Tori uudis­tuu olo­huo­neek­si

Joensuun torin ja sen ympäristön muutokset parantavat kaupunkikuvaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kes­kus­tan kor­kea­ta­soi­nen ydin. Sel­lai­se­na Joen­suun kaup­pa­to­ri näh­tiin jo 1990-luvul­la, mut­ta koko­nai­suu­den toteu­tu­mi­nen odot­ti tori­park­kia. Nyt alu­ees­ta tulee kau­pun­ki­lais­ten ja vie­rai­den olo­huo­ne, jos­sa voi viih­tyä ja käyt­tää pal­ve­lu­ja.

Joen­suun kau­pun­ki vas­taa torin ja sitä ympä­röi­vien katu­jen raken­ta­mi­ses­ta, Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa puo­les­taan torin alle tule­vas­ta pysä­köin­ti­lai­tok­ses­ta.

Torin pin­ta teh­dään esteet­tö­mäk­si, sil­lä pin­ta­ma­te­ri­aa­lik­si on valit­tu tasai­nen gra­niit­ti­laat­ta. Torin kes­kel­le teh­dään vesiai­he, joka on osa Sini­nen vir­ta ‑tai­de­teos­ta. Toril­le on osoi­tet­tu suun­nil­leen nykyis­tä vas­taa­va mää­rä myyn­ti­paik­ko­ja. Säh­kön- ja veden­saan­tia paran­ne­taan ja jäte­huol­los­ta teh­dään vie­lä toi­mi­vam­pi. Myös alu­een valais­tus muut­tuu aiem­paa parem­mak­si.

Esiin­ty­mis­la­van raken­ne ver­ho­taan puul­la ja kate­ma­te­ri­aa­li­na käy­te­tään kupa­ria. Lavan yhtey­teen sijoi­te­taan tori­par­kin yksi his­si-/por­ra­syh­teyk­sis­tä, mikä mah­dol­lis­taa pukeu­tu­mis- ja huol­to­ti­lo­jen sijoit­ta­mi­sen lavan alle. Lavas­ta tulee kak­si­puo­li­nen: pie­nem­pi puo­li on käve­ly­ka­dul­le päin, isom­pi puo­les­taan toril­le. Laval­le saa­daan iso screen. Myös lavas­ta teh­dään estee­tön.

Van­han kaup­pa­hal­lin koh­dal­le on lii­ke­ra­ken­nuk­sel­le varat­tu tont­ti, jon­ka Joen­suun kau­pun­ki on vuo­kran­nut PKO:lle. Sopi­muk­sen mukaan lii­ke­ra­ken­nus on raken­net­ta­va nel­jän vuo­den kulues­sa vuo­kra-ajan alka­mi­ses­ta. Vuo­kra-aika on alka­nut 1.9. PKO:n mukaan mah­dol­li­sen lii­ke­ra­ken­nuk­sen tar­kem­pi suun­nit­te­lu aloi­te­taan, kun tori­par­kin toteu­tus on läh­te­nyt kun­nol­la liik­keel­le.

Käve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le tilaa

Toria­lu­een kehit­tä­mi­nen paran­taa mer­kit­tä­väs­ti käve­lyn ja pyö­räi­lyn olo­suh­tei­ta. Käve­lyn ja pyö­räi­lyn tur­val­li­suus kohe­nee, kun auto­jen pysä­köin­ti siir­tyy torin alle. Pysä­köin­tiin tulee sil­ti 300 paik­kaa lisää, vaik­ka pysä­köin­ti­paik­ko­ja pois­tuu katu­jen var­sil­ta. Myös bus­sien käyt­tö hel­pot­tuu.

Pyö­räi­ly­reit­te­jä ja käve­ly­aluei­ta tulee lisää.

Sil­ta­ka­tu muut­tuu käve­ly­ka­duk­si Kirk­ko­ka­dun ja Tori­ka­dun välil­tä, ja Sil­ta­ka­dun ete­lä­reu­naan tulee kak­si­suun­tai­nen pyö­rä­tie. Run­ko­lu­kit­ta­vien pyö­rä­te­li­nei­den puu­tet­ta pai­ka­taan, joten torin ympä­ris­töön tulee liki 500 uut­ta pyö­rä­te­li­net­tä.

Tori­ka­tu muut­tuu yhtei­sen tilan alu­eek­si Kos­ki­ka­dun ja Sil­ta­ka­dun välil­lä. Autoil­la ajo on sal­lit­tua, mut­ta pysä­köin­ti­pai­kat pois­tu­vat ja ajo­ra­ta kape­nee. Jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät voi­vat ylit­tää kadun halua­mas­taan koh­das­ta. Täl­lä lisä­tään Vapau­den­puis­ton ja torin yhte­näi­syyt­tä.

Bus­sin vaih­to nopeu­tuu

Jouk­ko­lii­ken­teen vaih­to­py­säk­kia­lue kes­ki­te­tään Kos­ki­ka­dul­le Kirk­ko­ka­dun ja Tori­ka­dun välil­le. Oikean bus­sin löy­tä­mi­nen hel­pot­tuu ja vaih­to­mat­ka lyhe­nee, kun bus­sit ovat samal­la suun­nal­la. Nyt osa pysä­keis­tä on Sil­ta­ka­dul­la, Kirk­ko­ka­dul­la ja Kos­ki­ka­dul­la.

Myös autoi­lu hel­pot­tuu

Pysä­köin­ti­paik­kaa hake­va lii­ken­ne kes­kus­tas­sa vähe­nee. Joen­suun kau­pun­gin ja PKO:n väli­sen vuo­kra­so­pi­muk­sen mukaan toril­le on raken­net­ta­va maa­na­lai­nen pysä­köin­ti­lai­tos, jos­sa on olta­va vähin­tään 330 auto­paik­kaa. Tori­par­kin sisään- ja ulos­ajo­ram­pit tule­vat Kos­ki­ka­dul­le Carl­so­nin koh­dal­le. Raken­nus­työt on aloi­tet­ta­va vii­meis­tään 5.6.2017 ja teh­tä­vä lop­puun 30.9.2018 men­nes­sä.

Tori­re­mont­ti on aloi­tet­tu asval­tin pois­ta­mi­sel­la. Tak­sit ovat yhä omal­la pai­kal­laan, ja Tori­ka­dun pysä­köin­ti­pai­kat ovat käy­tet­tä­vis­sä. Kau­pun­ki on aloit­ta­nut kaup­pa­hal­lin sisä­ti­lo­jen pur­ka­mi­sen. Var­si­nai­sen run­gon ja ulko­sei­nien pur­ka­mi­nen alkaa kuun lopus­sa.
Lue lisää torin uudis­ta­mi­ses­ta osoit­tees­ta www.joensuunuusitori.fi.

Aiheeseen liittyviä uutisia