Kym­me­nit­täin kei­no­ja osal­lis­tua ja vai­kut­taa

Maaseutu- ja osallisuusohjelmat valmistuivat

Joen­suu­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa oman asui­na­lu­een­sa ja pal­ve­lui­den suun­nit­te­luun on pal­jon. Pel­käs­tään maa­seu­tuoh­jel­mas­sa ja kau­pun­gin ensim­mäi­ses­sä osal­li­suus­oh­jel­mas­sa on yli 50 toi­men­pi­det­tä.

Joen­suu­lais­ten tar­pei­ta kuul­laan jär­jes­tä­mäl­lä kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia asuk­kai­den kans­sa. Ohjel­mia ja niis­sä ole­via toi­men­pi­tei­tä muo­ka­taan tar­peen mukaan ja myös ohjel­mien toteu­tus­ta hoi­de­taan joen­suu­lais­ten kans­sa yhteis­työs­sä.

Kokei­luun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti

Yksi väli­ne vai­kut­taa pal­ve­lui­hin on osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti. Asuk­kaat siis saa­vat ehdot­taa, mihin osa kau­pun­gin rahois­ta käy­te­tään. Tuo­hon kokei­luun meil­lä on varat­tu täl­le vuo­del­le 25 000 euroa. 

– Joen­suu­hun val­mis­tel­laan osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin pysy­vä mal­li. Tutus­tum­me myös mui­den kun­tien käy­tän­töi­hin. Oma mal­lim­me syn­tyy nii­den ja omien kokei­lu­jem­me poh­jal­ta, ker­too hyvin­voin­ti- ja osal­li­suus­pääl­lik­kö Hei­ni Lehi­koi­nen.

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin lisäk­si osal­li­suus­oh­jel­mas­sa on mm. kei­no­ja edis­tää jär­jes­tö­jen toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Pal­ve­lu­pis­teis­tä koh­taa­mis­paik­ko­ja

Uuden maa­seu­tuoh­jel­man taus­tak­si toteu­tet­tiin vii­me vuon­na maa­seu­tu­ky­se­ly. Tulos­ten mukaan pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä ollaan huo­lis­saan.  Kau­pun­ki halu­aa kehit­tää pal­ve­lu­pis­tei­tään alu­een asuk­kai­den tar­pei­den mukai­sik­si. Yhte­nä rat­kai­su­na pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si hae­taan digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta, esi­merk­ki­nä Kelan etä­pal­ve­lu­ko­kei­lu pal­ve­lu­pis­teil­lä Tuu­po­vaa­ras­sa ja Kiih­te­lys­vaa­ras­sa.

– Kevääl­lä sel­vi­te­tään tar­kem­min kun­ta­lais­ten odo­tuk­sia pal­ve­lu­pis­teil­le. Haluam­me lisäk­si kuul­la koh­teis­ta, jot­ka kai­paa­vat pien­tä ehos­tus­ta tai kun­nos­tus­ta. Kyse voi olla vaik­ka­pa “pitä­jä­rai­tin” somis­ta­mi­ses­ta. Lumien sulet­tua läh­dem­me kier­tä­mään aluei­ta kun­ta­lais­ten kans­sa, alue­koor­di­naat­to­ri Anni Kos­ke­li-Rata­maa vink­kaa.

Aiheeseen liittyviä uutisia