Glo­baa­lit met­sä­haas­teet rat­kais­taan yhdes­sä

Metsänomistajat ja tutkimustulokset päätöksenteon keskiössä

Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä Joen­suu­hun, Euroo­pan met­sä­pää­kau­pun­kiin, kokoon­tui jouk­ko vai­ku­tus­val­tai­sia Euroo­pan aluei­den komi­tean jäse­niä. Poh­jois-Kar­ja­las­sa jär­jes­tet­tiin met­säin­no­vaa­tio­lei­ri, joka koko­si Joen­suu­hun Euroo­pan Unio­nin päät­tä­jiä ja vai­kut­ta­jia sekä maa­kun­tien ja kau­pun­kien joh­ta­jia. Tapah­tu­man yhtey­des­sä kes­kus­tel­tiin muun muas­sa met­sien tilas­ta, bio­ta­lou­des­ta ja met­sien moni­puo­li­ses­ta käy­tös­tä.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ryh­mä­pääl­lik­kö Lau­ri Sika­nen piti panee­li­kes­kus­te­lun alus­tus­pu­heen­vuo­ron Met­la-talol­la.

Met­sät ovat lai­nas­sa tule­vil­ta suku­pol­vil­ta

Met­la-talol­la jär­jes­te­tys­sä panee­li­kes­kus­te­lus­sa pureu­dut­tiin kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen ja met­sien moni­puo­li­seen hyö­dyn­tä­mi­seen. Kes­kus­te­lun pane­lis­tei­na oli­vat Viim­sin kau­pun­gin apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Jan Trei Viros­ta sekä Euroo­pan aluei­den komi­tean jäsen, polii­tik­ko Åsa Ågren Wik­ström Ruot­sis­ta ja met­sän­tut­ki­mus­lai­tok­sen ohjel­ma­pääl­lik­kö Erik Ling Ruot­sis­ta.

Panee­li­kes­kus­te­lun ohjan­nut Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ryh­mä­pääl­lik­kö Lau­ri Sika­nen muis­tut­ti alus­tuk­ses­saan, että met­sät eivät tule meil­le perin­tö­nä van­hem­mil­tam­me, vaan ne ovat lai­nas­sa tule­vil­ta suku­pol­vil­ta. Tähän aja­tuk­seen pei­la­ten tuli­si poh­tia myös met­sien käyt­töä nyt ja tule­vai­suu­des­sa.

Jan Trei tote­si, että met­sät esi­mer­kik­si Suo­mes­sa ovat suu­rel­ta osin yksi­tyis­ten met­sä­no­mis­ta­jien omis­tuk­ses­sa. – On eri­tyi­sen tär­ke­ää saa­da aikaan tasa­pai­no muun muas­sa met­sä­no­mis­ta­jien, kun­tien, pai­kal­lis­ten ihmis­ten ja lii­ke­toi­min­nan kans­sa. Yhtei­sym­mär­rys met­sien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja nii­den vaa­li­mi­ses­ta on kas­va­nut entis­tä suu­rem­paan roo­liin, hän muis­tut­taa.

Yhtei­sym­mär­rys met­sien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja nii­den vaa­li­mi­ses­ta on kas­va­nut entis­tä suu­rem­paan roo­liin.

Trein mukaan myös met­sän ja siel­tä saa­ta­vien tuot­tei­den arvoa pitää pys­tyä kas­vat­ta­maan. Tämä tapah­tuu moder­nin yrit­tä­jyy­den ja jalos­tusas­teen nos­ta­mi­sen kaut­ta.

– Alueil­la, kun­nil­la ja pai­kal­li­sil­la met­sä­no­mis­ta­jil­la on suu­ri mer­ki­tys ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­siin varau­tu­mi­ses­sa, kuten älyk­kään met­sä­suun­nit­te­lun, uusien tek­no­lo­gioi­den ja lii­ke­toi­min­to­jen käyt­töö­no­tos­sa, hän koros­taa.

Uusien toi­min­ta­ta­po­jen omak­su­mi­nen vaa­tii tie­don jaka­mis­ta eri aluei­den ja mai­den välil­lä, ja esi­mer­kik­si Viro ja Suo­mi voi­vat Trein mukaan oppia toi­sil­taan.

Met­säin­no­vaa­tio­lei­ril­lä kes­kus­tel­tiin muun muas­sa met­sien tilas­ta, bio­ta­lou­des­ta ja met­sien moni­puo­li­ses­ta käy­tös­tä.

Yksi mal­li ei sovi kai­kil­le

Åsa Ågren Wik­ström tote­si, että Ruot­sin ja Suo­men saman­kal­tai­suus met­siin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä luo hyvän poh­jan yhteis­työl­le. Met­sil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li alu­eel­li­sen kas­vun tuke­mi­ses­sa sekä meil­lä että län­si­naa­pu­ris­sa. Sekä Suo­mes­sa että Ruot­sis­sa met­sää on aina ollut pal­jon ja ihmis­ten met­sä­suh­de on vah­va, mut­ta toi­saal­ta met­sä on totut­tu otta­maan itses­tään­sel­vyy­te­nä.

– Yhtei­seen kes­kus­te­luun tulee nos­taa se, voim­me­ko jat­kaa niin kuin olem­me aina teh­neet. Kun pää­tök­sen­teos­sa teh­dään uusia lin­jauk­sia ja met­sä­ala on muu­tok­sen edes­sä, on muis­tet­ta­va, että yksi tapa ei sovi kai­kil­le EU-tasol­la, Ågren Wik­ström muis­tut­taa.

Yhtei­seen kes­kus­te­luun tulee nos­taa se, voim­me­ko jat­kaa niin kuin olem­me aina teh­neet.

