Hyvis­ten voi­ma

Hyvinvointiohjaajat Joensuun oppilaiden kouluarjen tukena

Hyvin­voin­tioh­jaa­jat eli hyvik­set toi­mi­vat hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vi­nä ja tur­val­li­si­na aikui­si­na las­ten ja nuor­ten paris­sa kou­luis­sa. Hyvis­ten työn­ku­vaan kuu­luu oppi­lai­den hyvin­voin­nin tuke­mi­nen ja yhteis­työ kou­lun hen­ki­lös­tön, van­hem­pien ja mui­den tuke­vien taho­jen kans­sa.

Arvo­kas tuki kou­luar­jen kes­kel­lä

Hyvis­ten perus­teh­tä­vä on mah­dol­lis­taa las­ten, nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä kuul­luk­si tule­mis­ta arjes­sa ja pääs­tä tätä kaut­ta vai­kut­ta­maan tuki­pro­ses­sien kehi­tys­kul­kui­hin mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa. 

– Aamul­la saa­tan men­nä pihal­le oppi­lai­ta vas­taan ennen kou­lun alkua ja kysel­lä fii­lik­siä ja kuu­lu­mi­sia. Jos­kus olen yhtey­des­sä kotei­hin, jos kou­lu­päi­vän aika­na on tapah­tu­nut jotain mis­tä van­hem­pien on hyvä tie­tää, ker­too Mar­ja­lan kou­lun hyvin­voin­tioh­jaa­ja Fan­ni Myl­ly­lah­ti.

Hyvin­voin­tioh­jaa­ja Fan­ni Myl­ly­lah­ti on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja tur­val­li­nen aikui­nen, joka kyse­lee las­ten kuu­lu­mi­sia kou­lus­sa.

Hyvik­sil­lä on tär­keä roo­li oppi­lai­den hyvin­voin­nin tuke­mi­ses­sa. 

– Hei­dän teh­tä­vä­nään ei ole tukea suo­raan opis­ke­lua, vaan aut­taa las­ta tai nuor­ta voi­maan parem­min, jot­ta oppi­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta, ker­too Joen­suun kau­pun­gin hyvin­voin­tioh­jaa­jien esi­hen­ki­lö ja hyvin­voin­ti­pe­da­go­gi Mik­ko Vauh­ko­nen

Hyvik­set teke­vät yhteis­työ­tä kou­lun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. 

– Meil­lä on todel­la tii­vis­tä yhteis­työ­tä oppi­las­huol­to­ryh­män kans­sa. Mie­tim­me kou­lu­ku­raat­to­rin kans­sa yhtei­siä asioi­ta ja meil­lä saat­taa olla yhtei­siä asiak­kai­ta eli lap­sia. Sekä opet­ta­jien että ter­vey­den­hoi­ta­jien kans­sa vaih­dam­me myös aja­tuk­sia, ker­too Myl­ly­lah­ti. 

Hyvik­siä yhdis­tä­vät vah­vat sosi­aa­li­set tai­dot ja kou­lu­maa­il­mas­sa tar­vit­ta­va peli­sil­mä. Kou­lu­tus­taus­taa on monen­lais­ta. 

– Aika monet ovat sosio­no­me­ja. Osa on myös sai­raan­hoi­ta­jia, ter­vey­den­hoi­ta­jia ja yhtei­sö­pe­da­go­ge­ja, ker­too Vauh­ko­nen.  

Kevääl­lä 2024 teh­dys­tä hyvin­voin­tioh­jaa­jien työ­tä kar­toit­ta­vas­ta kyse­lys­tä ilme­nee huol­ta­jien koke­muk­set hyvik­sis­tä. 

– Huol­ta­ja­pa­laut­teen mukaan hyvin­voin­tioh­jaa­ja on lap­sil­le tur­val­li­nen ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä aikui­nen, jol­le voi puhua eri­lai­sis­ta miel­tä pai­na­vis­ta asiois­ta. Toi­min­nan näh­tiin myös aut­ta­van lap­sia ja nuo­ria kave­ri­asiois­sa, kou­lun­käyn­nis­sä ja jak­sa­mi­ses­sa sekä ehkäi­se­vän syr­jäy­ty­mis­tä ja yksi­näi­syyt­tä, ker­too Vauh­ko­nen.

