Metsää ja metsäkone

Kau­pun­ki uudis­taa met­sän­hoi­don lin­jauk­sen

Kaikki voivat osallistua verkossa ja työpajassa

Joen­suun kau­pun­ki omis­taa noin 8 700 heh­taa­ria met­sää. Met­sä­omai­suu­den hoi­ta­mi­nen on tär­keä teh­tä­vä ja hoi­don lin­jauk­set päi­vi­te­tään vuo­den 2018 aika­na. Sinä­kin voit osal­lis­tua met­sä­no­mis­ta­ja­na.

Met­sän­hoi­don lin­jauk­sen päi­vi­tyk­sen jäl­keen kau­pun­gil­la on uudis­te­tut toi­min­ta­pe­ri­aat­teet sii­tä, miten kau­pun­gin omis­ta­mia lähi‑, virkistys‑, suo­je­lu- ja talous­met­siä hoi­de­taan.

Joen­suun kau­pun­ki on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta kun­ta­met­sä­no­mis­ta­jis­ta. Kau­pun­gin met­sis­tä noin 5 000 heh­taa­ria on talous­met­sää, 1 157 ulkoi­lu- ja vir­kis­tys­met­siä, 730 asui­na­luei­den lähi­met­siä ja 510 heh­taa­ria suo­je­lu­met­siä.

Met­sät ovat mer­kit­tä­vä tulon­läh­de kau­pun­gil­le ja tätä kaut­ta kun­ta­lai­sil­le

Met­siä haka­taan vuo­sit­tain noin 28 000 m³, mikä on puo­let met­sien vuo­tui­ses­ta kas­vus­ta. Tulo­ja täs­tä saa­daan vuo­sit­tain noin 900 000–1 mil­joo­naa euroa. Kulu­jen jäl­keen kau­pun­gin kas­saan jää noin 300 000. Met­sät ovat mer­kit­tä­vä tulon­läh­de kau­pun­gil­le ja tätä kaut­ta kun­ta­lai­sil­le.

Met­sien vir­kis­ty­sar­vo kau­pun­ki­lai­sil­le on vie­lä mit­taa­mat­ta. Joen­suu­lai­siin met­siin on teh­ty kun­to­pol­ku­ja, ulkoi­lu­reit­te­jä ja latu­ja usei­ta sato­ja kilo­met­re­jä. Uudes­sa lin­jauk­ses­sa halu­taan nos­taa vapaa-aikaan liit­ty­vä toi­min­ta entis­tä suu­rem­paan roo­liin.

Kau­pun­ki­lai­set voi­vat osal­lis­tua

Kau­pun­ki­lai­set voi­vat osal­lis­tua lin­jauk­sen uusi­mi­seen verk­ko­ky­se­ly­nä ja haas­tat­te­luis­sa tänä kevää­nä. Verk­ko­ky­se­ly on avoin­na 18.4.–9.5.

Vas­taa kyse­lyyn.

Kyse­lyn voi täyt­tää myös Joen­suun kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­teil­lä.

Met­sän­hoi­don lin­jauk­sen avoin työ­pa­ja pide­tään tiis­tai­na 22.5. kel­lo 17.30–20 Joen­suun kau­pun­gin­kir­jas­ton Muik­ku-salis­sa (Kos­ki­ka­tu 25).

Päi­vi­tys­työ­hön osal­lis­tu­vat lisäk­si muun muas­sa Suo­men Luon­non­suo­je­lu­liit­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsit­te­ly syk­syl­lä

Val­mis lin­jaus on aika­tau­lu­tet­tu kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn lop­pusyk­syn aika­na. Ensim­mäi­nen met­sän­hoi­don lin­jaus on ollut voi­mas­sa pian kym­me­nen vuot­ta ja sen toteu­tu­mis­ta on seu­rat­tu vuo­sit­tain toi­min­ta­ker­to­muk­sis­sa.

Tutus­tu tämän het­ki­seen lin­jauk­seen www.joensuu.fi/metsanhoidon-linjaus ja kau­pun­gin met­sien ulkoi­lu- ja ret­kei­ly­aluei­siin www.joensuu.fi/ulkoilujaretkeily.

Aiheeseen liittyviä uutisia