Keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut henkilö. Taustalla rakennustyömaa ja maansiirtokone.

Työ­maat ovat tur­val­li­suus­pa­la­pe­le­jä

Työmaiden suunnittelussa huomioitava monta seikkaa

Joen­suun kau­pun­ki on muut­tu­nut tiu­haan tah­tiin, eri puo­lil­la raken­ne­taan, kor­ja­taan ja paran­ne­taan. Tämä on vai­kut­ta­nut joen­suu­lais­ten elä­mään mer­kit­tä­väs­ti ja muu­tok­set tule­vat jat­ku­maan – niin hyväs­sä kuin pahas­sa­kin.

Minä näen työ­mais­sa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia ja haluan­kin ava­ta tätä mah­dol­li­suuk­sien maa­il­maa, jot­ta tekin näki­sit­te ne moni­vi­vah­tei­set pala­pe­lin palat, joi­ta kau­pun­ki tääl­lä viran­omai­sen näkö­kul­mas­ta sovit­te­lee pai­koil­leen.

Ennen kuin pää­sem­me työ­maal­le asti, on val­mis­te­lu vaa­ti­nut usei­ta tun­te­ja suun­nit­te­lua, pala­ve­rei­ta, kil­pai­lu­tus­ta, työ­ko­nei­den ja työn­te­ki­jöi­den varaus­ta, lupia sekä eri­lais­ta yhteen­so­vit­ta­mis­ta.

Ennen kuin pää­sem­me työ­maal­le asti, on val­mis­te­lu vaa­ti­nut usei­ta tun­te­ja suun­nit­te­lua, pala­ve­rei­ta, kil­pai­lu­tus­ta, työ­ko­nei­den ja työn­te­ki­jöi­den varaus­ta, lupia sekä eri­lais­ta yhteen­so­vit­ta­mis­ta.

Minun työ­pöy­däl­le­ni työ­maa ilmes­tyy sii­nä vai­hees­sa, kun pää­tös työs­tä on teh­ty. Tar­kas­tan työ­maan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ja alue­va­rauk­set ja teh­tä­vä­ni on huo­mioi­da, että työn voi teh­dä tur­val­li­ses­ti kaik­kien käyt­tä­jien näkö­kul­mas­ta: työ­maal­la työs­ken­te­li­jöi­den tulee voi­da teh­dä työt tur­val­li­ses­ti, käve­li­jöi­den ja pyö­räi­li­jöi­den tulee pääs­tä ohit­ta­maan työ­maa tur­val­li­ses­ti ja autoi­li­joi­den tulee myös pääs­tä tur­val­li­ses­ti peril­le mää­rän­pää­hän­sä.

Huo­mioi­ta­va eri­lai­set liik­ku­jat – ja nel­jä vuo­den­ai­kaa

On mon­ta eri­lais­ta ryh­mää, joi­den int­res­sit kul­ke­mi­sen suh­teen eivät usein koh­taa. Näi­den ryh­mien sisäl­lä on vie­lä pal­jon eri­lai­sia käyt­tä­jiä, joi­den halut ja tar­peet ovat har­voin saman­lai­sia.

Esi­mer­kik­si kevyt lii­ken­ne niput­taa yhteen van­huk­set, lap­set, näkö- ja lii­kun­ta­ra­joit­tei­set, lau­tai­li­jat, pyö­räi­li­jät ja käve­li­jät. Autoi­li­joi­hin taas kuu­lu­vat niin hen­ki­lö­ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jat, moot­to­ri­pyö­räi­li­jät, lin­ja-auto­lii­ken­ne, ras­kaan kalus­ton kul­jet­ta­jat kuin monet muut kul­ku­neu­vot kul­jet­ta­ji­neen.

Työ­maal­la työs­ken­nel­lään koneis­sa, jal­kai­sin lapion var­res­sa ja on työ­maal­le mene­vää sekä pois­tu­vaa lii­ken­net­tä. Työ­maan vai­ku­tusa­lu­eel­la on myös yri­tyk­siä, joi­den päi­vit­täi­seen toi­min­taan työ­maa vai­kut­taa.

