Anni ja Essi hiihtämässä.

Tal­vi­kau­pun­ki tes­taa­jien tun­nel­mis­sa

Testaa Joensuu -voittajat kertovat

Essi Sai­nio nap­pa­si voi­ton Tes­taa Joen­suu ‑kil­pai­lus­sa ja pää­si Anni Immo­sen kans­sa tut­ki­maan Joen­suu­ta tal­vi­kau­pun­ki­na pää­siäis­vii­kon ajan. Seik­kai­lun­ha­lui­set tes­taa­jat ker­to­vat, mit­kä asiat jäi­vät pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen Joen­suus­ta tal­vi­kau­pun­ki­na. 

Kova veto­nau­la oli se, että pää­see Kai­sa Mäkä­räi­sen kans­sa hiih­tä­mään

Ennen osal­lis­tu­mis­taan Essi tör­mä­si Joen­suun kau­pun­gin jär­jes­tä­mään Tes­taa Joen­suu ‑kil­pai­lun ilmoi­tuk­seen Ins­ta­gra­mis­sa. Enti­sel­le ammat­ti­jal­ka­pal­loi­li­jal­le idea Joen­suun tes­taa­mi­ses­ta kuu­los­ti hyväl­tä. 

— Kova veto­nau­la oli se, että pää­see Kai­sa Mäkä­räi­sen kans­sa hiih­tä­mään. Rakas­tan hiih­toa, se on paras­ta. Joten oli­han se aika hou­kut­te­le­va tar­jous, Essi muis­te­lee. 

Essi ja Anni kum­pi­kin arvos­ta­vat ulkoil­maa ja aktii­vis­ta elä­män­ta­paa. Ampu­ma­hiih­to­le­gen­da Kai­sa Mäkä­räi­nen on yksi Annin suo­sik­kiur­hei­li­jois­ta. Sik­si molem­mat tes­taa­jis­ta oli­vat innois­saan hiih­dos­ta ja ampu­mi­ses­ta.

Kai­sa Mäkä­räi­nen neu­voi Essiä ampu­ma­pen­kal­la.

Luon­toa ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia

Joen­suus­sa kau­nis luon­to on lähel­lä ja huip­pu­hy­viä hiih­to­la­tu­ja on yllin kyl­lin. Kak­sik­ko pää­si tes­taa­maan latu­ja ja naut­ti­maan raik­kaas­ta ulkoil­mas­ta luon­non kes­kel­lä. 

Onhan se eri­tyis­tä, että ihmi­set pää­se­vät jopa omal­ta kotio­vel­taan ladul­le tai len­kil­le

Joen­suun kau­nis luon­to sykäh­dyt­ti Essiä, joka arvos­taa ulkoil­maa ja aktii­vis­ta elä­män­ta­paa. 

— Joen­suun luon­to vai­kut­ti koke­muk­see­ni kau­pun­gis­ta tosi posi­tii­vi­ses­ti. Olen muu­ten­kin ulkoil­maih­mi­nen ja aktii­vi­nen ihmi­nen. On hie­noa, että kau­pun­ki on ympä­röi­ty kau­niil­la luon­nol­la, vaik­ka tal­vi onkin. Onhan se eri­tyis­tä, että ihmi­set pää­se­vät jopa omal­ta kotio­vel­taan ladul­le tai len­kil­le. 

— Luon­to on minul­le tär­keä ja se tekee hyvää mie­len­ter­vey­del­le. Se aut­taa pysäh­ty­mään ja saa aja­tuk­set sel­kiy­ty­mään. Joen­suus­sa ei tar­vit­se pit­kään kul­kea, että pää­see tosi hyvin sii­hen luon­toon, Essi tote­aa. 

Anni on Joen­suus­ta kotoi­sin, joten var­si­nai­sia yllä­tyk­siä viik­ko ei tuo­nut muka­naan luon­non tai urhei­lu­mah­dol­li­suuk­sien suh­teen. Joen­suus­ta hän on muut­ta­nut pois vuon­na 2001. Enti­nen joen­suu­lai­nen huo­maa kui­ten­kin pal­jon posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä kau­pun­gis­sa. 

— Urhei­lun osal­ta puit­teet ovat paran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti sii­tä, kun siel­lä asuin. Juu­ri­kin nämä asiat ovat paras­ta Joen­suus­sa. Toki kau­pun­gis­sa on pal­jon muu­ta­kin muut­tu­nut esi­mer­kik­si pyö­räi­lyn osal­ta, Anni tote­aa. 

