WC:n oven raosta pilkistää lukeva henkilö.

300 minuu­tin luku­haas­te – lue mitä huvit­taa!

Kirjastoissa otettiin tänä syksynä käyttöön alakoululaisten huippusuosittu 300 minuutin lukuhaaste.

Vaara­kirjastoissa otet­tiin tänä syk­sy­nä käyt­töön ala­kou­lu­lais­ten huip­pusuo­sit­tu 300 minuu­tin luku­haas­te. Haas­tees­sa lue­taan kym­me­nen minuut­tia ker­ral­laan eri­lai­sis­sa ympä­ris­töis­sä ja asen­nois­sa: kyy­kys­sä, pipo pääs­sä, kyl­mäs­sä sau­nas­sa, pei­ton alla, nur­kas­sa tai vaik­ka yhdel­lä jalal­la seis­ten!

– Toi­vee­nam­me on innos­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon ala­kou­lu­lai­sia mukaan haas­tee­seen. Haas­tees­sa kir­jo­ja lue­taan kym­me­nen minuu­tin pät­kis­sä ja luet­ta­van kir­jan saa vali­ta itse,
joten mukaan voi läh­teä todel­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä, peda­go­gi­nen infor­maa­tik­ko Camil­la Kos­ki­nen Joen­suun pää­kir­jas­tol­ta ker­too.

Haas­te­la­pun voi hakea kir­jas­tos­ta tai tulos­taa itse verk­ko­kir­jas­tos­ta osoit­tees­ta vaara.finna.fi. Täy­tet­ty lap­pu palau­te­taan kir­jas­toon tai kir­jas­toau­toon ensi huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kir­jas­to arpoo haas­teen suo­rit­ta­nei­den kes­ken myös pal­kin­to­ja. Haas­teen ideoi alun perin Jää­lin kou­lun oppi­las­kun­ta Oulus­ta. Poh­jois-Kar­ja­lan Vaara­kirjastot ovat haas­tees­sa muka­na nyt ensim­mäis­tä ker­taa.

Vaara-kirjastot verkossa:
vaara.finna.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia