Kaksi henkilö ulkoilemassa järven rannalla.

Ota haas­te vas­taan – tutus­tu lähia­lu­een kesä­ret­ki­koh­tei­siin!

Kesäretkihaaste on Joensuun, Kontiolahden ja Liperin yhteinen.

Kesä­lo­ma­lai­tu­mil­le kir­ma­taan tänä kesä­nä kesä­ret­ki­haas­teen kan­nus­ta­ma­na. Joen­suun, Kon­tio­lah­den ja Lipe­rin yhdes­sä työs­tä­mä kesä­ret­ki­haas­te vink­kaa eri­lai­sia päi­vä­ret­ki­koh­tei­ta jokai­sen kol­men kun­nan alu­eel­ta. Esit­te­lys­sä uima­ran­to­ja, luon­to­pol­ku­ja ja mai­nioi­na lähi­lii­kun­ta­paik­koi­na toi­mi­via kou­lun piho­ja. Mah­tuu­pa mukaan yksi lin­nun­pönt­tö­jen bon­gaus­vink­ki­kin.  Haas­te­kam­pan­jan tavoit­tee­na on edis­tää lähi­ret­kei­lyä ja toi­saal­ta esi­tel­lä ken­ties vähem­män tun­net­tu­ja koh­tei­ta.

Mah­tuu­pa mukaan yksi lin­nun­pönt­tö­jen bon­gaus­vink­ki­kin.

– Onhan haas­tees­sa myös sel­lai­nen loma­te­ke­mis­tä ilman reis­saa­mis­ta ­näkö­kul­ma. Moneen koh­tee­seen pää­see nimit­täin pyö­räil­len­kin, valot­taa haas­teen taus­to­ja Kon­tio­lah­den kun­nan vapaa­aikapäällikkö Sari Jor­ma­nai­nen.

– Naa­pu­ri­kun­nan puo­lel­la ole­vis­ta koh­teis­ta ei vält­tä­mät­tä tie­de­tä yhtä hyvin ja sik­si on oikein ter­ve­tul­lut­ta, että täl­lai­sia vink­kauk­sia voi­daan teh­dä yhdes­sä, jat­kaa Lipe­rin vapaa­aikapäällikön ruu­tua hoi­ta­va Pasi Majoi­nen.

Haas­te käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 9. kesä­kuu­ta ja tie­dos­sa on kol­me vink­kiä kuta­kin viik­koa koh­ti aina elo­kuun puo­li­vä­liin saak­ka. Kam­pan­jan aloit­taa Lipe­rin Kint­tu­po­lut, pää­osin Joen­suun puo­lel­la kul­ke­va Jaa­ma Trail sekä Kon­tio­lah­den Kon­tion­po­lut, jot­ka yhdes­sä muo­dos­ta­vat yli 150 kilo­met­rin mit­tai­sen, maas­toon mer­ka­tun pol­ku­ver­kos­ton. Tätä maas­to­pyö­räi­lyyn ja pol­ku­juok­suun sopi­vaa ver­kos­toa kel­paa esi­tel­lä Poh­jois-Kar­ja­laan lomai­le­maan tule­vil­le Hel­sin­gin­-ser­kuil­le­kin.

Haas­tees­sa esi­tel­lään lisäk­si muun muas­sa Hon­ka­lam­men uima­ran­ta, Poh­jois-­Kar­ja­lan kes­ki­pis­te sekä Rau­an­vaa­ran van­han hyp­py­ri­mäen ympä­ris­tös­sä ole­va luon­to­pol­ku ja rap­puset.

Haas­tei­ta ei ole mer­kit­ty erik­seen maas­toon, vaan opas­tei­na toi­mi­vat kysei­sen koh­teen perus­o­pas­teet. Myös kul­le­kin koh­de­vink­kauk­sel­le ase­tet­tu päi­vä­mää­rä on vain ehdo­tus – kyse on oma­toi­mi­ret­kei­lys­tä, jon­ka voi toteut­taa itsel­le par­hai­ten sopi­va­na ajan­koh­ta­na.

Lisätietoa löydät osoitteesta joensuu.fi/retkihaaste sekä Facebookin Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kesäretkihaaste -tapahtumasta. Haastetta voi seurata sosiaalisessa mediassa myös aihetunnisteella #kesäretkihaaste.

Aiheeseen liittyviä uutisia