Anni Immo­nen huo­ma­si kau­pun­gin kehit­ty­neen pal­jon.

Pari­val­ja­kon viik­koon sisäl­tyi pal­jon muu­ta­kin. Ohjel­mas­sa oli muun muas­sa jal­ka­pal­loa kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­län kans­sa pai­kal­li­sen jal­ka­pal­lo­seu­ran FC Hert­to­jen har­joi­tuk­sis­sa, pää­tä­hui­maa­vien kun­to­por­tai­den tes­taus sekä vie­rai­lu veh­reäs­sä kas­vi­tie­teel­li­ses­sä puu­tar­has­sa Bota­nias­sa. Yksi koho­koh­dis­ta oli muun muas­sa ison vai­ku­tuk­sen teh­nyt maa­il­man suu­rim­mas­ta valo­teok­ses­ta ker­to­va Sava­ge Beau­ty ‑doku­ment­tie­lo­ku­va.

Help­pous hou­kut­te­lee

Joen­suu on valit­tu vuo­den 2014 pyö­räi­ly­kun­nak­si. Kau­pun­ki on mää­rä­tie­toi­ses­ti kehit­tä­nyt pyö­räi­ly­olo­suh­tei­ta sekä edis­tä­nyt pyö­räi­lyä. Pyö­räi­ly sujuu ympä­ri vuo­den, kos­ka pyö­rä­reit­te­jä pide­tään yllä hyvin sekä kesäi­sin että tal­vi­sin.

Pyö­räl­lä pää­see käy­tän­nös­sä min­ne vaan

— Help­pous huu­taa minua Joen­suu­hun takai­sin. Ehdot­to­mas­ti paras­ta on se, että kaik­ki on lähel­lä ja siir­ty­miin ei mene aikaa. Pyö­räl­lä pää­see käy­tän­nös­sä min­ne vaan. Joen­suus­sa on myös pari läheis­tä ja tär­ke­ää ystä­vää sekä oma äiti. Ihmi­set ovat lep­poi­sia ja koh­taa­mi­set pää­asias­sa läm­pi­miä, Anni ker­too. 

Anni on miet­ti­nyt pit­kään muut­toa takai­sin Joen­suu­hun. Kau­pun­gin hän näkee hyväs­sä valos­sa. 

— Suo­sit­te­len avoi­min mie­lin tutus­tu­maan kau­pun­gin tar­jon­taan ja mah­dol­li­suuk­siin. Las­ten kans­sa se on var­mas­ti oikein oiva paik­ka asus­tel­la, eikä vält­tä­mät­tä tar­vit­se autoa, Immo­nen ker­too. 

Essi voi­si kuvi­tel­la muut­ta­van­sa Joen­suu­hun, jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne on suju­vaa ja väli­mat­kat lyhyi­tä. 

— Juna kul­kee ja len­to­ko­ne len­tää, niin mikäs sii­nä. Unii­kein­ta kau­pun­gis­sa on sen help­pous. Kuu­lin, että Joen­suu on 15 minuu­tin kau­pun­ki ja sitä se todel­la­kin on. 

— Tie­sin, että Joen­suu on pie­nem­pi kuin Hel­sin­ki. Aikaa kuluu vähem­män siir­ty­mi­siin. Sil­ti se vähän yllät­ti, että pyö­räl­lä pää­see muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa aika laa­jas­ti liik­ku­maan. Elä­mä muut­tui radi­kaa­lis­ti rau­hal­li­sem­mak­si, kun ei tar­vit­se esi­mer­kik­si kii­rees­sä juos­ta met­roon ja herä­tä lii­an aikai­sin, Sai­nio avaa. 

Muu­ta Joen­suu­hun

Joen­suu on kau­pun­ki, jos­sa yhdis­tyy upea luon­to, moni­puo­li­set lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det ja help­po arki. Har­kit­set­ko muut­toa Joen­suu­hun?

Testaa Joensuu -kilpailussa Joensuun kaupunki etsi henkilöitä, jotka halusivat testata Joensuuta talvikaupunkina pääsiäisviikon ajan. Voittajat saivat majoittua kaupungin tyylikkäimmän talon näköalahuoneistossa. Majoituksen lisäksi testaajille tarjottiin etätyöpiste Tiedepuistolla, talvista aktiviteettia Kaisa Mäkäräisen kanssa sekä 500 euron budjetti, jolla sai kokea elämyksiä viikon ajan.

Aiheeseen liittyviä uutisia