Ympäristövastuupäivä

Vas­tuul­lis­ta bis­nes­tä

Yrittäjille oma ympäristövastuupäivä 29.1.

Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta vaa­tii panok­sia meil­tä kai­kil­ta, niin val­tiol­ta ja sen kan­sa­lai­sil­ta kuin yri­tyk­sil­tä ja yhtei­söil­tä.

Yri­tyk­sil­lä on kes­kei­nen roo­li tämän ympä­ris­tö­haas­teen rat­kai­se­mi­ses­sa. Kiris­ty­vä lain­sää­dän­tö vaa­tii ener­gia­te­hok­kuut­ta, vähem­män pääs­tö­jä sekä mui­den ympä­ris­tö­hait­to­jen mini­moin­tia – myös asiak­kaat vaa­ti­vat yri­tyk­sil­tä entis­tä enem­män ympä­ris­tön huo­mioi­mis­ta tuot­teis­saan ja pal­ve­luis­saan.

Yri­tyk­set ovat valin­ta­ti­lan­tees­sa

Yri­tyk­set ovat­kin valin­ta­ti­lan­tees­sa, jos­sa nii­den on pää­tet­tä­vä läh­te­vät­kö ne aktii­vi­ses­ti edis­tä­mään ilmas­to- ja ympä­ris­tö­työ­tään vah­vis­ta­mal­la ympä­ris­tö­osaa­mis­taan niin, että se saa­daan hyö­dyn­net­ty­nä osa­na kas­vua sekä kil­pai­lue­tu­na, vai tyy­ty­vät­kö ne vain pas­sii­vi­ses­ti seu­raa­maan sivus­ta ja nou­dat­ta­maan lain­sää­dän­nön aset­ta­mia mini­mi­vaa­ti­muk­sia.

Työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­seen yrit­tä­mi­seen: Ympä­ris­tö­vas­tuu­päi­vä 29.11.

Vaih­toeh­to­ja ympä­ris­tö­asioi­den hal­lin­taan ja vas­tuul­li­sem­man lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si on monia. Joen­suun kau­pun­gin ener­gia­han­ke ja ympä­ris­tön­suo­je­lu­yk­sik­kö jär­jes­tä­vät ”Työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­seen yrit­tä­mi­seen: Ympäristövastuupäivä”-tilaisuuden yri­tyk­sil­le avuk­si ympä­ris­tö­haas­tei­den hal­lin­taan lii­ke­toi­min­nas­sa. Tilai­suu­des­sa esi­tel­lään työ­ka­lu­ja, joil­la yri­tyk­set voi­vat edis­tää ympä­ris­tö­asioi­den hal­lin­taa ja rahoit­taa vas­tuul­li­sia toi­men­pi­tei­tään. Tilai­suus jär­jes­te­tään 29.1. kel­lo 12–16 Joen­suun Tie­de­puis­tol­la.

Tilai­suu­des­sa kuul­laan muun muas­sa näis­tä tee­mois­ta:

  • miten ilmas­ton­muu­tos vai­kut­taa pk-yri­tyk­sien lii­ke­toi­min­taan
  • mil­lai­sia rahoi­tusin­stru­ment­te­ja yri­tyk­sil­lä on käy­tös­sään vas­tuul­lis­ten inno­vaa­tioi­den ja inves­toin­tien rahoit­ta­mi­sek­si
  • miten yri­tyk­set voi­vat läh­teä edis­tä­mään ilmas­to­työ­tään osa­na Joen­suun kau­pun­gin ilmas­to­kump­pa­nuus­ver­kos­toa

– ja pal­jos­ta muus­ta!

Tar­jol­la on moni­puo­li­nen kat­taus pk-yri­tys­ten ympä­ris­tö­asioi­den hal­lin­nan ja kehit­tä­mi­sen työ­ka­luis­ta.

Yrit­tä­jä – läh­de siis mukaan kehit­tä­mään vas­tuul­lis­ta lii­ke­toi­min­taa! Nap­paa vin­kit tal­teen Ympä­ris­tö­vas­tuu­päi­väs­sä!

Lisätietoja ympäristöpäivästä
hankekoordinaattori Outi Manninen
Energia- ja ilmastotyön edistämishanke
[email protected]
puh. 050 408 6052

www.joensuu.fi/ymparistopaiva

Tapahtuma löytyy myös Facebookista

Aiheeseen liittyviä uutisia