Kar­ja­lan Kur­mee kruu­naa torin kesän

Poikkeusvuosien jälkeen nautitaan vilkkaasta torielämästä

Joen­suun Kaup­pa­to­rin tari­nas­sa kään­tyy kesäl­lä uusi leh­ti. Tori on koke­nut vii­me vuo­si­na täy­del­li­sen remon­tin, jon­ka tulok­set hui­pen­tu­vat näil­lä näky­min hei­nä­kuus­sa, kun uusi kaup­pa­hal­li val­mis­tuu.

Vii­ti­sen vuot­ta sit­ten Kaup­pa­to­rin tilal­la oli val­ta­va mont­tu. Maa­na­lai­sen tori­par­kin val­mis­tut­tua uudis­te­tul­le kan­nel­le on nous­sut upea lava, sini­nen vir­ta port­tei­neen ja suih­ku­läh­de. Kesän aika­na käyt­töön tule­vat myös kaup­pa­hal­li sekä Mart­to­jen ja viet­na­mi­lai­sen ravin­to­lan upeat uudet raken­nuk­set.

Kau­pun­gin paraa­ti­paik­ka on koke­nut täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen.

Uusit­tu tori kaup­pa­hal­lei­neen on jo itses­sään näh­tä­vyys. Lisäk­si tapah­tu­ma­ka­len­te­ri on pul­lol­laan ja toril­le on tulos­sa run­saas­ti kausi­myy­jiä.

– Odo­tam­me todel­la innois­sam­me kai­ken val­mis­tu­mis­ta. Vii­meis­tään hei­nä­kuus­sa pitäi­si olla val­mis­ta ja torin uusi elä­mä on val­mis alka­maan. Toris­ta tulee super­hie­no, tote­aa kau­pun­ki­kes­kus­tayh­dis­tys Vir­ran uusi toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na Valo­nen.

Kau­pun­ki­kes­kus­tayh­dis­tyk­sen jäse­ny­ri­tys­ten ja Joen­suun kau­pun­gin rahoit­ta­man Vir­ran teh­tä­vä on elä­vöit­tää kau­pun­ki­kes­kus­taa. Vir­ran toi­min­ta-aluet­ta ovat Kaup­pa­to­ri, käve­ly­ka­tu, Kes­kus­ku­ja ja mat­kus­ta­ja­sa­ta­ma. Valo­sen odo­tuk­set tule­vaa torin kesää koh­taan ovat kor­keal­la.

– Uusit­tu tori kaup­pa­hal­lei­neen on jo itses­sään näh­tä­vyys. Lisäk­si tapah­tu­ma­ka­len­te­ri on pul­lol­laan ja toril­le on tulos­sa run­saas­ti kausi­myy­jiä. Tapah­tu­mia on moni­puo­li­ses­ti urhei­lus­ta ruo­kaan ja uusien tek­no­lo­gioi­den esit­te­lys­tä kon­sert­tei­hin. Vii­mein pääs­tään poik­keus­vuo­sien jäl­keen todel­la naut­ti­maan eri­lai­sis­ta tapah­tu­mis­ta ja toris­ta!

Ilmais­ta­pah­tu­ma Kar­ja­lan Kur­mee tuo toril­le ruo­kaa ja kult­tuu­ria

Kesä–heinäkuun vaih­teen vii­kon­lop­pu­na Kaup­pa­to­ril­la jär­jes­te­tään ruo­kaa ja kult­tuu­ria yhdis­te­le­vä suur­ta­pah­tu­ma Kar­ja­lan Kur­mee. Se kuu­luu Kult­tuu­rin Unel­ma­vuo­teen ja on pää­sy­mak­su­ton. Kar­ja­lan Kur­mee tuo toril­le kym­me­niä eri­lai­sia myy­jiä, joi­den vali­koi­mas­ta löy­tyy kesäi­siä herk­ku­ja ja eri­lai­sia käsi­töi­tä. Tapah­tu­maan raken­ne­taan myös annis­ke­lua­lue, jos­sa pää­see mais­te­le­maan pai­kal­lis­ta osaa­mis­ta.

Ruu­an lisäk­si Kar­ja­lan Kur­mees­sa voi naut­tia kult­tuu­ris­ta. Ilto­jen pää­täh­ti­nä esiin­ty­vät Dian­dra ja Aika­ko­ne, joi­den lisäk­si ohjel­mas­sa on muun muas­sa las­ten­musiik­kia, katu­tans­sia, sal­saa, räp­piä ja puhal­li­nor­kes­te­rin ryt­me­jä. Lavan ohjel­man juon­taa Sami Kuro­nen. Aamu­päi­vi­sin Vapau­den­puis­tos­sa on ohjel­maa lap­sil­le ja per­heil­le. Luvas­sa on muun muas­sa runo­työ­pa­ja, kas­vo­maa­laus­ta, pel­lei­lyä sekä tans­si­via luku­het­kiä.

Karjalan Kurmee Kauppatorilla 30.6.–1.7. Vapaa pääsy.

Koko ohjelma ja aikataulut osoitteessa unelmavuosi.fi/karjalan-kurmee

Aiheeseen liittyviä uutisia