Alue­vaa­leis­sa rat­kais­taan ket­kä päät­tä­vät sote-pal­ve­luis­ta ja pelas­tus­toi­mes­ta

Nämä ovat vaalit, jotka koskevat meidän jokaisen arkea.

Alku­vuon­na olem­me uuden edes­sä. Sil­loin pää­sem­me äänes­tä­mään ensim­mäis­tä ker­taa alue­vaa­leis­sa, jois­sa meil­le Poh­jois-Kar­ja­laan vali­taan 59 yhteis­tä val­tuu­tet­tua päät­tä­mään koko alu­een sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta sekä pelas­tus­toi­mes­ta. Pal­ve­lut nyky­ään tuot­ta­va Siun sote muut­tuu hyvin­voin­tia­lu­eek­si.

Äänioi­keus mää­räy­tyy samoin kuin kun­ta­vaa­leis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys on Suo­mes­sa 12.–18. tam­mi­kuu­ta ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä 23. tam­mi­kuu­ta. Nämä ovat vaa­lit, jot­ka kos­ke­vat mei­dän jokai­sen arkea.

Muis­te­taan koro­na­tur­val­li­suus

Käym­me vaa­li­uur­nil­le jäl­leen kes­kel­lä koro­na­pan­de­mi­aa. Muis­te­taan ter­veys­tur­val­li­suus myös äänes­tys­pai­koil­la: tär­ke­ää ovat puh­taat kädet, riit­tä­vä etäi­syys mui­hin ja ote­taan kotoa mukaan myös mas­ki, jos vain mah­dol­lis­ta.

Koti­ää­nes­tys

Hen­ki­lö saa äänes­tää ennak­koon koto­naan, jos hänen kykyn­sä liik­kua ja toi­mia on sii­nä mää­rin rajoit­tu­nut, ettei äänes­tys­paik­kaan pää­se ilman koh­tuut­to­mia vai­keuk­sia.

Halus­taan äänes­tää koto­naan on ilmoi­tet­ta­va kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le vii­meis­tään tiis­tai­na 11. tam­mi­kuu­ta kel­lo 16 joko kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen Pent­ti­län­ka­tu 7–9, PL 59, 80101 Joen­suu tai puhe­li­mit­se 050 303 1215 tai 050 441 5662.

Tietoa aluevaaleista


joensuu.fi/vaalit


vaalit.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia