Lähel­lä ja aina auki

Monen tasoiset ja eri ikäiset liikkujat saavat hien pintaan Joensuun lähiliikuntapaikoissa.

Ulkot­ree­niin on mah­dol­li­suus mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­pai­kois­sa, jot­ka on sijoi­tet­tu kou­lu­jen lähei­syy­teen. Uusia paik­ko­ja val­mis­tuu lähi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Ei kun­to­sa­li­jä­se­nyyt­tä eikä aukio­loai­ko­ja.

Joen­suun lähi­lii­kun­ta­pai­kois­sa tree­ni luon­nis­tuu hyvin vaik­ka­pa käve­ly- tai pyö­rä­len­kin yhtey­des­sä.

Lähi­lii­kun­ta­paik­ka tar­koit­taa asu­tuk­sen lähei­syy­des­sä ole­vaa yhden tai useam­man lii­kun­ta­pai­kan koko­nai­suut­ta. Lähi­lii­kun­ta­pai­kat kes­ki­te­tään yleen­sä kou­lu­jen ympä­ris­töön, jot­ta koko­nai­suus on aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä muul­loin­kin kuin päi­vi­sin. Leik­ki­ken­tät ja lii­kun­ta­pai­kat on kui­ten­kin ero­tet­tu toi­sis­taan, kos­ka ulko­kun­toi­lu­lait­tei­den ja leik­ki­vä­li­nei­den tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­set ja käyt­tä­jä­ryh­mät eroa­vat toi­sis­taan. Ulko­kun­toi­lu­vä­li­nei­den käyt­töä suo­si­tel­laan nuo­ril­le ja aikui­sil­le tai yli 140 sent­ti­met­rin pitui­sil­le.

Lähi­lii­kun­ta­paik­koi­hin on valit­tu moni­puo­li­sia väli­nei­tä, jot­ka sopi­vat mah­dol­li­sim­man suu­rel­le käyt­tä­jä­ryh­mäl­le. Joen­suun kau­pun­gin pyr­ki­myk­se­nä on saa­da liik­ku­jil­le mata­lan kyn­nyk­sen paik­ko­ja, joi­hin menoa ei tar­vit­se ujos­tel­la. Kun­toi­lua­lu­eel­le on näp­pä­rä men­nä esi­mer­kik­si koko per­heen kans­sa, sil­lä lap­set voi­vat tree­nin ajan leik­kiä vie­rei­sel­lä leik­ki­ken­täl­lä. Näin on vaik­ka­pa Mar­ja­las­sa.

Mie­lek­kyyt­tä lenk­kiin saa, kun poik­ke­aa polul­ta lähi­lii­kun­ta­pai­kal­le esi­mer­kik­si leu­an­ve­toon. Lähi­lii­kun­ta­paik­ko­ja voi kier­tää vaik­ka­pa kave­ri­po­ru­kal­la, ja kun­toi­lua­lu­eel­la kokoon­tuu myös kun­to­pii­re­jä. Lähi­lii­kun­ta­paik­kaa voi hyö­dyn­tää myös siten, että tuo muka­naan omia lii­kun­ta­vä­li­nei­tä. Joil­la­kin lii­kun­ta-alueil­la on liik­ku­jil­le esil­lä tree­nioh­jel­mia. Val­mis­ta­ja on kiin­nit­tä­nyt lait­tei­siin koo­dit, joil­la pää­see kat­so­maan You­tu­bes­ta ohje­vi­deoi­ta.

Esi­mer­kik­si Tuo­mas Hyy­pö­läi­nen (kuvas­sa) huo­ma­si Mar­ja­lan lähi­lii­kun­ta­pai­kan vii­me kesä­nä. Hänen mukaan­sa lähi­lii­kun­ta­pai­kas­sa saa teh­tyä moni­puo­li­sen tree­nin, kun käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta. Hyy­pö­läi­nen sanoo, että lähi­lii­kun­ta­pai­kan väli­neet ovat mie­lek­käi­tä käyt­tää. Hän tosin toi­voi­si, että käy­tet­tä­vis­sä oli­si nykyis­tä enem­män pai­no­ja.

Lähi­lii­kun­ta­pai­kat ovat kysyt­ty­jä

Ei vain läm­pi­män sään huvia. Lähi­lii­kun­ta­pai­kas­sa voi teh­dä lihas­kun­to­har­joit­te­lua muul­loin­kin kuin kesäl­lä. Mah­dol­li­sim­man laa­jal­le käyt­tä­jä­ryh­mäl­le tar­koi­te­tut lähi­lii­kun­ta­pai­kat ovat mak­sut­to­mia ja vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä. Joen­suun kau­pun­ki pyr­kii teke­mään jokai­ses­ta pai­kas­ta hie­man eri­lai­sen.

Joen­suun kau­pun­gil­la on täl­lä het­kel­lä seit­se­män lähi­lii­kun­ta­paik­kaa: Nepen­mäel­lä, Mar­ja­las­sa, Ran­ta­ky­läs­sä, Ham­mas­lah­des­sa, Hei­nä­vaa­ras­sa, Suh­mu­ras­sa ja Tuu­po­vaa­ras­sa. Näi­den lisäk­si Nol­ja­kan kou­lun pihaan raken­net­tiin vii­me kesä­nä uusi pelia­ree­na. Lähi­lii­kun­ta­paik­ko­jen sisäl­tö vaih­te­lee, lisä­tie­toa saa kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta. Esi­mer­kik­si Mar­ja­lan lähi­lii­kun­ta­pai­kas­ta kau­pun­ki on saa­nut myön­teis­tä palau­tet­ta, kos­ka lähek­käin ovat pal­lo­ken­tät, ulko­kun­toi­lua­lue, puru­ra­ta ja kou­lun pihan akti­vi­tee­tit.

Lähi­lii­kun­ta­paik­koi­hin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se tul­la jal­ka­pe­lil­lä. Alu­eet pyri­tään teke­mään siten, että park­ki­pai­kat ja kevyen lii­ken­teen väy­lät ovat lähel­lä.

Ulko­kun­toi­lu­vä­li­neet ovat täl­lä het­kel­lä var­sin suo­sit­tu­ja, joten väli­ne­val­mis­ta­jien vali­koi­mat ovat hyvin laa­jat. Joen­suun kau­pun­ki saa asuk­kail­ta pal­jon kyse­lyi­tä ja ehdo­tuk­sia tule­vis­ta lähi­lii­kun­ta­paik­ka­koh­teis­ta. Kau­pun­ki toteut­taa ker­ral­la aina yhden kau­pun­gin­osan laa­jem­man koko­nai­suu­den.

Uusia paik­ko­ja val­mis­tuu

Loka­kuun lop­pu­puo­lel­la, vii­kol­la 43, val­mis­tuu uusi lähi­lii­kun­ta­paik­ka Kar­hun­mä­keen. Työ­nal­la ovat ulko­kun­toi­lua­lue, pal­lo­kent­tä ja sen vie­reen tule­vat 60 met­rin juok­su­ra­dat sekä pituus­hyp­py­paik­ka.

Myös Utran kou­lun ympä­ris­töön on jou­lu­kuun alus­sa val­mis­tu­mas­sa pulk­ka­mä­ki ja ulko­kun­toi­lua­lue, johon saa­daan esi­mer­kik­si cross trai­ner, leu­an­ve­to­tan­ko ja dip­pi­te­li­ne.

Ja lisää on tulos­sa – ensi vuon­na on tar­koi­tus toteut­taa lähi­lii­kun­ta­paik­ka Min­tun­puis­toon eli Ukon­nii­tyl­le Pent­ti­län päi­vä­ko­din ja rau­ta­tien väli­sel­le alu­eel­le. Sin­ne on suun­nit­teil­la moni­toi­mia­ree­na, tasa­pai­no­ra­ta ja kun­toi­lu­lait­tei­ta.

Aiheeseen liittyviä uutisia