Pitä­jien kyliä kier­tää kesäl­lä pumpt­rack-rata

Toivo rataa omalle kylällesi

Kun Joen­suun kau­pun­gin viran­hal­ti­jat jal­kau­tui­vat vii­me kevääl­lä pitä­jiin kuu­le­maan asuk­kai­den toi­vei­ta ympä­ris­tön viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­ses­ta, nousi yksi asia esil­le jokai­ses­sa kier­re­tys­sä kyläs­sä: nuo­ril­le toi­vot­tiin jotain teke­mis­tä.

Nuo­ril­le toi­vot­tiin teke­mis­tä

Samaan aikaan, kun aikui­set kier­te­li­vät pitä­jil­lä, ala­kou­lu­lais­ten toi­vei­ta kuul­tiin las­ten par­la­men­tis­sa, jos­sa lap­set toi­voi­vat temp­pui­lu­paik­ko­ja pol­ku­pyö­ril­le ja skeit­ti­lau­doil­le.

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin hen­ges­sä pitä­jiin pää­tet­tiin hank­kia eri­lai­sis­ta kaar­rok­sis­ta ja kum­pa­reis­ta muo­dos­tu­va pumpt­rack-rata, jos­sa pol­ke­mi­sen sijaan kul­je­taan eteen­päin pump­paa­van liik­keen voi­mal­la.

Radal­le vaik­ka rol­laat­to­ril­la

Radal­la voi har­joi­tel­la tasa­pai­noa ja uusia tai­to­ja niin pyö­räl­lä, rul­la­lau­dal­la, rul­la­luis­ti­mil­la, kuin pot­ku­lau­dal­la­kin.

– Onpa minul­ta jopa kysyt­ty, että saa­ko radal­le men­nä rol­laat­to­ril­la. Ja ilman muu­ta saa, rata on ihan kai­ken ikäis­ten käy­tös­sä, nau­rah­taa Joen­suun kau­pun­gin alue­koor­di­naat­to­ri Anni Kos­ke­li-Rata­maa.

Rataa tul­laan siir­tä­mään pitä­jien kylis­tä toi­seen ja lumien sulet­tua se pys­ty­te­tään ensim­mäi­se­nä Tuu­po­vaa­raan.

Radan han­kin­ta­hin­ta kau­pun­gil­le oli noin 27 000 euroa.


Toivo rataa omalle kylälle
Pumptrack-rata tulee kiertämään kyliä sen mukaan, minne rataa toivotaan ja mistä sille löytyy sopiva, tasainen pystytyspaikka.Toiveita radan pystytyspaikasta voi esittää aluekoordinaattorille sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Aiheeseen liittyviä uutisia