Val­koi­ses­sa onkin kaik­ki

Karsikon koulussa tutkittiin valon salaisuuksia

Kar­si­kon kou­lun kel­lo soi ja kou­lu­lai­set sol­ju­vat sisäl­le. Tänään on kou­lun paja­päi­vä, jol­loin oppi­laat kier­tä­vät ryh­mis­sä oppien ja kokien asioi­ta tavan­omai­sen luku­jär­jes­tyk­sen ulko­puo­lel­ta.

Tun­nus­te­le­van oloi­ses­ti luok­kaan tipah­te­lee pie­nis­sä ryh­mis­sä kou­lu­lai­sia. Opet­ta­ja ohjaa hei­tä istu­maan ja tar­kis­taa, että pai­kal­la ovat oikeat oppi­laat. Pie­niin ryh­miin jae­tut kou­lu­lai­set odot­te­le­vat hil­jaa mitä tule­man pitää.

Itä-Suo­men yli­opis­ton LUMA-kes­kuk­sen koor­di­naat­to­ri Saa­na Kin­nu­nen odot­te­lee kai­kes­sa rau­has­sa, että kaik­ki ovat pai­kal­la. Hänen kans­saan tun­tia on pitä­mäs­sä Rai­li Ter­mä­lä myös yli­opis­tol­la toi­mi­vas­ta foto­nii­kan tut­ki­muk­sen ja inno­vaa­tioi­den lip­pu­lai­va­hank­kees­ta (PREIN).

Kou­lu­ja ahke­raan kier­tä­vän kak­si­kon otteis­ta huo­kuu koke­muk­sen suo­ma var­muus, mut­ta samaan aikaan luo­kas­sa värei­lee oppi­lais­ta nouse­va jän­ni­tys uuden asian äärel­lä ole­mi­ses­ta.

Koko luok­ka ker­ral­laan

Kin­nu­nen avaa tun­nin puhu­mal­la kai­kil­le tutuis­ta väreis­tä. Lyhyen alus­tuk­sen jäl­keen ryh­mil­le jae­taan LED-valo ja paket­ti eri­vä­ri­siä läpi­kuul­ta­via kal­vo­ja. Oppi­tun­nin tar­joa­ma mat­ka joka­päi­väi­sen itses­tään­sel­vyy­den, valon, ihmeel­li­seen ole­muk­seen alkaa.

Ope­tus­pa­ke­tis­sa on 110 kes­tä­vää ja laa­du­kas­ta osaa, kuten lins­se­jä, LED-valo­ja, lase­rei­ta, hilo­ja ja pola­ri­saat­to­rei­ta. Pake­tin väli­neil­lä koko luok­ka voi toteut­taa kokei­ta yhtä aikaa. Vaik­ka nyt PEKin avul­la asi­aa opet­ta­vat sii­hen eri­kois­tu­neet asian­tun­ti­jat, pake­tin muka­na tule­vat tar­peel­lis­ten väli­nei­den ohel­la kir­jal­li­set ohjeet ja val­miit tun­ti­suun­ni­tel­mat eri luok­ka- ja kou­luas­teil­le. Ver­kos­ta löy­tyy myös ohje­vi­deoi­ta opet­ta­jil­le ope­tuk­sen toteut­ta­mi­seen.

CD-levyn pin­ta, väril­li­set kal­vot ja LED-valo eivät kuu­los­ta kum­moi­sel­ta yhdis­tel­mäl­tä, mut­ta niin vaan nii­den avul­la pal­jas­tuu, että värit­tö­mäk­si miel­le­tys­sä val­koi­ses­sa on sisäl­lä kaik­ki värit.

Tie­toa ja ymmär­rys­tä valos­ta lah­joi­tus­ten avul­la

Foto­nii­kan lip­pu­lai­va PREIN ja Pho­to­nics Fin­land ovat aloit­ta­neet muu­ta­ma vuo­si sit­ten kam­pan­jan, jos­sa hae­taan alan yri­tyk­siä ja yksi­tyis­hen­ki­löi­tä spon­so­roi­maan paket­te­ja kou­luil­le, vaik­ka­pa omiin enti­siin opi­nah­joi­hin.

Yhden Pho­to­nics Explo­rer Kit-pake­tin hin­ta sekä yri­tys- että yksi­tyi­sil­le lah­joit­ta­jil­le on 248 euroa. Spon­so­roi­ja saa halu­tes­saan itse vali­ta koh­teen­sa, sekä saa esit­teen­sä ja logon­sa lah­joit­ta­maan­sa paket­tiin.

Itä-Suo­men yli­opis­to tilaa ja toi­mit­taa pake­tit spon­so­rin toi­vo­maan koh­tee­seen ja las­kut­taa spon­so­ria jäl­ki­kä­teen. Kam­pan­jas­sa jokais­ta yri­tyk­sen tai yksi­tyis­hen­ki­lön spon­so­roi­maa paket­tia vas­taan PREIN ja Pho­to­nics Fin­land lah­joit­ti­vat myös yhden pake­tin.

– Näin jokai­nen lah­joit­ta­ja yhden antaes­saan lah­joit­taa itse asias­sa kol­me paket­tia. Kou­lu­ja on täl­lä het­kel­lä jonos­sa omaa paket­ti­aan odot­ta­mas­sa, ker­too PREI­Nin Rai­li Ter­mä­lä.

Val­koi­sen salai­suus

Tun­ti jat­kuu ja oppi­laat sel­väs­ti innos­tu­vat, kun he annet­tu­jen kokei­den myö­tä pää­se­vät pilk­ko­maan valoa osa­siin. CD-levyn pin­ta, väril­li­set kal­vot ja LED-valo eivät kuu­los­ta kum­moi­sel­ta yhdis­tel­mäl­tä, mut­ta niin vaan nii­den avul­la pal­jas­tuu, että värit­tö­mäk­si miel­le­tys­sä val­koi­ses­sa on sisäl­lä kaik­ki värit.

Kin­nusen kii­tet­tyä lopuk­si lap­sia mie­len­kiin­nos­ta, pur­kau­tuu luo­kas­ta ulos sori­se­va jouk­ko, joka vie­lä ker­taa toi­sil­leen huo­mioi­taan teh­dyis­tä kokeis­ta. Kol­mes­sa var­tis­sa on näil­le lap­sil­le avau­tu­nut foto­nii­kan tar­joa­mat tavat näh­dä ympä­röi­vä maa­il­ma uudel­la taval­la.

Laita kalenteriin!


11.11. Valoa perheille -tapahtuma Botanialla

Fotoniikan lippulaiva PREIN, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät marraskuussa maksuttoman koko perheen tapahtuman, jossa voi tutustua valon maailmaan työpajojen, puheenvuorojen ja leikkimielisen kisailun kautta.

Lue lisää: sites.uef.fi/photonics/valoa-perheille-tapahtuma/

 

 Artikkeli on tuotettu osana Joensuun kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (EAKR) toimintoja, joita osarahoittavat Euroopan unioni sekä Joensuun kaupunki.

Aiheeseen liittyviä uutisia