Jokai­sel­la on yksi ääni

Nuorillakin on halua vaikuttaa

Äänes­ty­sak­tii­vi­suus puhut­taa joka vaa­leis­sa.

Har­vem­min ovat henk­se­lit pauk­ku­neet kun­ta­vaa­leis­sa min­kään mega-erin­omai­sen äänes­tys­pro­sen­tin ansios­ta.

Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa Joen­suun äänes­tys­pro­sent­ti oli vain 52,6. Kyl­lä me hei pys­ty­tään parem­paan!

Halusim­me kau­pun­gil­la­kin kan­taa kort­tam­me kekoon äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den nos­ta­mi­sek­si. Kol­man­nes joen­suu­lai­sis­ta on alle 25-vuo­tiai­ta ja sik­si toteu­tim­me juu­ri nuo­riin koh­dis­tu­van mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan. Nuo­rik­si mää­ri­tel­tiin täs­sä yhtey­des­sä 18–29-vuotiaat.

Yksi ääni ‑kam­pan­jam­me koh­de­ryh­mää ei toki saa kiin­ni kau­pun­gin vakiin­tu­neis­sa vies­tin­tä­ka­na­vis­sa juu­ri ollen­kaan.

Niin­pä tavoit­te­lim­me hei­tä suo­si­tun joen­suu­lais­tu­bet­ta­jan, Bet­ti­na Pel­to­nie­men, vetä­mä­nä niis­sä some-kana­vis­sa, jois­sa nuo­ria­kin enem­män pyö­rii. Kam­pan­jan sisäl­tö­jen koti­pe­sä on verk­ko­si­vu yksiaani.fi.

Kam­pan­jan herät­tä­jä­nä oli fak­ta, että vii­me kun­ta­vaa­leis­sa 2017 Joen­suus­sa jät­ti äänes­tä­mät­tä 29 344 joen­suu­lais­ta.

Jos esi­mer­kik­si jokai­nen alle 25-vuo­tias oli­si äänes­tä­nyt tuol­loin, hei­dän ään­ten­sä osuus oli­si ollut kai­kis­ta äänis­tä noin nel­jäs­osa eli noin 25 %.

Ajat­te­le, jos me kaik­ki äänes­te­tään nyt? Näyt­täi­si­kö Joen­suu huo­men­na meil­tä?

– Ajat­te­le, jos me kaik­ki äänes­te­tään nyt? Näyt­täi­si­kö Joen­suu huo­men­na meil­tä? Yksi ääni ei mer­kit­se mitään. Älä anna toi­sil­le kah­ta vaan äänes­tä, kehot­ti Pel­to­nie­mi­kin kam­pan­jas­sa.

Suo­men kun­nan­val­tuus­toi­hin vii­me kun­ta­vaa­leis­sa 2017 vali­tut jäse­net oli­vat kes­ki­mää­rin 50-vuo­tiai­ta ja puheen­joh­ta­jat 52-vuo­tiai­ta. Sii­nä on toi­nen kam­pan­jaan­kin liit­ty­nyt ikä­nä­kö­kul­ma, joka osin saa­nee seli­tys­tä eri ikäis­ten äänes­ty­sak­tii­vi­suu­des­ta.

Nuo­ril­ta hyviä ideoi­ta äänes­ty­sak­tii­vi­suu­den paran­ta­mi­sek­si

Joen­suus­sa on huip­pu­ja aktii­vi­sia nuo­ria – jois­ta moni taa­tus­ti tule­via kun­ta­päät­tä­jiä – jot­ka antoi­vat taus­ta­tie­to­ja kam­pan­jaan nuor­ten aja­tuk­sis­ta äänes­tä­mi­ses­tä ja kun­ta­vaa­leis­ta.

Yksi heis­tä on Joen­suun nuo­ri­so­val­tuus­ton aktii­vi, Lyseon lukion 1. luo­kal­ta juu­ri kesä­lo­man­sa aloit­ta­nut Otso Väli­mä­ki.

Hän tun­tee jo nuo­re­na kun­ta­po­li­tiik­kaa monia aikui­sia ja äänioi­keu­tet­tu­ja parem­min, kos­ka hän on nuo­ri­so­val­tuus­ton edus­ta­ja­na seu­dul­li­ses­sa jouk­ko­lii­ken­ne­jaos­tos­sa ja varae­dus­ta­ja­na kau­pun­ki­ra­ken­ne­lau­ta­kun­nas­sa.

Väli­mä­ki uskoo, että paras tapa lisä­tä nuor­ten äänes­ty­sak­tii­vi­suut­ta on tuo­da kun­ta­po­li­tiik­ka nuor­ta lähel­le. Asiois­ta tuli­si ker­toa niin, että jokai­nen voi ne ymmär­tää.

 

Demo­kra­tia­kas­va­tus­ta on tär­keä edis­tää kai­kis­sa kou­luis­sa

– Lisäk­si on tär­ke­ää, että sekä polii­ti­kot että viran­hal­ti­jat ovat hel­pos­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ja kun­ta­lais­ten tie­dos­sa, jot­ta mah­dol­li­sia kysy­myk­siä uskal­taa kysyä. Myös demo­kra­tia­kas­va­tus­ta on tär­ke­ää edis­tää kai­kis­sa kou­luis­sa. Polii­ti­kot voi­si­vat vaik­ka käy­dä kou­luil­la kier­tä­mäs­sä ja jut­te­le­mas­sa nuo­ril­le tär­keis­tä asiois­ta, ideoi Väli­mä­ki.

Yksi ääni ‑kam­pan­ja oli ollut Väli­mäel­le ja muil­le muka­na olleil­le nuo­ril­le muka­va tapa vai­kut­taa.

– Kam­pan­ja oli hyvin eri­lai­nen mihin olen yleen­sä tot­tu­nut. Saa­tiin alus­ta alkaen vai­kut­taa koko kam­pan­jaan ja se oli huip­pua! Bet­ti­na läh­ti heti mukaan innol­la jut­tuun ja saa­tiin kyl­lä ins­pi­raa­tio­ta sii­tä muu­hun­kin toi­min­taan.

Kai­kel­la vai­kut­ta­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä

– Kai­kel­la vai­kut­ta­mi­sel­la on mer­ki­tys­tä, ja uskon, että täl­lai­nen kam­pan­ja herät­tää pal­jon kes­kus­te­lua nuor­ten kes­kuu­des­sa, Väli­mä­ki päät­tää.

Kuvas­sa kam­pan­jan suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa muka­na olleet Eeme­li Onat­su, Roo­sa Miik­ku­lai­nen, Tai­ka Kok­ko, Bet­ti­na Pel­to­nie­mi ja Otso Väli­mä­ki.

Tutustu Yksi ääni -kampanjaan: yksiaani.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia