Valoa ladun pääs­sä

Valo liikuttaa -tempaus tulee jälleen

Joen­suun Lau­lu­rin­teel­lä näkee taas vähän pik­kui­sen parem­min hiih­tää, kun ladut valai­see Valo lii­kut­taa vuo­si­mal­lia 2022. Valo­tai­de- ja ulkoi­lu­ko­ko­nai­suus on koet­ta­va­na aika­vä­lil­lä 26.2.–6.3.  

Ava­jai­set jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 26.2. klo 18.00 alkaen Lau­lu­rin­teen pysä­köin­tia­lu­eel­la. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­ta vas­taa Joen­suun nuo­ri­so­val­tuus­to ja sil­loin kajah­taa DJ:n loih­ti­ma musiik­ki. Tämän lisäk­si luvas­sa on aina­kin piha­pe­le­jä, lumen­veis­toa, lumi­ken­kä­ko­kei­lua ja kuu­maa mehua.  

MTV kävi teke­mäs­sä tem­pauk­ses­ta jutun Kym­me­nen uutis­ten keven­nyk­seen. 

Kaik­ki läh­ti yllä­tyk­ses­tä kau­pun­ki­lai­sil­le

Vii­me vuon­na Valo lii­kut­taa ‑tem­paus jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa, ja se oli tuot­ta­ja Tee­mu Laa­so­sen mukaan erit­täin suo­sit­tu. Laa­so­nen arvioi, että kävi­jöi­tä jalan tai hiih­täen tapah­tu­mas­sa oli noin 20 000. MTV kävi teke­mäs­sä tem­pauk­ses­ta jutun Kym­me­nen uutis­ten keven­nyk­seen. 

Kaik­ki läh­ti sii­tä, kun tal­vel­la 2021 elet­tiin koro­nan kes­kel­lä, tapah­tu­mat ja ravin­to­lat oli­vat kuta­kuin­kin koko­naan sul­jet­tui­na ja kiel­let­tyi­nä, mut­ta ulkoi­lu kui­ten­kin oli sal­lit­tua.

Lau­lu­rin­teen laduil­le valo­tai­tei­li­ja Kari Kola suun­nit­te­li valo­teok­sen, ja sin­ne aurat­tiin myös käve­ly­pol­ku. Laa­so­sen mukaan ihmi­set oli­vat toi­vo­neet kau­pun­gil­ta jo aiem­min, että Lau­lu­rin­teen ympä­ris­töön pää­si­si myös käve­le­mään.

Hiih­to­la­dun osio met­säs­tä valais­taan dynaa­mi­sek­si ja elä­väk­si valo­teok­sek­si 

Tänä vuon­na muka­na oheis­toi­min­taa  

Tänä vuon­na tar­jon­taa on uudis­tet­tu ja laa­jen­net­tu. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na uute­na on tuo­tu oheis­toi­min­taa hiih­tä­mi­sen ja käve­le­mi­sen lisäk­si.

Tar­jol­la on muun muas­sa fat­bi­ke­ja vuo­krat­ta­vak­si, jää­kolk­kaa kokeil­ta­vak­si, hiih­to­kou­lua lap­sil­le ja lumen­veis­toa. Myyn­nis­sä on myös ruo­kaa ja juo­maa.  

–Lau­lu­la­va on eril­li­nen staat­ti­nen valo­teos, jon­ka lisäk­si edel­li­sen vuo­den tyy­liin ran­taan mene­vä hiih­to­la­tu valais­taan, ker­too valo­suun­nit­te­lus­ta tänä vuon­na vas­taa­va Onni Tah­va­nai­nen.  

–Hiih­to­la­dun osio met­säs­tä valais­taan dynaa­mi­sek­si ja elä­väk­si valo­teok­sek­si. Kak­si eri­tyyp­pis­tä valai­su­koh­det­ta, Tah­va­nai­nen jat­kaa.

Toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa Joen­suu ja Poh­jois-Kar­ja­la pys­tyi­si­vät var­tee­no­tet­ta­val­la taval­la kil­pai­le­maan Lapin tai Kana­rian kans­sa tal­vi­lo­ma­lai­sis­ta 

Lau­lu­rin­tees­tä tal­vi­maa­il­ma ja loma­koh­de tule­vai­suu­des­sa 

Laa­so­nen toi­voo, että tule­vai­suu­des­sa Lau­lu­rin­teen tal­vi­ko­no­nai­suu­des­ta tuli­si vie­lä­kin laa­jem­pi. Suun­nit­teil­la on han­ke, jos­sa kaa­vail­laan, että Lau­lu­rin­tees­tä kuo­riu­tui­si Suo­men tal­vi­lo­ma­viik­ko­jen ajak­si oikea tal­vi­maa­il­ma ja Poh­jois-Kar­ja­las­ta muo­dos­tui­si seson­gin veto­nau­la. 

Pit­kän ajan täh­täi­mel­lä Laa­so­nen haluai­si, että Joen­suun kau­pun­ki pys­tyi­si mui­den poh­jois­kar­ja­lais­ten kär­ki­koh­tei­den kans­sa läh­teä kil­pai­le­maan koko­nais­ten viik­ko­jen kes­toi­sis­ta vii­py­mis­tä. Tavoit­tee­na oli­si, että Joen­suus­ta ja sen lähia­lu­eet pys­tyi­si­vät tar­joa­maan loma­lai­sil­le huvia pidem­mäk­si aikaa kuin muu­ta­mak­si päi­väk­si. 

–Toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa Joen­suu ja Poh­jois-Kar­ja­la pys­tyi­si­vät var­tee­no­tet­ta­val­la taval­la kil­pai­le­maan Lapin tai Kana­rian kans­sa tal­vi­lo­ma­lai­sis­ta, Laa­so­nen toi­voo. 

Lisää tapahtumasta: visitjoensuu.fi/valo-liikuttaa

Aiheeseen liittyviä uutisia