Kaupunkilaisten avulla tarkempaa tietoa arjen turvallisuudesta

Joensuun turvallisuustilanne koetaan pääsääntöisesti hyväksi ja vakaaksi

Joensuun kaupungin uuden turvallisuussuunnitelman laatiminen saavutti ensimmäisen välietappinsa kesäkuussa, kun toimintaympäristön arvio saatiin turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmässä valmiiksi.

Toimintaympäristön arvio toteutettiin tällä turvallisuussuunnitelman päivityskerralla aiemmasta poikkeavalla tavalla. Arvion tueksi laadittiin tällä kertaa uudet kyselyt kuntalaisille, järjestötoimijoille sekä alueen yrittäjille. Tämän lisäksi haastateltiin Joensuun alueen keskeisiä turvallisuustahoja, kaupungin vaikuttamistoimielimiä sekä tietenkin turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmän edustajia organisaatioittain.

Uudenlaisella toimintaympäristön arvion käytännöllä pyrittiin takaamaan se, että mahdollisimman monella taholla olisi mahdollisuus osallistua mukaan turvallisuussuunnitteluun.

Laajan kuulemiskierroksen avulla turvallisuussuunnitteluun saatiin myös ajantasaisinta ja tarkempaa tietoa suoraan ihmisten ja toimijoiden arjesta. Arjen turvallisuuden teeman moninaisuuden vuoksi tämä toimintamalli koettiinkin hyvänä ratkaisuna.

Kuulemiskierroksen avulla turvallisuussuunnitteluun saatiin  ajantasaisinta ja tarkempaa tietoa suoraan ihmisten ja toimijoiden arjesta.

Turvallisuustilanne koettiin pääsääntöisesti hyväksi

Kuulemiskierrokselta saadun tiedon pohjalta Joensuun alueen turvallisuustilanne koettiin kuulemisten perusteella pääsääntöisesti hyväksi ja vakaaksi, mutta myös haasteita ja tulevaisuuden uhkakuvia tuotiin esille.

Kaiken kaikkiaan toimintaympäristön arvioon osallistuneet tahot olivat pitkälti samoilla linjoilla alueen tämän hetkisestä turvallisuustilanteesta täydentäen toinen toisiaan omista lähtökohdistaan peilaten.

Arjen turvallisuuden nähdään Joensuun alueella toteutuvan siten, että se ei rajoita elämistä, yrittämistä, työskentelyä, opiskelua tai vapaa-ajan viettoa. Kuitenkin nähtiin myös tarve säännölliselle työnteolle ja ajan hermolla pysymiselle, jotta turvallisuutta saadaan pidettyä yllä ja kehitettyä edelleen. Myös yhteistyön edistämiseen osoitettiin kuulemiskierroksen perusteella paljon kiinnostusta ja hyvää tahtotilaa, mikä on lähtökohtana tietenkin mainio ryhtyä kehittämään toimintaan alueellisesti.

Arjen turvallisuuden nähdään toteutuvan siten, että se ei rajoita elämistä, yrittämistä, työskentelyä, opiskelua tai vapaa-ajan viettoa.

Kyselyt toivat runsaasti kehitysehdotuksia

Joensuun alueen järjestötoimijoiden kuulemista pohjustettiin 2.5. Carelicumissa järjestetyllä avoimella järjestötilaisuudella, jonka jälkeen itse kuuleminen toteutettiin järjestöille suunnatulla internet-kyselyllä. Järjestöjen turvallisuuskyselyyn vastauksia saatiin kymmenen kappaletta.

Joensuun kuntalaisten turvallisuuskyselyyn vastauksia saatiin 613 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä otoskokona, kun huomioidaan kyselyn laajuus. Erityisesti avoimien tekstikenttien kysymyksiin saatiin paljon vastauksia ja hyviä kehitysehdotuksia, jotka kaikki tullaan käymään läpi vielä erikseen asianomaisen tahon puolesta. Kuntalais- ja järjestökyselyn tulokset antavat todella hyvää taustatietoa käytettäväksi suunnitelman seuraaviin työvaiheisiin.

Liikenteen ja keskustan turvallisuus mainittiin usein

Toimintaympäristön arvioissa kuultujen tahojen yleisimmin esiin nostamia turvallisuusteemoja olivat ikäihmisten turvallisuuden edistäminen, lasten ja nuorten turvallisuus, turvallisen ja elinvoimaisen kaupunkiympäristön teemat, sosiaalisen kestävyyden teemat sekä alueellisen turvallisuusyhteistyön kehittämiseen tähtäävät teemat.

Joensuun alueella toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on koettu kuulemisten perusteella pääosin toimivaksi, mutta myös halukkuus kehittää toimintamalleja pidemmälle oli korkealla tasolla.

Erityisesti tiedon liikkumista alueen toimijoiden välillä toivottiin kuulemiskierroksen perusteella parannettavan. Myös yhteistyö järjestöjen ja viranomaistoimijoiden välillä nousi monessa kohtaa esille teemana, johon tulee turvallisuussuunnittelun edetessä kiinnittää erityistä huomiota.

Kuntalaiskyselyssä vastauksia saatiin paljon avoimien tekstikenttien kysymyksiin ja näissä vastauksissa esille tuotiin useimmiten liikenneturvallisuuteen sekä keskustan alueen turvallisuuteen liittyviä huomioita ja haasteita.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen jatkuu syksyllä

Turvallisuussuunnitelman valmistelusta vastaava ohjausryhmä haluaa kiittää kaikkia laajaan kuulemiskierrokseen osallistuneita. Suoritettu laaja kuuleminen on antanut todella hyvät lähtökohdat siirtyä suunnitelman seuraavaan työvaiheeseen, jossa on aloitettu määrittämään tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisen turvallisuustyön kehittämiseksi.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen jatkuu Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman ohjaus- ja seurantaryhmän johdolla syksyn aikana.

Tutustu kuntalaiskyselyn vastauksiin
Joensuun turvallisuuskysely 2019

Aiheeseen liittyviä uutisia