Joen Yös­sä lähes 90 esi­tys­tä

Kulttuuria sydämessä

Joen­suun kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mä Joen Yö kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li päät­tää tut­tuun tapaan tapah­tu­ma­rik­kaan kesän ja val­mis­taa kau­pun­ki­lai­set lähes­ty­vään syk­syyn. Kult­tuu­ri­tar­jon­taa on jäl­leen laa­jas­ti; yhden päi­vän aika­na on lähes 90 eri­lais­ta esi­tys­tä ja esiin­ty­jä­ryh­mää, toi­min­ta­pis­tet­tä, tilai­suut­ta ja ohjel­ma­nu­me­roa eri puo­lil­la kau­pun­ki­kes­kus­taa. Ohjel­mas­sa on pal­jon musiik­kia, seik­kai­lua ja jän­ni­tys­tä, eri­lai­sia tai­de-elä­myk­siä ja yllä­tyk­siä. Myös hil­jen­ty­mi­seen ja mie­len hyvin­voin­tiin panos­ta­via toi­mi­joi­ta on usei­ta. Joen Yön levit­täy­tyy kat­ta­vas­ti koko kau­pun­ki­kes­kus­tan alu­eel­le ulot­tuen Mar­ja­laan Bunk­ke­ri­museol­le asti. Tapah­tu­man pää­pai­no on kui­ten­kin joki­ran­nan puis­tos­sa ja Ran­ta­ka­dun var­res­sa.

Joen Yös­sä on liik­keel­lä koko Joen­suu

Joen Yön aikaan kes­kus­tan alu­eel­la liik­kuu tuhan­sia ihmi­siä ja tapah­tu­ma levit­täy­tyy katuo­suuk­sil­le­kin. Ylei­sön tur­val­li­suu­teen ja vai­vat­to­maan liik­ku­mi­seen panos­te­taan tänä­kin vuon­na tila­päi­sin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyin: Ran­ta­ka­tu välil­tä Suvantokatu–Siltakatu ja Kos­ki­ka­tu välil­tä Torikatu–Elielinkuja sul­je­taan moot­to­ri­lii­ken­teel­tä kel­lo 12–22 väli­sek­si ajak­si. Jär­jes­tö­bu­le­var­din toi­mi­jat aset­tu­vat Ran­ta­ka­dul­le ja muun muas­sa Rol­ler Der­by ‑lajie­sit­te­lyä voi seu­ra­ta Kos­ki­ka­dun var­res­sa.

Joen Yön info­pis­te on kes­kei­sel­lä pai­kal­la Ran­ta­ka­dun ja Kos­ki­ka­dun ris­teyk­ses­sä.

Sir­kus­ta Ran­ta­puis­ton Heh­ku-tel­tas­sa

Ran­ta­puis­tos­ta löy­tyy muun muas­sa Heh­ku-fes­ti­vaa­li­telt­ta, jos­sa sir­kus­pai­not­teis­ta ohjel­maa on niin lap­sil­le kuin aikui­sil­le­kin. Kel­lo 17.30 alkaa Mil­le ja Musi­ka­tit – Vili­nää sir­kuk­ses­sa koko per­heen tapah­tu­ma, jos­sa kaik­ki haluk­kaat pää­se­vät osal­lis­tu­maan lau­laen ja liik­kuen. Kel­lo 19 käyn­nis­tyy Kiven aika ‑nyky­sir­kus­teos, jos­sa seit­se­män esiin­ty­jän voi­min esi­tet­ty runo­tu­li­kon­sert­ti muo­dos­taa vah­van ja tun­ne­rik­kaan koke­muk­sen koko teos­ta seu­raa­val­le ylei­söl­le.

Ran­ta­puis­ton äärel­lä ole­vis­sa ravin­to­lois­sa Kuu­na­ri Eli­nal­la ja Joki­ra­vin­to­la Romeol­la on moni­puo­lis­ta musiik­ki­tar­jon­taa, lava­tans­sit ja impro­teat­te­ria. Suvan­to­sil­lan ali­kul­ku­käy­tä­väs­sä Fik­tio ry esit­tää Joen Yön viral­li­sen jat­koklu­bin Dimen­sio – Drum’n’bass ‑klu­bin mais­tiai­sia.

Syys­ke­sän maku­ja ja mind­full­nes­sia Vapau­den­puis­tos­sa

Hyvään ruo­kaan ja juo­maan sekä mie­len ja ruu­miin hyvin­voin­tiin miel­ty­neen ylei­sön kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti pysäh­tyä Vapau­den­puis­toon. Keru­bin pop up ‑ravin­to­la tar­jo­aa syys­ke­sään sopi­via maku­ja, ja fii­lis­te­lee tum­mu­via ilto­ja. Hii­ligril­lis­sä tai savul­la makun­sa saa­nei­den ruo­ka­herk­ku­jen ohes­sa esil­lä ovat Joen­suun lähia­lu­een pani­mot ja juo­mien teki­jät, joi­ta voi tul­la tapaa­maan pai­kal­le. Pop up ‑ravin­to­la avaa oven­sa jo kel­lo 11 ja on avoin­na kel­lo 23 saak­ka.

Vapau­den­puis­toon pys­ty­te­tään myös Joen Yön Mind­ful­ness-telt­ta, jos­sa voi har­joi­tel­la tie­toi­sen hyväk­syn­nän havain­noin­tia. 15 minuut­tia kes­tä­vis­sä mind­ful­ness-har­joit­teis­sa hyö­dyn­ne­tään Joen Yön ääni­mai­se­maa. Karu Sur­vi­val ‑pis­teel­lä tutus­tu­taan vas­ta­vuo­roi­ses­ti erä- ja sel­viy­ty­mis­kou­lu­tuk­seen. Tule kokei­le­maan sai­sit­ko tulen syt­ty­mään pel­käl­lä tuli­po­ral­la.

Ran­ta­ka­dul­la jär­jes­tö­bu­le­var­di ja pop up ‑kir­jas­to

Joen Yön perin­tei­nen jär­jes­tö­alue aset­tuu tänä vuon­na Ran­ta­ka­dul­le. Jär­jes­tö­bu­le­var­di on avoin­na kel­lo 15–21 väli­se­nä aika­na ja esit­täy­ty­mäs­sä on 23 jär­jes­töä ja toi­mi­jaa. Myös Joen­suun Seu­tu­kir­jas­ton pop up ‑kir­jas­to pys­tyt­tää telt­tan­sa Ran­ta­ka­dul­le. Tel­tas­sa jär­jes­te­tään muun muas­sa Totaa­li­sen tur­han tie­don ‑kil­pai­lu tei­neil­le ja Etsivä(t) löy­tää! -etsin­tä­seik­kai­lua. Kel­lo 17–18 on koet­ta­vis­sa Lii­ket­tä ympy­räs­sä, kun Pak­ka­huo­neen hah­mo­ka­val­ka­di aset­tuu Ran­ta­ka­dun ja Suvan­to­ka­dun lii­ken­neym­py­rään.

Kuvia men­neil­tä vuo­sil­ta

 

Infot tiiviisti käsiohjelmassa ja laajemmin verkossa

Joen Yön ohjelma aikatauluineen sekä kartta tapahtumapaikoista löytyvät tapahtuman verkkosivuilta www.joenyo.fi.

Joen Yö löytyy myös Facebookista ja Instagramista @joenyofestivaali.

Aiheeseen liittyviä uutisia