Poliisi ja sotilaita Kajaani 17 -harjoituksessa

Poh­jois-Kar­ja­lan puo­lus­ta­mis­ta har­joi­tel­laan syys­kuus­sa

Joensuu 18 -harjoitus 10.–14.9. näkyy katukuvassakin

Pai­kal­lis­jou­kot har­joit­te­le­vat Poh­jois-Kar­ja­lan puo­lus­ta­mis­ta 10.–14. syys­kuu­ta Joen­suus­sa, Lipe­ris­sä ja Kon­tio­lah­del­la.

Joen­suu 18 ‑har­joi­tus on kat­ta­va viran­omais­ten yhteis­toi­min­ta­har­joi­tus, joka tulee näky­mään myös katu­ku­vas­sa.

Har­joi­tus näkyy ja kuu­luu eri­tyi­ses­ti Joen­suus­sa

Joen­suu 18 ‑har­joi­tus tulee näky­mään eri­tyi­ses­ti tiis­tain ja tors­tain väli­se­nä aika­na 11.–14.9. eri puo­lil­la Joen­suu­ta sekä Ylä­myl­lyl­lä, Ont­to­las­sa ja Jaa­man­kan­kaal­la.

Katu­ku­vas­sa näkyy jalan liik­ku­via soti­lai­ta sekä viran­omais- ja soti­las­ajo­neu­vo­ja kuten pans­sa­roi­tu­ja mie­his­tön­kul­je­tus­vau­nu­ja.

Sata­man lähis­töl­lä tors­tai­na 13.9. melua

Melua esiin­tyy tors­tai­na sata­man lähis­töl­lä Penttilä–Kuhasalo–Vehkalahti-alueella kel­lo 7–18. Har­joi­tuk­ses­sa käy­te­tään pauk­ku­pat­ruu­noi­ta, jot­ka eivät ole vaa­ral­li­sia sivul­li­sil­le, mut­ta aiheut­ta­vat melua.

Kuha­sa­lon ulkoi­lua­lue ei ole ulkoi­li­joi­den käy­tet­tä­vis­sä tors­tai­na kel­lo 7–18.

Har­joi­tuk­ses­sa 1 000 osal­lis­tu­jaa, puo­let varus­mie­hiä tai reser­vi­läi­siä

Maa­voi­mat varau­tuu har­joi­tuk­ses­sa hybri­diuh­kiin ja har­joit­te­lee aktii­vi­ses­ti nii­den tor­jun­taa nopeas­ti käyt­töön otet­ta­vien ja alu­een­sa tun­te­vien pai­kal­lis­jouk­ko­jen voi­min. Kes­kei­ses­sä roo­lis­sa on tilan­ne­ku­van jaka­mi­nen eri viran­omais­ten välil­lä ja sen myö­tä yhtei­sen tilan­ne­ku­van muo­dos­ta­mi­nen.

Kai­nuun pri­kaa­ti on luo­nut har­joi­tuk­sel­le alus­tan, jol­le on suun­ni­tel­tu alu­een eri orga­ni­saa­tioi­ta har­joi­tut­ta­via tapah­tu­mia.

Muka­na ovat muun muas­sa

 • polii­si
 • pelas­tus
 • raja
 • tul­li
 • Itä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
 • Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus
 • Joen­suun kau­pun­ki
 • Kon­tio­lah­den kun­ta
 • VR
 • Siun sote
 • SPR
 • VAPEPA ja
 • Fina­via.

Reser­vi­läi­set har­joit­te­le­vat viran­omais­ten kans­sa

– Nor­maa­lis­ti omis­sa joh­to­kes­kuk­sis­saan toi­mi­vien viran­omais­ten on kyet­tä­vä poik­keus­o­lois­sa joh­ta­mi­seen, tie­don­vaih­toon ja yhteis­toi­min­taan tois­ten­sa kans­sa. Häi­riöt ovat moni­vi­ran­omais­toi­min­taa vaa­ti­via tilan­tei­ta, jois­sa yhtei­nen tilan­ne­ku­va on kes­kei­nen, tote­aa har­joi­tuk­sen joh­ta­ja evers­ti­luut­nant­ti Jan­ne Myl­ler.

– Samal­la har­joi­tus on erin­omai­nen pai­kal­lis­puo­lus­tuk­sen näkö­kul­mas­ta: alu­een­sa tun­te­vat reser­vi­läi­set pää­se­vät har­joit­te­le­maan mui­den viran­omais­ten kans­sa etu­kä­teen vii­kol­le suun­ni­tel­tu­jen har­joit­tei­den rat­kai­se­mis­ta, Myl­ler jat­kaa.

Seu­raa har­joi­tus­ta somes­sa

Voit seu­ra­ta har­joi­tus­ta vii­kon aika­na Maa­voi­mien somes­sa tun­nis­teel­la #joensuu18. Maa­voi­mien twit­ter-tili on @maavoimat ja Face­book facebook.com/maavoimat. Puo­lus­tus­voi­mien Ins­ta­gram-tili on instagram.com/puolustusvoimat.fi.

Har­joi­tus on osa saman­ai­kai­sia pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­sia eri puo­lil­la Suo­mea.

**

Artik­ke­lia muo­kat­tu 5.9.2018

Aiheeseen liittyviä uutisia