Ker­ro meil­le, mil­lai­nen on hyvä lii­kun­ta­paik­ka!

Vastaa kyselyyn ja voita vuosikortti uimahalliin tai maaseudun kuntosalille

Meneil­lään on kyse­ly, jol­la sel­vi­te­tään asuk­kai­den tyy­ty­väi­syyt­tä kau­pun­gin yllä­pi­tä­miin lii­kun­ta­paik­koi­hin. Haluam­me tie­toa lii­kun­ta­paik­ko­jen käy­tös­tä, nii­hin liit­ty­vis­tä kun­nos­tus- ja uudis­ra­ken­nus­toi­veis­ta sekä lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta vies­ti­mi­ses­tä.

Uima­hal­lien vuo­si­kort­te­ja vas­taa­ja­mää­rän mukaan

Kyse­lyyn vas­tan­nei­den kes­ken arvo­taan uima­hal­lien 10 ker­ran kort­te­ja, maa­seu­dun kun­to­sa­lien vuo­si­kort­te­ja ja kos­ka vas­taa­ja­mää­rä ylit­ti jo raja­na olleen 1 000 vas­taus­ta, arvom­me lisäk­si uima­hal­lien vuo­si­kort­te­ja. Kor­tin arvo on yli 500 euroa ja nii­tä on jaos­sa sitä useam­pi, mitä enem­män vas­tauk­sia ehdim­me saa­da. Kan­nat­taa siis osal­lis­tua!

Kyse­ly on avoin­na 19. päi­vä jou­lu­kuu­ta saak­ka osoit­tees­sa joensuu.fi/liikuntapaikkasuunnitelma.
Pape­ri­lo­mak­keel­la kyse­lyyn voi vas­ta­ta pää­kir­jas­tol­la, Rei­jo­lan kir­jas­tol­la, kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­teil­lä (Eno, Kiih­te­lys­vaa­ra, Pyhä­sel­kä, Tuu­po­vaa­ra, Care­licum) sekä uima­hal­leil­la.

Lii­kun­ta­paik­ka­ky­se­ly liit­tyy lii­kun­ta­paik­ka­suun­ni­tel­man päi­vi­tyk­seen ja sen toteu­tuk­ses­ta vas­taa kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut. Kyse­lyn tulok­sia käsi­tel­lään kau­pun­gin lii­kun­ta­paik­ka- ja lähi­lii­kun­ta­työ­ryh­mis­sä sekä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa. Tulok­sia hyö­dyn­ne­tään uusien lii­kun­ta­paik­ko­jen suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa sekä nykyis­ten lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­ta­mi­ses­sa.

Aiheeseen liittyviä uutisia