Moni­kult­tuu­ril­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta yhdis­tää nuo­ria Joen­suus­sa 

RanKids-ryhmän näytelmä on menestynyt kansainvälisesti

Teat­te­riyh­dis­tys Ran­Kids ry on tuo­nut Joen­suu­hun moni­kult­tuu­ri­sen teat­te­ri­har­ras­tuk­sen, joka on avoin kai­kil­le nuo­ril­le. Yhdis­tys on kas­va­nut mer­kit­tä­väk­si koh­taa­mis­pai­kak­si, joka yhdis­tää kan­ta­suo­ma­lai­set ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set nuo­ret teat­te­rin paris­sa rik­koen kult­tuu­rien väli­siä raja-aito­ja.

Moni­kult­tuu­ril­lis­ta teat­te­ri­toi­min­taa nuo­ril­le

Ran­Kids on alun­pe­rin perus­tet­tu Ran­ta­ky­län kou­luun 2000-luvun alku­puo­lel­la. Sil­loin Ran­ta­ky­län kou­lu oli moni­kult­tuu­ri­sin kou­lu Joen­suus­sa. Moni­kult­tuu­ri­nen teat­te­riyh­dis­tys on syn­ty­nyt nel­jän opet­ta­jan innoit­ta­ma­na. 

– Mie­tim­me opet­ta­jien kes­ken, mikä sai­si kan­ta­suo­ma­lai­set ja vas­ta maa­han tul­leet koh­taa­maan. Useam­pi opet­ta­ja innos­tui aja­tuk­ses­ta ja läh­dim­me raken­ta­maan teat­te­ri­toi­min­taa, ker­too Joen­suun kau­pun­gin kie­li- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­pääl­lik­kö sekä teat­te­rioh­jaa­ja Maria Pik­ka­rai­nen.

Haluam­me tar­jo­ta ihan kai­kil­le osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suu­den teat­te­riin, tans­siin ja tai­tee­seen

Teat­te­ri­toi­min­nan mak­sut­to­muus mah­dol­lis­taa monel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le tär­keän har­ras­tuk­sen. 

– Olen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ylpeä sii­tä, että mei­dän toi­min­tam­me on mak­su­ton­ta. Se on koros­tu­nut ihan alus­ta asti, kun perus­tim­me yhdis­tyk­sem­me. Sil­loin jo lin­jat­tiin, että toi­min­ta on mak­su­ton­ta. Haluam­me tar­jo­ta ihan kai­kil­le osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suu­den teat­te­riin, tans­siin ja tai­tee­seen. Se on tosi iso ylpey­de­nai­he, ker­too Ran­Kids ry:n puheen­joh­ta­ja Aino Peso­nen

Moni­kult­tuu­ril­li­suus ja yhtei­söl­li­syys ovat olleet vah­vas­ti osa yhdis­tyk­sen toi­min­taa alus­ta asti. Teat­te­ri­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty esi­mer­kik­si suo­mek­si, englan­nik­si, venä­jäk­si ukrai­nak­si ja ara­biak­si. 

– Me haluam­me koros­taa moni­kult­tuu­ri­suut­ta, kos­ka toi­min­ta-aja­tuk­se­nam­me on ollut perus­ta­mi­ses­ta asti se, kuin­ka ihmi­set voi­vat olla yhdes­sä kie­li­muu­ris­ta huo­li­mat­ta. Haluam­me antaa yhtei­söl­li­syy­den tun­net­ta ja koke­mus­ta ihmi­sil­le, että he kuu­lu­vat johon­kin jouk­koon ja ovat osa­na yhtei­söä, Peso­nen avaa.

Me tar­vit­sem­me muu­al­ta tul­lei­ta ihmi­siä tule­vai­suu­des­sa yhä enem­män työl­lis­ty­mään ja teke­mään 

Yhdis­tys tun­nis­taa ja vas­taa laa­jem­paan tar­pee­seen toi­min­nal­laan. 

– Me tar­vit­sem­me muu­al­ta tul­lei­ta ihmi­siä tule­vai­suu­des­sa yhä enem­män työl­lis­ty­mään ja teke­mään. Haluam­me yhdis­tyk­se­nä toi­mia yhte­nä pon­nah­dus­lau­ta­na ulko­maa­lais­taus­tai­sil­le per­heil­le mah­dol­lis­taen koh­taa­mi­set teat­te­ri­toi­min­nas­sa ja suo­men kie­len oppi­mi­sen. 

