Iloinen minni hiiri asuun pukeutunut henkilö poseeraa kameralle kirjastossa. Taustalla kirjahyllyjä täynnä kirjoja ja kaksi muuta henkilö kirjat käsissään.

Ran­ta­ky­län kir­jas­ton uusi alku

Rantakylän kirjasto on alueen yhteinen olohuone

Ran­ta­ky­län kir­jas­to pää­si muut­ta­maan takai­sin omiin tiloi­hin­sa ja kir­jas­to on nyt auki asiak­kail­le. Remon­tin jäl­keen kaik­ki Joen­suun kol­me lähi­kir­jas­toa ovat poik­keuk­sel­li­sen uusis­sa tilois­sa.

Ran­ta­ky­län kir­jas­to muut­ti väis­tö­ti­loi­hin odot­ta­maan remont­tia 2019. Lyhyek­si kaa­vail­tu odo­tus venyi lopul­ta nel­jäk­si vuo­dek­si. Nyt Ran­ta­ky­län kir­jas­ton on muut­ta­nut takai­sin omiin tiloi­hin­sa osoit­tee­seen Pata­luo­don­ka­tu 2.

– Hen­ki­lö­kun­ta on hel­pot­tu­nut ja iloi­nen. Iso kii­tos kuu­luu myös asiak­kail­lem­me. He rakas­ta­vat kir­jas­toa ja ovat käyt­tä­neet sitä ahke­ras­ti myös kulu­nei­den vuo­sien aika­na, vaik­ka tilaa oles­ke­luun ei ole ollut. Lai­naus­ja palau­tus­mää­rät ovat olleet hui­mia, Joen­suun lähi­kir­jas­to­jen aluein­for­maa­tik­ko Kat­ri Peso­nen ker­too.

Tilan­puut­teen takia kou­lu­yh­teis­työ­tä on teh­ty pop-up-kir­jas­tois­sa alu­een kou­luil­la. Jat­kos­sa yhteis­työ kou­lun, var­hais­kas­va­tuk­sen ja mui­den ryh­mien kans­sa voi jat­kua taas kir­jas­ton omis­sa tilois­sa. Joen­suun mui­den lähi­kir­jas­to­jen tapaan Ran­ta­ky­län kir­jas­to sijait­see kou­lun yhtey­des­sä.

Kir­jas­tos­ta saa­daan jäl­leen yhtei­nen olo­huo­ne, jon­ka alu­een asuk­kaat ansait­se­vat

Poik­keuk­sel­li­sen uusia lähi­kir­jas­to­ja

Joen­suun kan­ta­kau­pun­gin lähi­kir­jas­tot ovat poik­keuk­sel­li­sen uusia, sil­lä Nepen­mäen kir­jas­to avat­tiin vuon­na 2018 ja Kar­si­kon kir­jas­to muut­ti nykyi­siin tiloi­hin­sa 2022.

– Tulin lähi­kir­jas­toi­hin infor­maa­ti­kok­si 2015 ja sii­tä asti olen ollut joko suun­nit­te­le­mas­sa tai aloit­ta­mas­sa toi­min­taa uusis­sa tilois­sa. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, min­kä­lais­ta taval­li­nen arki on muut­to­jen ja koro­na-ajan jäl­keen, Peso­nen ker­too.

Nepen­mäel­lä ja Kar­si­kos­sa arki on aset­tu­nut jo uomiin­sa. Sitä odo­te­taan innol­la myös Ran­ta­ky­läs­sä.

– Nyt Ran­ta­ky­läs­sä­kin pääs­tään vii­mein jär­jes­tä­mään tapah­tu­mia ja kehit­tä­mään pal­ve­lui­ta täy­sil­lä. Samal­la kir­jas­tos­ta saa­daan jäl­leen yhtei­nen olo­huo­ne, jon­ka alu­een asuk­kaat ansait­se­vat. Puit­teet Ran­ta­ky­län kir­jas­tos­sa ovat monel­le tutut, mut­ta uudis­tuk­sia­kin on teh­ty. Kir­jas­toon on esi­mer­kik­si jär­jes­tet­ty pal­jon toi­vot­tu­ja oles­ke­lu­paik­ko­ja ja tilaa tapah­tu­mil­le.

– Eri­koi­suu­te­na meil­lä on kak­si ompe­lu­ko­net­ta ja sau­mu­ri. Myös kan­gas­puut ovat tulos­sa takai­sin. Toi­sen koneen ja sau­mu­rin saim­me kämp­pik­sel­täm­me, naa­pu­ris­sa ole­val­ta nuo­ri­so­ti­la Bobol­ta. Yhteis­työm­me Bobon kans­sa lujit­tuu taas tilo­jen myö­tä monel­la tapaa, Peso­nen iloit­see.

Oma­toi­mi­kir­jas­to käyn­nis­tyy

Yksi näky­vim­mis­tä uudis­tuk­sis­ta on oma­toi­mi­kir­jas­to. Oma­toi­mi­so­pi­muk­sel­la kir­jas­toa pää­see käyt­tä­mään joka päi­vä kel­lo 7–21. Myös asia­kas­pal­ve­lua on tar­jol­la enti­seen tapaan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin.

– Meil­le saa­vat tul­la kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin, itsek­seen tai poru­kas­sa. Kir­jas­tom­me on kaik­kien yhtei­nen ja se näkyy myös tilois­sa. Ter­ve­tu­loa vaik­ka luke­maan leh­det ison pir­tin­pöy­täm­me ääreen.

Aiheeseen liittyviä uutisia