Juhlalogo tabletin näytöllä

Juh­la­lo­go virit­tää 170-vuo­tis­juh­laan

Kaupungin juhlavuosi näkyy sekä tapahtumissa että kaupungin ulkoisessa ilmeessä

Joen­suu täyt­tää pyö­rei­tä mar­ras­kuun lopul­la. Ohjel­maa on luvas­sa ympä­ri kau­pun­kia, eten­kin lop­pu­vuon­na juh­la­päi­vän lähes­tyes­sä. Juh­la­vuo­si näkyy myös kau­pun­gin ulkoi­ses­sa ilmees­sä, juh­la­vuo­den ajak­si suun­ni­tel­lus­sa logos­sa.

Juh­la­vuo­den logo muis­tut­taa kau­pun­kim­me pit­käs­tä his­to­rias­ta ja sil­lä myös mer­ki­tään juh­la­vuo­den tapah­tu­mat. Logon on toteut­ta­nut ja suun­ni­tel­lut Outi Vor­na­nen mai­nos­toi­mis­to Fabri­kis­ta yhteis­työs­sä Joen­suun kau­pun­gin kans­sa.

Logos­ta pyrit­tiin teke­mään arvok­kaan ja samal­la tyy­lik­kään näköi­nen

Logoa läh­det­tiin suun­nit­te­le­maan vai­he vai­heel­ta kau­pun­gin kans­sa. Aluk­si kar­toi­tet­tiin muun muas­sa logon käyt­tö­tar­koi­tuk­set, jon­ka jäl­keen logon suun­nit­te­lua jat­ket­tiin sen käy­tet­tä­vyys mie­les­sä pitäen.

Lisäk­si logos­ta pyrit­tiin teke­mään arvok­kaan ja samal­la tyy­lik­kään näköi­nen. Tämän takia juh­la­lo­gon väreik­si vali­koi­tui kau­pun­gin viral­li­set värit: punai­nen, mus­ta ja val­koi­nen.

- Aja­tuk­se­na oli se, että muis­te­taan teh­dä logos­ta arvok­kaan ja tyy­lik­kään näköi­nen, sekä sopi­vas­ti kau­pun­gin nor­maa­lis­ta lin­jas­ta poik­kea­va, tote­aa Vor­na­nen.

Juh­la­vuo­den tapah­tu­mat alka­vat raken­tua

Juh­la­vuo­den ohjel­mis­to kart­tuu vie­lä, mut­ta mie­len­kiin­toi­sia tärp­pe­jä on monia:

Suo­men suven avaus on tänä vuon­na joen­suu­lais­ta­kin joen­suu­lai­sem­pi. Monen suo­sik­ki­lau­lu Suvi­lau­lu Joen­suul­le tekee come­bac­kin ja juh­la­vuot­ta var­ten on sävel­let­ty myös ihan uusi kap­pa­le Kesä-Joen­suu.

Syys­kuus­sa avau­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan museo Hil­man juh­la­näyt­te­ly Joen­suun toris­ta. Kau­pun­gin­ta­lol­la pide­tään avoi­met ovet mar­ras­kuus­sa ja kan­sa­lais­opis­to jär­jes­tää kol­me luen­toa koti­kau­pun­kim­me his­to­rias­ta, sen merk­ki­hen­ki­löis­tä ja ark­ki­teh­tuu­ris­ta.

Yksi juh­la­vuo­den pää­ta­pah­tu­mis­ta on 24.11. jär­jes­tet­tä­vä koko per­heen piir­ro­se­lo­ku­va­musii­kin kon­sert­ti Vii­da­kos­ta jää­pa­lat­siin. Joen­suu Aree­nan laval­la näh­dään sil­loin muun muas­sa Dian­dra ja Itä-Suo­men yli­opis­ton kuo­ro JOY kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kans­sa.

Syntymäpäivävuoden ohjelmaa tulee lisää ja uusimmat lisäykset löytyvät vuoden aikana täältä:

www.joensuu.fi/170vuotta

Aiheeseen liittyviä uutisia