Kaksi henkilö lukemassa, toinen henkilö lukee tabletilta ja toinen kirjasta.

Pää­kir­jas­toa remon­toi­daan kesäl­lä

Pääkirjaston ollessa suljettuna palvelua paikkaavat muut lähialueen kirjastot ja kirjastoauto.

Joen­suun pää­kir­jas­tos­sa teh­dään kesäl­lä talo­tek­niik­ka­re­mont­tia ja kir­jas­to on koko­naan sul­jet­tu 14.6.–25.7. Pal­ve­lua paik­kaa­vat muut lähia­lu­een kir­jas­tot ja kir­jas­toau­to. Samal­la kir­jas­to­kor­til­la voi huo­let­ta asioi­da kai­kis­sa Poh­jois-­Kar­ja­lan Vaa­ra­-kir­jas­tois­sa.

Varauk­set kan­nat­ta nou­taa ennen kuin kir­jas­to menee kiin­ni, samal­la kan­nat­taa napa­ta luet­ta­vaa mukaan enem­män­kin.

– Suo­sit­te­lem­me nou­ta­maan kaik­ki odot­ta­vat varauk­set ennen kuin kir­jas­to menee kiin­ni ja samal­la kan­nat­taa napa­ta luet­ta­vaa mukaan enem­män­kin, kir­jas­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja Suvi Pir­nes-Toi­va­nen vink­kaa.

Pää­kir­jas­ton vii­mei­nen aukio­lo­päi­vä on lau­an­tai 12.6. Varaus­ten nou­to siir­tyy 14.6.–21.7. auto­maat­ti­ses­ti Nepen­mäen kir­jas­toon, mut­ta omil­le varauk­sil­leen voi vaih­taa halua­man­sa nou­to­pai­kan verk­ko­kir­jas­tos­sa tai kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lus­sa.

– Jos varaus­ta ei tar­vit­se tai halua kesä­ai­ka­na, varauk­sen voi myös kes­keyt­tää verk­ko­kir­jas­tos­sa menet­tä­mät­tä paik­kaan­sa varaus­jo­nos­sa, Pir­nes-Toi­va­nen muis­tut­taa.

Palaut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta koko remon­tin ajan, joten erä­päi­viä ei siir­re­tä kiin­nio­lon yli. Pää­kir­jas­ton palau­tus­luuk­ku on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri ja palaut­taa voi myös mui­hin kir­jas­toi­hin. Lai­nat voi uusia itse verk­ko­kir­jas­tos­sa tai soit­ta­mal­la mihin tahan­sa Vaa­ra-­kir­jas­to­jen toi­mi­pis­tee­seen. On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että myös Ylä­myl­lyn ja Nur­mek­sen kir­jas­tot ovat kiin­ni pit­kään kesäl­lä muu­ton takia.

Joen­suun kir­jas­toau­to Mys­tee­ri päi­vys­tää pää­kir­jas­ton park­kia­lu­eel­la 14.6.–16.7. maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon kel­lo 12–15 ja tors­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 12–14.

– Luku­pi­noa voi täy­den­tää siis myös kes­kus­taa­lu­eel­la, vaik­ka kir­jas­to­ta­lo onkin kiin­ni. Samal­la yleen­sä pää­kir­jas­toa käyt­tä­vil­lä asiak­kail­la on erin­omai­nen tilai­suus tutus­tua sym­paat­ti­sen kir­jas­toau­tom­me kokoel­maan ja toi­min­taan, Suvi Pir­nes-­Toi­va­nen ker­too.

Myös verk­ko­kir­jas­to e-­ai­neis­toi­neen ovat käy­tet­tä­vis­sä läpi kesän.

Luku­pi­noa voi täy­den­tää kesäl­lä myös kes­kus­taa­lu­eel­la, vaik­ka kir­jas­to­ta­lo onkin kiin­ni.

Oma­toi­mi­kir­jas­tot jäl­leen auki vii­kon­lop­pui­sin

Kesä­kuun alus­ta alkaen kaik­ki Joen­suun seu­dun oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat jäl­leen avoin­na myös vii­kon­lop­pui­sin ja arki­py­hi­nä. Nepen­mäen kir­jas­to toi­mii myös oma­toi­mi­kir­jas­to­na eli siel­lä voi asioi­da sil­loin­kin, kun hen­ki­lö­kun­ta ei ole pai­kal­la.

Oma­toi­mia­siak­kaat tar­vit­se­vat eril­li­sen oma­toi­mi­so­pi­muk­sen, jon­ka voi käy­dä teke­mäs­sä mis­sä tahan­sa Vaara­kirjastojen oma­toi­mi­kir­jas­tos­sa asia­kas­pal­ve­luai­ka­na. Oman kir­jas­to­si aukio­loa­jat näet verk­ko­kir­jas­tos­ta osoit­tees­sa vaara.finna.fi.

Aiheeseen liittyviä uutisia