Vaa­lien kulis­seis­sa tun­nel­ma kuin kesä­lei­ril­lä

Vaalikonkarit suosittelevat äänestämään ennakkoon

Joka vaa­lien alla lähes sama jouk­ko vaa­li­asian­tun­ti­joi­ta kää­ri kau­pun­gil­la hiho­jaan ja alkaa val­mis­tel­la seu­raa­vaa kan­san­val­lan näy­tös­tä. Kun ennak­ko­ää­nes­tys alkaa, hom­mia teh­dään päi­vit­täin aamu­var­hai­ses­ta yömyö­hään.

Tänä kevää­nä saam­me äänes­tää edus­kun­taa­vaa­leis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys on 22.–28.3. ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä 2.4. sun­nun­tai­na.

Näi­den­kin vaa­lien val­mis­te­lu alkoi jo puo­li vuot­ta sit­ten.

Näi­den­kin vaa­lien val­mis­te­lu alkoi jo puo­li vuot­ta sit­ten. Täs­sä vai­hees­sa enää teroi­tel­laan kynät ja ote­taan äänes­tä­jät vas­taan.

Vaa­li­työs­sä on muka­na kol­mi­sen sataa hen­keä.

Työ­hön tar­vi­taan vaa­li­vir­kai­li­jat otta­maan äänet vas­taan ja las­ke­maan nii­tä, jouk­koa virit­tä­mään tie­to­ko­neet ja rou­daa­maan julis­te­te­li­neet, väkeä pitä­mään vaa­li­huo­neis­tot siis­tei­nä ja hoi­ta­maan koti- ja lai­to­sää­nes­tyk­set.

Kau­pun­gin vaa­li­toi­mi­kun­ta vas­taa edus­kun­ta­vaa­lien lisäk­si kun­ta- ja alue­vaa­leis­ta. Kau­pun­gin omal­la poru­kal­la on pit­kä koke­mus ja myös kol­me nel­jäs­tä vaa­li­toi­mit­si­jas­ta on ollut samas­sa työs­sä ennen­kin.

Vaa­le­ja on myös sen ver­ran usein, että hom­mat ete­ne­vät kuin juna.

Ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka menee omas­sa kuplas­sa

Ennak­ko­ää­nes­ty­sai­ka­na vaa­li­vä­ki ker­too elä­vän­sä kuin omas­sa kuplas­saan. Töi­hin tul­laan seit­se­mäk­si ja kotiin pääs­tään yömyö­hään. Tätä ral­lia jat­kuu var­si­nai­sen vaa­li­päi­vän pik­ku­tun­neil­le.

– Työ­mää­rä on vaa­leis­ta riip­puen eri, mut­ta kesä­lei­ri­tun­nel­maa on niis­sä kai­kis­sa, nau­rah­taa kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan uusi sih­tee­ri, asia­kir­ja­hal­lin­to­pääl­lik­kö Anne Lip­po­nen.

Hal­lin­to­joh­ta­ja Riit­ta Himan­gal­la on vaa­leis­ta – ja vaa­li­kuplis­ta – parin­kym­me­nen vuo­den koke­mus.

Vaik­ka vaa­le­ja on taka­na kym­me­niä, suu­ria kom­mel­luk­sia ja köm­mäh­dyk­siä ei ole ollut.

Tär­kein­tä on äänioi­keu­den toteu­tu­mi­nen ja suju­vat vaa­lit.

– Kai­kis­sa vaa­leis­sa tär­kein­tä on äänioi­keu­den toteu­tu­mi­nen ja suju­vat vaa­lit. Pal­jon eivät siis hyväk­si tode­tut käy­tän­teet ja rutii­nit vaa­leis­ta toi­seen vaih­te­le. Täs­sä ollaan jo var­si­nai­sia kon­ka­rei­ta eikä mikään juu­ri enää yllä­tä, Himan­ka ker­too.

Entä jos kir­joi­tat vahin­gos­sa vää­rän nume­ron?

Äänes­tä­mi­nen on toki tark­kaa hom­maa, mut­ta teh­ty äänes­tä­jäl­le itsel­leen hyvin hel­pok­si. Kopis­sa ei ole kii­re eikä edes ehdok­kaan nume­roa tar­vit­se tie­tää ennak­koon. Ne voi tar­kis­taa äänes­tys­pai­kal­la ja kopin sei­näl­lä on mal­li­nu­me­rot.

Himan­ka kehot­taa tar­kis­ta­maan oikean kir­joi­tus­muo­don siel­tä ennen kuin äänes­tä­jä tart­tuu kynään.

Jos kui­ten­kin tulee sot­kua, kopis­ta saa tul­la ulos ja pyy­tää uuden äänes­tys­la­pun. Van­ha revi­tään vir­kai­li­jan näh­den. Nume­roa ei voi vain suta­ta ja kir­joit­taa samaan lap­puun uut­ta, sil­lä sil­loin ääni menee Aku Ankal­le.

Nyt voi äänes­tää myös yli­opis­tol­la ja kir­jas­toau­tos­sa

Himan­ka ja Lip­po­nen kehot­ta­vat läm­pi­mäs­ti kaik­kia kyn­nel­le kyke­ne­viä äänes­tä­mään ennak­koon. Sil­loin voi äänes­tä ihan mis­sä halu­aa, vaik­ka Ina­ris­sa.

Ennak­ko­ää­nes­tä­mi­nen hel­pot­taa kaik­kia älyt­tö­mäs­ti.

– Pik­ku­hil­jaa ennak­ko­ää­nes­tys kohot­taa suo­sio­taan. Vii­me kun­ta­vaa­leis­sa se kei­kah­ti niin päin, että ääniä annet­tiin enem­män ennak­koon kuin var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä. Ennak­ko­ää­nes­tä­mi­nen hel­pot­taa kaik­kia älyt­tö­mäs­ti, Lip­po­nen sanoo.

Aivan uusi ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on yli­opis­ton Care­lia-raken­nus, Yli­opis­to­ka­tu 4. Uut­ta on myös äänes­tä­mi­nen kir­jas­toau­tos­sa, joka kier­tää 25.–26. maa­lis­kuu­ta Kove­ros­sa, Lou­hio­jal­la ja Ukko­las­sa.

– Mei­dän teh­tä­väm­me on tar­jo­ta eri­lai­sia äänes­tys­paik­ko­ja. Myös meil­le kau­pun­gin­ta­lol­le saa tul­la äänes­tä­mään ennak­koon kuka tahan­sa, vink­kaa Lip­po­nen.

Ykköseen ei väkästä ja seiskan varteen poikkiviiva
Äänestäminen on superhelppoa: tulet vain äänestyspaikalle henkilöllisyystodistuksen kanssa ja kirjoitat kopissa lappuun numeron, josta saa selvää. Tarkista mallinumerot äänestyskopin seinältä.

Eniten hämminkiä on ykkösen ja seitsemän kesken.

Muistisääntö: laita seiskan varteen poikkiviiva ja jätä ykkösestä väkänen kokonaan pois!

Äänestyspaikat


Joensuun ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen äänestyspäivän paikat osoitteessa joensuu.fi/vaalit.

Aiheeseen liittyviä uutisia