Kou­luis­sa hyvik­set tuke­vat oppi­lai­den hyvin­voin­tia. Kuvas­sa Fan­ni Myl­ly­lah­ti, Pih­la Hän­ni­nen, Ella Lei­no­nen, Ellen Mus­ta­jär­vi ja Sil­ja Mark­ka­nen.

Mar­ja­lan kou­lul­la hyvik­ses­tä on ollut pal­jon apua. 

– Hyvin­voin­tioh­jaa­jat ovat paras kehi­tys­asia kou­luis­sa, mitä arjes­sa on tapah­tu­nut KiVa Kou­lu ja Liik­ku­va kou­lu –toi­min­nan ohes­sa lähes 35-vuo­ti­sen reh­to­riu­ra­ni var­rel­la, ker­too Mar­ja­lan kou­lun reh­to­ri Jari Huus­ko

– Kou­lum­me hyvin­voin­tioh­jaa­ja Fan­ni on kou­lum­me hen­ki­lö­kun­nan koke­ma­na oikea aar­re. Opet­ta­jat haluai­si­vat koh­da­ta oppi­laat mah­dol­li­sim­man yksi­lö­kes­kei­ses­ti. Vali­tet­ta­vas­ti se ei käy­tän­nös­sä ole ajan puut­teen vuok­si mah­dol­lis­ta. Hyvin­voin­tioh­jaa­ja Fan­ni täyt­tää tämän puut­teen ja pal­jon muu­ta­kin, kehuu Huus­ko.

Mar­ja­lan kou­lun hyvik­sen koke­muk­sia

Fan­ni Myl­ly­lah­ti toi­mii hyvin­voin­tioh­jaa­ja­na Mar­ja­lan kou­lus­sa. Hänel­le työs­sä tär­kein­tä ovat saa­vu­tet­ta­vuus ja läs­nä­olo. 

Ammat­ti­tai­toi­nen hyvis tar­jo­aa eri­lai­sia akti­vi­teet­te­ja ja tuki­toi­mia oppi­lail­le. 

– Saa­tan käy­dä kaveritaito‑, tun­ne- tai vuo­ro­vai­ku­tus­har­joit­tei­ta läpi. Jos­kus lap­sil­la voi olla tilan­ne, että moni­kin asia on sol­mus­sa. Sil­loin hyö­dyn­ne­tään Lap­set puheek­si ‑mene­tel­mä­kes­kus­te­lua, johon kut­su­taan huol­ta­jat­kin kou­lul­le. Sii­nä käy­dään läpi eri­lai­sia tee­mo­ja, joil­la pääs­tään parem­min peril­le lap­sen arjes­ta ja mitä kaik­kea sin­ne kuu­luu sekä mitä vah­vuuk­sia siel­tä voi­daan nos­taa, ker­too Myl­ly­lah­ti. 

Myl­ly­lah­ti kokee kii­tol­li­suut­ta työ­tään koh­taan. 

– Pal­kit­se­vin­ta on se, että voin olla lap­sil­le hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä aikui­nen. Olen todel­la kii­tol­li­nen sii­tä, kun lap­si uskal­taa avau­tua minul­le. Sii­tä tulee fii­lis, että olen ehkä osan­nut kysyä oikeal­la het­kel­lä oikeil­la sanoil­la ja pys­ty­nyt ole­maan läs­nä, avaa Myl­ly­lah­ti. 

Vii­mei­se­nä Myl­ly­lah­ti koros­taa kii­reet­tö­myyt­tä las­ten kans­sa. 

– Vaik­ka kou­luar­ki saat­taa näyt­täy­tyä kii­rei­se­nä ja vauh­dik­kaa­na, niin on tär­ke­ää ymmär­tää, että pysäh­ty­mis­tä­kin voi jokai­nen har­joi­tel­la. Lap­sel­le pitäi­si pys­tyä tar­joa­maan het­ki, jol­loin ei ole kii­re, ker­too Myl­ly­lah­ti.

Joensuussa toimii 12 hyvinvointiohjaajaa, joista ensimmäiset aloittivat työskentelyn vuonna 2019. Hyvinvointiohjaajat toimivat Karsikon, Heinävaaran, Pielisjoen, Hammaslahden, Uimaharjun, Pataluodon, Utran, Marjalan, Karhunmäen, Reijolan, Lyseon peruskoulun ja Noljakan kouluilla. Osa toiminnasta toteutetaan hankerahoituksen mahdollistamana.

Aiheeseen liittyviä uutisia