Ke­lan etä­pal­ve­lut kokei­lus­sa

Etäpalvelupisteellä voi hoitaa samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä.

Kela ja Joen­suun kau­pun­ki aloit­ta­vat kol­me kuu­kaut­ta kes­tä­vän Kelan etä­pal­ve­lu­ko­kei­lun Tuu­po­vaa­ran ja Kiih­te­lys­vaa­ran pal­ve­lu­pis­teil­lä hel­mi­kuun alus­sa. Etä­pal­ve­lus­sa Kelan pal­ve­lu­neu­vo­ja neu­voo asia­kas­ta kuvayh­tey­den väli­tyk­sel­lä ja pal­ve­lu vas­taa Kelan pal­ve­lu­pis­tees­sä annet­ta­vaa pal­ve­lua.


– Kelan etä­pal­ve­lus­sa asia­kas saa neu­von­taa kas­vok­kain ihan oikeal­ta kela­lai­sel­ta, eli konei­den kans­sa ei tar­vit­se kes­kus­tel­la, ker­too Joen­suun kau­pun­gin alue­koor­di­naat­to­ri Anni Kos­ke­li-Rata­maa.


– Kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­tei­den hen­ki­lös­tö aut­taa etä­pal­ve­lun käy­tös­sä. Asiak­kaan tar­vit­see vain tul­la pai­kal­le ja mei­dän hen­ki­lös­töm­me neu­voo sii­tä eteen­päin. Pal­ve­lu on hie­no lisä Tuu­po­vaa­ran ja Kiih­te­lys­vaa­ran asuk­kail­le, Kos­ke­li-Rata­maa iloit­see.

Asiak­kaan tar­vit­see vain tul­la pai­kal­le ja mei­dän hen­ki­lös­töm­me neu­voo sii­tä eteen­päin.


Tam­mi­kuus­sa kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa hyväk­sy­tyn maa­seu­tuoh­jel­man taus­ta-aineis­tok­si toteu­tet­tiin vuon­na 2021 maa­seu­tu­ky­se­ly, jos­sa ilme­ni, että maa­seu­tua­lueil­la ollaan huo­lis­saan pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä tule­vai­suu­des­sa. Kau­pun­ki halu­aa kehit­tää pal­ve­lu­pis­tei­tään alu­een asuk­kai­den tar­pei­den mukai­sik­si ja yhte­nä rat­kai­su­na pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si hae­taan digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta. 

Etä­pal­ve­lu­pis­teel­lä voi hoi­taa samo­ja asioi­ta kuin Kelan pal­ve­lu­pis­tees­sä. Lisäk­si asiak­kaal­le anne­taan apua verk­ko­asioin­nis­sa. Pal­ve­lu on ensi­si­jai­ses­ti tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka tar­vit­se­vat laa­jem­paa neu­von­taa Kela-asiois­sa ja joil­le verk­ko­asioin­ti on syys­tä tai toi­ses­ta han­ka­laa.


Kelan etä­pal­ve­lu­pis­te toi­mii Tuu­po­vaa­ras­sa ja Kiih­te­lys­vaa­ras­sa kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­teil­lä ensin kokei­lu­na 1.2.–30.4.


Kelan etä­pal­ve­lu­pis­te toi­mii Tuu­po­vaa­ras­sa ja Kiih­te­lys­vaa­ras­sa kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­teil­lä ensin kokei­lu­na 1.2.–30.4. Kelan pal­ve­lua saa pal­ve­lu­pis­tei­den nor­maa­lei­na aukio­loai­koi­na. Etä­pal­ve­luun ei tar­vit­se vara­ta aikaa etu­kä­teen, mut­ta aivan kuten mil­lä tahan­sa muul­la­kin pal­ve­lu­pis­teel­lä, omaa vuo­roa voi jou­tua odot­ta­maan het­ken.


– Tuu­po­vaa­ra ja Kiih­te­lys­vaa­ra vali­koi­tui­vat kokei­luun käy­tän­nön syis­tä. Enon pal­ve­lu­pis­teel­lä on kokei­lun aikaan käyn­nis­sä iso remont­ti ja Pyhä­se­län pal­ve­lu­pis­teen tilat ovat kokei­lul­le vähän haas­ta­vat, taus­toit­taa Kos­ke­li-Rata­maa.


Jat­kos­ta ja laa­jen­ta­mi­ses­ta muil­le kau­pun­gin pal­ve­lu­pis­teil­le kes­kus­tel­laan sii­nä vai­hees­sa, kun näh­dään, miten pal­ve­lu toi­mii ja onko sil­le kysyn­tää.


Lisä­tie­to­ja:


Joen­suun kau­pun­gin alue­koor­di­naat­to­ri Anni Kos­ke­li-Rata­maa
[email protected]
puh. 050 312 1268

Aiheeseen liittyviä uutisia