Kau­pun­gin­val­tuu­te­tut tutus­tui­vat kir­jas­to­työ­hön

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Päivi Eteläpää tutustui käytännön kirjastotyöhön

Ran­ta­ky­län kir­jas­tos­sa jär­jes­tet­tiin loka­kuun alus­sa kak­si Val­tuu­te­tun TET-päi­vää. Kai­kil­le val­tuu­te­tuil­le läh­te­nee­seen kut­suun vas­ta­si­vat täl­lä ker­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen Anni Jär­vi­nen sekä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Päi­vi Ete­lä­pää.

Tet­ti­läis­ten teh­tä­viin kuu­lui esi­mer­kik­si kir­jo­jen lai­naa­mis­ta asiak­kail­le ja kir­jo­jen hyl­lyt­tä­mis­tä. Jär­vi­nen pää­si myös avus­ta­maan Pata­luo­don kou­lun 6A-luo­kan kir­ja­vink­kauk­ses­sa. Päät­tä­jät tutus­tui­vat myös Joen­suun seu­tu­kir­jas­ton toi­min­taan sekä Ran­ta­ky­län kir­jas­ton väis­tö­ti­loi­hin ja remont­ti­suun­ni­tel­miin.

Kir­jas­to on toi­mi­nut nor­maa­lia pie­nem­mis­sä tilois­sa vuo­des­ta 2019. Tämän­het­ki­sen arvion mukaan uudet tilat oli­si­vat
val­miit kesäl­lä 2023. Val­tuu­te­tun TET-päi­vä jär­jes­tet­tiin osa­na Vaa­ra-kir­jas­to­jen Vaa­ro­jen esi­mies vai­kut­taa ‑han­ket­ta. Tavoit­tee­na on lisä­tä vuo­ro­pu­he­lua kir­jas­to­jen ja kun­ta­päät­tä­jien välil­lä.

Hank­kees­sa jär­jes­te­tään kou­lu­tus­ta kir­jas­to­jen esi­mie­hil­le, luo­daan työ­ka­lu­ja vies­ti­mi­sen tuek­si ja teh­dään eri­lai­sia pilot­ti­ko­kei­lu­ja. TET-päi­vän lisäk­si jär­jes­tet­tiin myös Tapaa kun­ta­päät­tä­jä ‑tapah­tu­ma Nepen­mäen kir­jas­tol­la ja maa­kun­nan kun­ta­päät­tä­jil­le jär­jes­te­tään vie­lä verk­ko­ky­se­ly Vaa­ra-kir­jas­to­jen kehit­tä­mi­ses­tä.

Aiheeseen liittyviä uutisia