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa on teh­ty optii­kan ja foto­nii­kan tut­ki­mus­ta jo 1970-luvul­ta läh­tien. Joen­suu Aree­nan tes­taus­a­se­mal­la pää­sem­me yhdis­tä­mään uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa fyy­si­sen kun­non ja hyvin­voin­nin tes­taa­mi­seen. Tuom­me ase­mal­le tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja, joi­den avul­la mit­taa­mis­ta ja tes­tauk­sia teh­dään aivan uudel­la taval­la, Vahi­maa jat­kaa.

Tuom­me ase­mal­le tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja,
joi­den kaut­ta mit­taa­mis­ta
ja tes­tauk­sia teh­dään aivan uudel­la taval­la.

Monet tutut foto­nii­kan sovel­luk­set liit­ty­vät jo nyt urhei­luun ja lii­kun­taan.

– Kai­ken­lai­nen kuvaa­mi­nen ja kame­rat ovat foto­niik­kaa, joten perin­tei­sin tapa foto­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen tes­tauk­sis­sa lie­nee ihmi­sen liik­keen kuvaa­mi­nen ja ana­ly­soin­ti, Vahi­maa ker­too.

– Moni meis­tä käyt­tää urheil­les­saan äly­kel­loa, jon­ka vih­reä­nä vilk­ku­va ledi­va­lo mit­taa syket­tä ja punai­nen ledi veren hap­pi­pi­toi­suut­ta. Har­va tulee aja­tel­leek­si sitä­kään, että tele­vi­sion urhei­lu­lä­he­tyk­set lähe­te­tään ihmi­sil­le kat­sot­ta­vak­si ympä­ri maa­il­man foto­nii­kan avul­la, Vahi­maa luet­te­lee.

Yhä useam­man tree­naa­jan ran­tees­ta löy­tyy äly­kel­lo, jon­ka monet omi­nai­suu­det perus­tu­vat valoon eli foto­niik­kaan.

Sil­män­lii­ke ker­too enem­män

Joen­suu Aree­nal­le raken­tu­val­le tes­taus­a­se­mal­le tul­laan hank­ki­maan sil­män­liik­keen seu­ran­taan perus­tu­via tes­taus­lait­tei­ta. Vahi­maan mukaan sil­män­liik­keen seu­ran­taa on hyö­dyn­net­ty maa­il­mal­la onnis­tu­nees­ti esi­mer­kik­si ampu­ma­hiih­dos­sa, jos­sa urhei­li­joi­den ammun­ta­suo­ri­tus­ta on saa­tu paran­net­tua sil­män­liik­keen mit­taa­mi­sen avul­la.

– Ampu­ma­hiih­to on meil­le pai­kal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä ja sil­män­liik­keen seu­ran­nan kan­nal­ta mie­len­kiin­toi­nen laji, mut­ta Joen­suun tes­taus­a­se­mal­la tulem­me kehit­tä­mään myös jouk­kue­la­jien mit­taa­mi­sen uusia kei­no­ja yhdes­sä val­men­ta­jien kans­sa, Vahi­maa ker­too.

Ampu­ma­hiih­dos­sa urhei­li­joi­den ammun­ta­suo­ri­tus­ta on
saa­tu paran­net­tua sil­män­liik­keen mit­taa­mi­sen avul­la.

– Mit­taa­mi­nen tapah­tuu sil­mil­le ase­tet­ta­vil­la laseil­la, joi­ta esi­mer­kik­si jouk­ku­een val­men­ta­ja voi käyt­tää seu­ra­tes­saan peli­ken­tän tapah­tu­mia. Laseis­sa ole­va kame­ra kuvaa sil­män iiris­tä ja pie­ni tie­to­ko­ne rekis­te­röi sil­män­liik­keet tal­teen. Toi­nen kame­ra puo­les­taan kuvaa eteen­päin val­men­ta­jan näke­mää näky­mää. Kah­den kame­ran kuvaa­ma mate­ri­aa­li voi­daan yhdis­tää ja sit­ten arvioi­da, kiin­nit­ti­kö val­men­ta­ja peli­ken­täl­lä huo­mion­sa olen­nai­siin asioi­hin, Vahi­maa kuvai­lee mit­taus­pro­ses­sia.

Vahi­maan mukaan Joen­suus­ta löy­tyy mit­taus­osaa­mi­sen lisäk­si myös lasien val­mis­tus­osaa­mis­ta. Joen­suu­lai­nen SeeT­rue Tech­no­lo­gies val­mis­taa sil­män­liik­keen seu­ran­taan käy­tet­tä­viä lase­ja, joi­ta hyö­dyn­ne­tään myös lää­ke­tie­tees­sä ja tie­to­lii­ken­teen käyt­tö­liit­ty­mis­sä.