Rat­kai­su­mal­le­ja voi­daan löy­tää esi­mer­kik­si tuo­mal­la kou­lu­tus, tut­ki­mus ja lii­ke­toi­min­ta lähem­mäs toi­si­aan.

– Euroo­pas­sa maan­tie­teel­li­ses­ti­kin met­sät ovat hyvin eri­lai­sia ja eri mail­la ja alueil­la on omat läh­tö­koh­dat, tar­peet ja ongel­mat. Täs­tä syys­tä kou­lut­ta­mi­nen ja tie­don­ja­ko on tär­ke­ää. Tut­ki­muk­sen ja lii­ke­toi­min­nan yhdis­tä­mi­sen myö­tä syn­ty­vät inno­vaa­tiot voi­vat vas­ta­ta moniin eri tar­pei­siin, Ågren Wik­ström tote­aa.

Kat­se sadan vuo­den pää­hän

Ruot­sin met­sän­tut­ki­mus­lai­tos­ta edus­ta­van Erik Lin­gin mukaan met­siin liit­ty­viä asioi­ta tulee poh­tia pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. – Met­siin liit­ty­vää suun­nit­te­lua ja enna­koin­tia teh­dään jol­lain tasol­la jopa sadan vuo­den pää­hän, mut­ta pro­ses­sit ovat moni­mut­kai­sia, kos­ka emme voi ennus­taa asioi­ta tar­kas­ti niin pit­käl­lä aika­jän­teel­lä, hän tote­aa.

Myös Lin­gin mukaan met­siin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä tulee huo­mioi­da eri näkö­kul­mia ja raken­taa luot­ta­mus­ta eri toi­mi­joi­den välil­lä. – Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa yksi­tyi­sen met­sä­no­mis­tuk­sen suu­ri osuus luo moneen muu­hun Euroo­pan maa­han ver­rat­tu­na eri­lai­set läh­tö­koh­dat pää­tök­sen­teol­le, Ling ker­too.

– Yhtei­nen teh­tä­väm­me on aut­taa met­siä sel­viy­ty­mään ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Poik­ki­tie­teel­lis­tä ja pit­käl­lä aika­vä­lil­lä toteu­tet­ta­vaa tut­ki­mus­ta pitäi­si enem­män suun­na­ta sii­hen, kuin­ka teem­me met­sis­tä kes­tä­väm­piä ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­mil­le haas­teil­le, hän tote­aa.

Yhtei­nen teh­tä­väm­me on aut­taa met­siä sel­viy­ty­mään ilmas­ton­muu­tok­ses­ta.

Lin­gin mukaan met­sät näyt­tä­vät pääl­le­päin hel­pos­ti saman­lai­sil­ta, mut­ta tar­kem­mal­la tut­ki­muk­sel­la nii­den tilas­ta voi­daan löy­tää suu­ria­kin vaih­te­lui­ta. Kau­ko­kar­toi­tus­ta ja mui­ta digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä voi­daan havai­ta ja ymmär­tää met­sä­aluei­den kes­ki­näi­siä ero­ja parem­min.

– Yhtei­nen tavoit­teem­me ilmas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien haas­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­sa on aske­leen lähem­pä­nä toteu­tu­mis­ta, kun met­siin liit­ty­vää pää­tök­sen­te­koa teh­dään käy­tän­nön tasol­la met­sä­no­mis­ta­jien kans­sa ja ohja­taan saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la, Ling päät­tää.

Kes­tä­vyys ja uudet puu­poh­jai­set inno­vaa­tiot ovat yksi Poh­jois-Kar­ja­lan ja Joen­suun vah­vuuk­sis­ta. Kuvas­sa Hiil Oy:n hiil­le­tyn puun val­mis­tus­ta.

Inno­vaa­tio­lei­ri suun­tau­tui suo­ma­lai­sen met­sän yti­meen

-Eri alo­jen asian­tun­ti­jois­ta koos­tu­va Euroo­pan aluei­den komi­tea työs­ken­te­lee yhteis­kun­nal­lis­ten inno­vaa­tioi­den edis­tä­mi­sek­si Euroo­pan Unio­nin alu­eel­la ja tukee euroop­pa­lai­sen inno­vaa­tio-ohjel­man toteu­tus­ta.

-Euroo­pan aluei­den komi­tean met­säin­no­vaa­tio­lei­ri jär­jes­tet­tiin 13.–15.12.2023 Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Lei­rin kan­ta­va­na tee­ma­na oli­vat vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä met­sän­hoi­to.

-Osal­lis­tu­jia Suo­mes­ta, Viros­ta, Ita­lias­ta, Hol­lan­nis­ta, Por­tu­ga­lis­ta, Ruot­sis­ta ja Irlan­nis­ta.

-Osal­lis­tu­jat tutus­tui­vat suo­ma­lai­seen met­sä­osaa­mi­seen käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti esi­mer­kik­si puu­ra­ken­ta­mi­sen, puu­in­no­vaa­tioi­den ja Poh­jois-Kar­ja­lan tal­vi­siin met­siin tutus­tu­mi­sen kaut­ta. Ryh­mä vie­rai­li Joen­suus­sa, Kolil­la ja Vaik­ko­joel­la.

Artik­ke­li on tuo­tet­tu osa­na Joen­suun kau­pun­gin inno­vaa­tio­toi­min­nan eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sen (EAKR) toi­min­to­ja, joi­ta osa­ra­hoit­ta­vat Euroo­pan unio­ni sekä Joen­suun kau­pun­ki.

Aiheeseen liittyviä uutisia