– Se on tosi tär­ke­ää, että saam­me mei­dän per­heem­me Suo­mes­sa kotou­tu­maan ja viih­ty­mään sekä tun­te­maan, että tääl­lä on muu­ta­kin, kuin kou­lua ja työ­tä. Haluan haas­taa kaik­kia yhdis­tyk­siä ja yri­tyk­siä sii­hen, että ollaan avoi­mia ja val­mii­ta raken­ta­maan sil­to­ja eri kult­tuu­rien välil­lä, Pik­ka­rai­nen ker­too. 

Teat­te­ri­toi­min­nan vai­ku­tus

Jo alku­päi­vis­tä läh­tien teat­te­riyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on vai­kut­ta­nut oppi­lai­siin posi­tii­vi­ses­ti ja edis­tä­nyt yhtei­söl­li­syyt­tä. 

– Kou­lus­sa muut­tui ilma­pii­ri. Väli­tun­nil­la maa­han­muut­ta­jaop­pi­laat ja suo­ma­lai­set oppi­laat hakeu­tui­vat teke­mään yhdes­sä asioi­ta, kos­ka he tutus­tui­vat teat­te­ri­pro­jek­tin kaut­ta. Vaik­ka ei ollut yhteis­tä kiel­tä, niin teat­te­ri­toi­min­ta yhdis­ti, Pik­ka­rai­nen avaa.

Nyt ensim­mäi­sen ker­ran hän on saa­nut teat­te­ri­toi­min­nan kaut­ta uusia ystä­viä 

Teat­te­ri­toi­min­taa on ollut maa­han­muut­ta­jil­le tär­keä väy­lä saa­da ystä­viä. Jot­kut ukrai­na­lai­set per­heet ja sodan kes­kel­tä tul­leet opis­ke­li­jat jou­tu­vat tule­maan kau­kaa kotoa. 

– Eräs nai­nen sanoi asu­neen­sa nel­jä vuot­ta Suo­mes­sa ja käy­neen­sä töis­sä, mut­ta ei ollut tutus­tu­nut kehen­kään. Nyt ensim­mäi­sen ker­ran hän on saa­nut teat­te­ri­toi­min­nan kaut­ta uusia ystä­viä, Pik­ka­rai­nen pal­jas­taa. 

Ran­Kids on anta­nut monel­le nuo­rel­le eväi­tä koko­nais­val­tai­sen itse­tun­te­muk­sen­sa kehit­tä­mi­seen. 

Nuo­rel­le on teat­te­ri­toi­min­nan kaut­ta tul­lut pal­jon itse­var­muut­ta, ja hän on pääs­syt käsit­te­le­mään sitä, kuka itse on. Var­sin­kin mur­ro­si­käi­sil­le nuo­ril­le tämä on tosi tär­keä asia, joka kan­taa pit­käl­le aikui­suu­teen, Peso­nen selit­tää.  

Teat­te­ri­toi­min­ta on mah­dol­lis­ta­nut monel­le tär­kei­den työ­elä­mä­tai­to­jen kehit­ty­mi­sen. 

– Tääl­lä on saa­nut vah­vo­ja tai­to­ja yhteis­työ­hön, vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja esiin­ty­mi­seen. Se on sel­lai­nen har­ras­tus, jos­ta ei ole mis­sään amma­tis­sa, työ­teh­tä­vis­sä tai elä­män ver­kos­tois­sa hait­taa, Pik­ka­rai­nen avaa.

Nuo­ret ovat saa­neet teat­te­ri­toi­min­nan kaut­ta ystä­viä ja avai­met itse­tun­te­muk­sen sekä työ­elä­mä­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen. Kuvas­sa Eve­lii­na Hir­vo­nen näyt­te­lee koh­tauk­ses­sa moni­kult­tuu­ri­set nuket.

Divi­sions rik­koo raja-aito­ja

Raja-aito­ja eli Divi­sions on yhdis­tyk­sen musii­kil­li­nen doku­ment­ti­teat­te­rie­si­tys. Tyy­lil­tään se on epi­so­di­näy­tel­mä, eli se ei ole juo­nel­li­ses­ti ete­ne­vä vaan sii­nä on eri­lai­sia koh­tauk­sia. Näy­tel­män hie­nous pii­lee sii­nä, että se on hyvin muun­nel­ta­vis­sa ole­va esi­tys, joka tuo esil­le ajan­koh­tai­sia asioi­ta. 

