kaupunginjohtaja Jere Penttilä

Tilan­ne­kat­saus talou­den sopeu­tuk­seen

Virallinen päätösesitys muodostetaan kuulemisten ja lausuntojen jälkeen toukokuun lopussa.

Joen­suun kau­pun­ki jär­jes­ti mit­ta­vaan talou­den sopeu­tuk­seen liit­tyen kuusi kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ti­lai­suut­ta eri puo­lil­la laa­jaa kau­pun­kia ajal­la 9.–17. huh­ti­kuu­ta.

Tilai­suu­det oli­vat Ham­mas­lah­des­sa, Kiih­te­lys­vaa­ras­sa, Tuu­po­vaa­ras­sa, Tie­de­puis­tol­la, Uima­har­jus­sa ja Nepen­mäen kou­lul­la. Niis­sä esi­tel­tiin kon­sult­tiyh­tiön FCG:n yhdes­sä viran­hal­ti­joi­den kans­sa laa­ti­mia toi­men­pi­de-ehdo­tuk­sia.

Kun­ta­lais­ten kuu­le­mi­sis­sa yli­voi­mai­ses­ti eni­ten kes­kus­te­lut­ti­vat kou­lu­verk­ko­asiat.

Ehdo­tuk­set sisäl­tä­vät pal­ve­lu­verk­koon liit­ty­viä muu­tok­sia (jul­kais­tu 22.1.2024), omai­suu­den hal­lin­taan, pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­ta­paan, sisäl­töön, laa­tuun ja laa­juu­teen liit­ty­viä asioi­ta, ker­ta­luon­toi­sia myyn­ti­tu­lo­ja sekä maksu‑, tak­sa- ja vero­rat­kai­su­ja.

Kaik­ki esi­tyk­set, las­kel­mat ja taus­ta­ma­te­ri­aa­lit on jul­kais­tu 8.4.2024 ja ne löy­ty­vät Joen­suun kau­pun­gin sivuil­ta koh­das­ta talou­den sopeu­tus.

Kun­ta­lais­ten kuu­le­mi­sis­sa yli­voi­mai­ses­ti eni­ten kes­kus­te­lut­ti­vat kou­lu­verk­ko­asiat, maan­tie­teel­li­ses­tä alu­ees­ta riip­pu­mat­ta. Kou­lu­ver­kon muu­tos­esi­tyk­siä koh­den­tuu­kin eri puo­lil­le kau­pun­kia, lähes kaik­kiin taa­ja­miin sekä kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­le.

Muu­tos­esi­tys­ten syy on vali­tet­ta­van voi­mak­kaas­ti pie­ne­ne­vä lap­si­mää­rä ja se, että kau­pun­ki haluai­si säi­lyt­tää kou­lu­jen nykyi­set tun­ti- sekä opis­ke­lun tuen resurs­sit.

Talou­den sopeut­ta­mi­sen syy tulee hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sen aiheut­ta­mis­ta val­tio­no­suus­vä­hen­nyk­sis­tä. Kun sopeu­tus­työ aloi­tet­tiin vii­me syk­syn loka­kuus­sa, sopeu­tus­tar­peek­si todet­tiin Joen­suus­sa 20 mil­joo­naa euroa.

Sen jäl­keen mar­ras­kuus­sa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö ilmoit­ti kun­nil­le koh­dis­tu­vis­ta val­tio­no­suuk­sien lisä­leik­kauk­sis­ta yli 400 mil­joo­nal­la eurol­la, jos­ta Joen­suu­hun koh­dis­tui seit­se­män mil­joo­naa euroa.

Hal­li­tuk­sen kehys­rii­hes­sä 16.4.2024 kun­nil­le palau­tet­tiin osa val­tio­no­suuk­sien lisä­leik­kauk­sis­ta (277 me vuo­des­ta 2025 lukien). Tark­ka sum­ma Joen­suul­le tar­ken­tuu lähi­viik­koi­na ja vai­ku­tus voi­si tämän het­ken arvion mukaan olla 3–4 mil­joo­naa euroa plus­saa.

Tämä on hyvä asia, mut­ta kau­pun­gin on edel­leen pie­nen­net­tä­vä meno­ja ja/tai lisät­tä­vä tulo­ja 20 mil­joo­nal­la. Seu­raam­me val­tio­no­suus­ti­lan­net­ta aktii­vi­ses­ti.

Sel­vää on, ettei kon­sult­tie­si­tys sel­lai­se­naan toteu­du.

Saim­me kun­ta­lais­ti­lai­suuk­sis­sa pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa, näke­myk­siä ja mie­li­pi­tei­tä. Viran­hal­ti­ja­val­mis­te­lus­sa ja poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nämä ote­taan huo­mioon ja pun­ta­roi­daan, onko isoa koko­nai­suut­ta tar­vet­ta muut­taa ja mihin suun­taan. Sel­vää on, ettei kon­sult­tie­si­tys sel­lai­se­naan toteu­du.

Joen­suun kau­pun­gil­la on erin­omai­nen tule­vai­suus jat­kos­sa­kin. Se edel­lyt­tää kui­ten­kin muu­tok­sia pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen, kos­ka toi­min­taym­pä­ris­tö ja kau­pun­gin väes­tö- ja ikä­ra­ken­ne ovat muut­tu­neet. Tar­vit­sem­me myös mal­til­li­sia vero­jen koro­tuk­sia.

Vakaa talous on vas­tuul­li­suut­ta ja luo eväi­tä tule­vai­suu­den inves­toin­tei­hin ja kau­pun­gin kehit­tä­mi­seen.

Kau­pun­gin­hal­li­tus on pyy­tä­nyt kau­pun­gin eri toi­mie­li­mil­tä lausun­not talou­den sopeu­tus­pa­ke­tis­ta ja kau­pun­gin­joh­ta­jan viral­li­nen pää­tös­esi­tys muo­dos­te­taan kuu­le­mis­ten ja lausun­to­jen jäl­keen tou­ko­kuun lopus­sa.

Viran­hal­ti­jae­si­tys käsi­tel­lään pariin ker­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa kesä­kuus­sa ja kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­siä kou­lu­ver­kos­ta sekä muis­ta talou­den lin­jauk­sis­ta kokouk­ses­saan 17. kesä­kuu­ta 2024.

Jere Pent­ti­lä
Joen­suun kau­pun­gin­joh­ta­ja

Aiheeseen liittyviä uutisia