Peruskoululaisia liikuntatunnilla

Lyseon perus­kou­lun lii­kun­ta­luo­kat sai­vat oman val­men­ta­jan

Liikuntaluokkien valmennuksessa painotetaan monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja.

Joen­suun Urhei­lua­ka­te­mia ja Lyseon perus­kou­lu ovat aloit­ta­neet ylä­kou­luun suun­na­tun pilo­tin luku­vuo­del­le 2019–2020. Pilo­tis­sa lii­kun­ta­luok­kien omi­nai­suus­val­men­ta­ja­na toi­mii pesä­pal­loi­lus­ta parem­min tun­net­tu val­men­ta­ja Pet­ri Pen­na­nen.

Nuor­ten asen­ne, oppi­mis­ha­lu ja lii­kun­nal­li­nen tai­ta­vuus ovat jo nyt todel­la hyväl­lä tasol­la.

Omi­nai­suus­val­men­ta­ja toteut­taa yhdes­sä lii­kun­nan­opet­ta­jien kans­sa lii­kun­ta­luok­kien (7.–9. luo­kat) lii­kun­ta­tun­te­ja ja Kas­va urhei­li­jak­si ‑oppi­si­säl­tö­jä, jois­sa opis­kel­laan tär­kei­tä perus­tai­to­ja ravit­se­muk­ses­ta elä­män­hal­lin­taan. Omi­nai­suus­val­men­nuk­ses­sa pai­no­te­taan moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia lii­kun­ta­tai­to­ja: lii­ke­tai­toa, kehon­hal­lin­taa ja liik­ku­vuut­ta, fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten omi­nai­suuk­sien kehit­tä­mis­tä sekä tasa­pai­no- ja väli­neen­kä­sit­te­ly­tai­to­ja.

Omi­nai­suus­val­men­ta­jan palk­kaus on mah­dol­lis­tu­nut Olym­pia­ko­mi­tean palk­ka­tuen avul­la.  Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pank­ki lah­joit­ti kou­lun alkaes­sa jokai­sel­le lii­kun­ta­luok­ka­lai­sel­le Kas­va urhei­li­jak­si ‑oppi­kir­jat.

Nuor­ten innok­kuus ja osaa­mi­nen ovat teh­neet vai­ku­tuk­sen Pet­ri Pen­na­seen.

– Nuor­ten asen­ne, oppi­mis­ha­lu ja lii­kun­nal­li­nen tai­ta­vuus ovat jo nyt todel­la hyväl­lä tasol­la.  Ylä­kou­luiäs­sä luo­daan fyy­si­sen har­joit­te­lun poh­jaa ja nuor­ten kas­vu ter­veek­si ja tavoit­teel­li­sek­si urhei­li­jak­si alkaa, joten omi­nai­suus­val­men­nuk­sel­le ylä­kou­luiäs­sä on sel­keä tilaus, Pen­na­nen kom­men­toi.

– Haki­joi­ta lii­kun­ta­luo­kil­le on ollut pal­jon ja vuo­sit­tain vain 24 uut­ta 7‑luokkalaista pää­see mukaan. Se mie­ti­tyt­tää, että kuin­ka pal­jon jää innok­kai­ta ja tai­ta­via nuo­ria toi­min­nan ulko­puo­lel­le, ja että oli­si­ko toi­min­taa tule­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta laa­jen­taa kau­pun­gin mui­hin ylä­kou­lui­hin, jat­kaa Pen­na­nen.

Aiheeseen liittyviä uutisia