Raja-aito­ja esit­te­lee eri­lai­sia muu­re­ja ja estei­tä, joi­ta elä­mäs­sä ja täs­sä maa­il­mas­sa voi olla ihmi­sil­lä, kan­soil­la tai yhden ihmi­sen itsen­sä kans­sa. Raja-aito­ja on hyvä aja­tuk­sia liik­keel­le lait­ta­va esi­tys, Peso­nen avaa. 

– Haluam­me esi­tyk­sel­lä vies­tiä sitä, että teh­dään teko­ja sen eteen, että pure­taan ennak­ko­luu­lo­ja ihmis­ten ja ryh­mien välil­tä sen sijaan, että vah­vis­tai­sim­me eri­lai­suut­ta ja nega­tii­vi­sia asen­tei­ta, Pik­ka­rai­nen huo­maut­taa. 

Divi­sions on pal­kit­tu kan­sain­vä­li­ses­ti ja se pyr­kii saa­maan lisää näky­vyyt­tä. 

– Haluam­me olla muka­na välit­tä­mäs­sä vies­tiä ympä­ri Suo­mea ja koko maa­il­mal­le. Sik­si haem­me aktii­vi­ses­ti mukaan eri­lai­sil­le fes­ta­reil­le ja kil­pai­lui­hin. Haluam­me näyt­tää mei­dän aja­tuk­siam­me ja sano­maam­me Divi­sions-näy­tel­mäs­säm­me, Peso­nen ker­too innok­kaa­na. 

Vuon­na 2023 Raja-aito­ja / Divi­sions ‑esi­tys­koos­te voit­ti ykkös­pal­kin­non (Grand Prix) kan­sain­vä­li­ses­sä Inter­na­tio­nal Star Brid­ge ‑kil­pai­lus­sa dra­ma and rea­ding ‑kate­go­rias­sa. Kuvas­sa Eve­lii­na Hir­vo­nen, Rebek­ka Ruo­ko­nen, Maria Pik­ka­rai­nen, Natal­lia Shal­kous­kaya, Ida Has­si­nen, Arse­nii Usti­nov ja Moham­med Altay­awe.

Ensim­mäi­nen ver­sio Divi­sions-näy­tel­mäs­tä luo­tiin jo vuon­na 2021 mut­ta esi­tys on ehdot­to­mas­ti kat­so­mi­sen arvoi­nen vie­lä tänä­kin päi­vä­nä. 

– Mei­dän esi­tyk­sem­me­hän ovat pyö­ri­neet jo useam­man vuo­den ajan. Vaik­ka sen oli­si jo näh­nyt aikai­sem­min, kan­nat­taa se sil­ti tul­la kat­so­maan. Tämän kevään koko­nai­suus sisäl­tää uusia koh­tauk­sia ja on juo­nel­li­ses­ti tii­viim­pi tur­va­pai­kan­ha­ki­jan tari­nan ja läpi esi­tyk­sen kul­ke­vien tans­sien ja fyy­sis­ten näyt­tä­mö­ku­vien takia. Tämä on aivan var­mas­ti uusi ja eri­lai­nen koke­mus, Peso­nen mai­nit­see.

Kak­si esi­tys­tä tou­ko­kuus­sa

Ran­Kids esit­tää näy­tel­män­sä Raja-aito­ja eli Divi­sions kak­si ker­taa Joen­suus­sa tou­ko­kuus­sa.

Paik­ka: Sirk­ka­lan liik­ku­mis­kes­kus, Sirk­ka­lan­tie 12 B, 80200 Joen­suu
Ajat: pe 24.5. klo 18 (suo­mek­si), ma 27.5. klo 18 (englan­nik­si)

Ikä­suo­si­tus: 12-vuo­ti­aas­ta alkaen, sitä nuo­rem­mat aikui­sen seu­ras­sa.
Liput voi vara­ta ennak­koon ver­kos­ta tai ostaa kätei­sel­lä ovel­ta.

RanKids ry on monikulttuurinen teatteriyhdistys, joka on toiminut Joensuussa vuodesta 2000 alkaen. Divisions-esityksellään RanKids edusti koko Suomea vuoden 2023 Unkarin teatterifestivaaleilla, voitti marraskuussa 2023 kansainvälisen Culture Caravan -kilpailussa 1. sijan erityismaininnoin sekä valittiin kesäkuussa 2024 Italiaan Sapperlot-nuortenteatterifestivaalille kahdeksan esiintyjän joukkoon.

Aiheeseen liittyviä uutisia