On siis monen­mois­ta käyt­tä­jää, joil­la on yksi yhtei­nen nimit­tä­jä taus­tal­la: he ovat kaik­ki ihmi­siä. Ja kun on ihmi­nen kysees­sä, teke­mi­siäm­me ohjaa­vat eri­lai­set halut, toi­veet ja toi­min­ta­ky­ky. Ei ole sanot­tua, että yhden rat­kai­su miel­lyt­täi­si tois­ta. Tämän pääl­le vie­lä suo­ma­lai­nen vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lu, lun­ta tulee, on pime­ää, mär­kää ja liu­kas­ta.

Minun teh­tä­vä­ni on ottaa huo­mioon kaik­ki käyt­tä­jät vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta – teh­tä­vä­ni on pitää kaik­ki tur­vas­sa.

Kul­kua rajoi­te­taan vain, jos muu­ten ei oli­si tur­val­lis­ta

Kun työ­maa sul­kee väy­län toi­sel­ta käyt­tä­jäl­tä, työ­tä ei ole voi­tu teh­dä mil­lään muul­la taval­la tur­val­li­ses­ti. Minun teh­tä­vä­ni on myös var­mis­taa, ettei väy­liä sul­jet­tai­si tur­haan, mikä taas voi sapet­taa työ­maa­ta ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä – väy­län sul­ku kun nopeut­tai­si työ­tä.

Kun työ­maa sul­kee väy­län toi­sel­ta käyt­tä­jäl­tä, työ­tä ei ole voi­tu teh­dä mil­lään muul­la taval­la tur­val­li­ses­ti.

Kevyel­le lii­ken­teel­le kaa­vail­tu kier­to­reit­ti ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä sovel­lu käve­li­jöil­le, kos­ka reit­ti voi olla lii­an kapea tai pit­kä. Autoi­li­joi­den väliai­kai­nen reit­ti taa­sen voi vie­dä kau­as­kin sii­tä suun­ni­tel­lus­ta eko­no­mi­sen aje­lun rei­til­tä.

On siis mel­koi­nen sävel­tä­mi­nen tääl­lä pöy­dän taka­na, jot­ta nämä kaik­ki soin­nut saa­daan kuu­luu­maan kau­nii­na, ilman sävel­vir­hei­tä. Ja näil­tä vir­heil­tä har­vem­min vält­tyy.

Lii­ken­ne­mer­kit tun­ne­taan mel­ko keh­nos­ti

Ihmi­set myös tun­te­vat ja nou­dat­ta­vat lii­ken­ne­merk­ke­jä kes­ki­mää­räi­ses­ti mel­ko keh­nos­ti. Työs­sä­ni jou­dun päi­vit­täin kou­lut­ta­maan työ­maan hen­ki­lös­töä oikeis­ta lii­ken­ne­mer­keis­tä ja nii­den käy­tös­tä. Ope­tan lii­ken­ne­merk­kien nou­dat­ta­mis­ta päi­vit­täin myös asuk­kail­le. Lisäk­si lain­sää­dän­tö muut­tuu ja sen peräs­sä tulee pysyä.

Eipä­hän siis ole ihme, että työ­maal­la ja sen ympä­ris­tös­sä tapah­tuu yhteen­tör­mäyk­siä – kuvain­nol­li­ses­ti yleen­sä, onnek­si.

Eipä­hän siis ole ihme, että työ­maal­la ja sen ympä­ris­tös­sä tapah­tuu yhteen­tör­mäyk­siä – kuvain­nol­li­ses­ti yleen­sä, onnek­si.

Toi­voi­sin kaik­kien käyt­tä­jien muis­ta­van, että läh­tö­koh­tai­ses­ti meis­tä kukaan ei tah­do toi­sel­le pahaa. Lii­ken­teen sol­mu­koh­dis­sa on yleen­sä kyse tie­tä­mät­tö­myy­des­tä ja niis­tä mei­dän ihmis­ten eri­lai­sis­ta tar­peis­ta. Yhdes­sä voim­me oppia ja kehit­tyä täs­sä­kin. Tär­kein tavoi­te on kui­ten­kin se, että sinä oli­sit tur­vas­sa.

Aiheeseen liittyviä uutisia