Sil­män­liik­keen seu­ran­taa hyö­dyn­ne­tään monil­la eri aloil­la. Kuvas­sa joen­suu­lai­sen SeeT­rue Tech­no­lo­gie­sin äly­la­sit.


Valon kaut­ta toi­seen todel­li­suu­teen

Tes­taus­a­se­ma tulee ole­maan avoin kai­kil­le kun­tou­tu­jis­ta ja arki­liik­ku­jis­ta huip­pu-urhei­li­joi­hin. Omas­ta hyvin­voin­nis­taan ja kun­nos­taan kiin­nos­tu­nut saat­taa pääs­tä kokei­le­maan esi­mer­kik­si XR-tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viä mit­taus­lait­tei­ta. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den ja lisä­tyn todel­li­suu­den yhdis­tä­mis­tä.

– Tes­tat­ta­va hen­ki­lö voi­si läh­teä vaik­ka hiih­to­la­dul­le äly­la­sit pääs­sä ja seu­ra­ta näkö­kent­tään hei­jas­tet­ta­via reaa­liai­kai­sia tie­to­ja, kuten sydä­men syket­tä hel­pom­min kuin urhei­lu­kel­lon kaut­ta, Vahi­maa kuvai­lee.

– Aina täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, että itsel­le vie­raan lait­teen käyt­tö voi vai­kut­taa ihmi­sen toi­min­taan. Uudel­le tes­taus­a­se­mal­le on tulos­sa hiih­to­mat­to, jol­la mei­dän on tar­koi­tus tes­ta­ta eri lait­tei­den vai­ku­tus­ta ihmi­sen toi­min­taan ja tes­ti­tu­lok­siin, Vahi­maa suun­nit­te­lee.

Tes­tat­ta­va hen­ki­lö voi­si läh­teä vaik­ka hiih­to­la­dul­le äly­la­sit pääs­sä ja seu­ra­ta näkö­kent­tään
hei­jas­tet­ta­via reaa­liai­kai­sia tie­to­ja.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lul­la on jo koke­mus­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä fysio­te­ra­pias­sa ja liik­ku­mi­seen kan­nus­ta­mi­ses­sa.

– Meil­lä on vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­ta onnis­tu­nei­ta koke­muk­sia, mut­ta uudel­la tes­taus­a­se­mal­la pää­sem­me teke­mään esi­mer­kik­si havain­noin­tiin liit­ty­viä tar­kem­pia tes­tauk­sia. Jo aiem­min on kokeil­tu pelil­li­siä omi­nai­suuk­sia, jot­ka tuo­vat sekä kun­tou­tuk­seen että ope­tuk­seen uusia ulot­tu­vuuk­sia, pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja Juha Jalo­vaa­ra ker­too.

Uut­ta tes­taus­a­se­maa raken­ne­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä eri alo­jen ammat­ti­lais­ten kans­sa. Moni­puo­li­nen jouk­ko mah­dol­lis­taa eri­lai­set kokei­lut, jot­ka eivät kenel­le­kään vält­tä­mät­tä yksin tuli­si mie­leen.

– Täy­den­näm­me toi­siam­me, jaam­me osaa­mis­ta ja haluam­me levit­tää tie­toa tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta muil­le­kin. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on tie­ten­kin saa­da alu­een lii­kun­ta- ja hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­set sekä foto­niik­kay­ri­tyk­set mukaan, Vahi­maa tote­aa.

Kyse on muus­ta­kin kuin sii­tä, että urhei­li­joi­den
suo­ri­tuk­set para­ne­vat.

Tes­taus­a­se­mal­la hyö­dyn­net­tä­vä foto­nii­kan osaa­mi­nen sekä muut tek­no­lo­giat tuo­vat urhei­luun, val­men­nuk­seen ja kun­tou­tuk­seen uut­ta osaa­mis­ta.

– Kyse on muus­ta­kin kuin sii­tä, että urhei­li­joi­den suo­ri­tuk­set para­ne­vat. Täs­tä voi hyvin tul­la Joen­suul­le veto­voi­ma­te­ki­jä, joka hou­kut­te­lee esi­mer­kik­si opis­ke­li­joi­ta, luo uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja hyvin­voin­tia monel­la eri tasol­la, Vahi­maa päät­tää.

Meh­ti­mäen hyvin­voin­nin ja lii­kun­nan tes­taus­a­se­maa kehi­te­tään kak­si­vuo­ti­ses­sa ryh­mä­hank­kees­sa, joka koos­tuu inves­toin­ti- ja kehit­tä­mis­hank­kees­ta. Lue hank­keis­ta tar­kem­min tes­taus­a­se­man verk­ko­si­vuil­la.

Artik­ke­li on tuo­tet­tu osa­na Joen­suun kau­pun­gin inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen (EAKR) toi­min­to­ja, joi­ta osa­ra­hoit­ta­vat Euroo­pan unio­ni sekä Joen­suun kau­pun­ki.

Aiheeseen liittyviä uutisia