Räppäri Pure

Äidin­kie­len tun­nil­la räpä­tään

Koulunuorisotyöstä on todellakin moneksi

Nepen­mäen kou­lu­nuo­ri­so­työs­sä 6.–9. luok­kien ja pien­luo­kan oppi­laat pää­se­vät har­joit­te­le­maan rii­mit­te­lyä ja omia räp-lyrii­koi­taan frees­ty­le rapin SM-tai­tu­rin Puren eli Pyry Rasin­mäen opas­tuk­sel­la maa­lis­kuus­sa.

Pure joh­dat­te­lee oppi­laat haas­ta­maan itsen­sä niin sana­tai­tees­sa kuin myös itseil­mai­sus­sa frees­ty­le rapin kei­noin.

Räp on runout­ta ja vah­vaa itseil­mai­sua

Kir­joit­ta­mi­sen muo­to­na rap on runout­ta ja samal­la myös vah­vaa itseil­mai­sua. Räp-musiik­kiin lii­te­tään usein mukaan myös itse­var­muus ja rehen­te­ly.

Räpin kir­joit­ta­mi­nen voi tun­tua haas­teel­li­sel­ta, mut­ta samal­la kieh­to­val­ta. Kuka­pa ei haluai­si osa­ta räpä­tä kuin par­hain räp-artis­ti kon­sa­naan. Mut­ta miten se onnis­tui­si, kun jo sano­jen rii­mit­te­ly­kin saa monel­le kyl­män hien nouse­maan otsal­le?

Niin han­ka­lal­ta kuin räpin kir­joit­ta­mi­nen tun­tuu­kin, sitä voi myös har­joi­tel­la.

Nepel­lä frees­ty­le rap syn­tyy yhdes­sä

Nepen­mäel­lä räp­piä har­joi­tel­laan osa­na äidin­kie­len tun­tia, ja opi­taan, miten frees­ty­le rap syn­tyy yhdes­sä, kuin­ka sanat saa­daan rim­maa­maan suju­vas­ti ker­ta toi­sen­sa jäl­keen.

Räp-artis­tit, nuo tämän päi­vän rune­ber­git

– Räp-artis­tit, nuo tämän päi­vän rune­ber­git, rii­mit­te­le­vät tai­ta­vas­ti nuo­ri­son mie­liin rim­maa­via sano­ja ja lausei­ta rak­kau­des­ta, elä­mäs­tä ja nuo­ruu­den­tus­kas­ta. Räp on aina ollut myös kan­nan­ot­to, suo­ria sano­ja ja epä­koh­tien ruo­ti­mis­ta yhteis­kun­nas­tam­me. Huip­pua, että itseil­mai­sua ja roh­ke­aa sano­jen käyt­töä voi ope­tel­la kou­lus­sa myös räpin kei­noin, sanoo Nepel­lä kou­lu­nuo­ri­so­työ­tä teke­vä han­ke­työn­te­ki­jä Maria Pura­nen.

Ryh­mä­toi­min­ta kehit­tää tun­ne­tai­to­ja

Kou­lu­nuo­ri­so­työ­tä teh­dään Nepen­mäen kou­lul­la nuo­ri­so­työl­li­sel­lä näkö­kul­mal­la, mut­ta kui­ten­kin osa­na kou­lun omaa toi­min­ta­kult­tuu­ria.

– Olem­me pääs­seet kokei­le­maan uuden­lai­sia työs­ken­te­ly­muo­to­ja nuor­ten paris­sa, kuten ryh­mä­tun­tien ja eri­lais­ten tee­mo­jen ympä­ril­le raken­net­tu­jen aihei­den ohjaa­mis­ta. Myös räp-työ­pa­ja­toi­min­ta on osa sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mis­ta kuin sanal­lis­ta har­joit­te­lua äidin­kie­les­säm­me. Nuo­ren tai­to­jen sekä kodin yhteis­työn vah­vis­ta­mi­nen ovat myös tär­kei­tä ele­ment­te­jä kou­lu­nuo­ri­so­työs­sä, ker­too Pura­nen.

Kou­lu­nuo­ri­so­työn tar­koi­tus olla ennal­taeh­käi­se­vää ja samal­la yhtei­söl­li­syyt­tä edis­tä­vää toi­min­taa. Sosi­aa­lis­ten ja tun­ne­tai­to­jen kehit­ty­mi­nen eri­lais­ten ryh­mä­toi­min­to­jen ja ker­ho­jen avul­la vah­vis­taa nuo­ria ja antaa eväi­tä tule­vaan.

Sana­tai­teen ala­kult­tuu­riin tutus­tu­mi­sen ja Puren vie­rai­lun äidin­kie­len tun­neil­la mah­dol­lis­taa kou­lu­nuo­ri­so­työ­han­ke Yhdes­sä Sirk­ka­las­sa ja Nepen­mäel­lä 2023–2024.

Nepenmäen koulun nuorisotila Nepelässä kokoontuu Räp-kerho joka tiistai kello 15–16.30 ja sinne ovat tervetulleita kaikki 6.–9.-luokkalaiset. Lisätietoa antaa Maria Puranen: [email protected].

Aiheeseen liittyviä uutisia