kaupunginjohtaja Jere Penttilä

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen paran­taa työ­pro­ses­se­ja ja pää­tök­sen­te­koa

Hyvässä viranhaltijavalmistelussa hyödynnetään tietoa eri lähteistä mahdollisimman paljon

Kun­nil­la ja kau­pun­geil­la on omis­sa jär­jes­tel­mis­sään ja avoi­mes­ti saa­ta­vil­la pal­jon tie­toa. Käy­tet­tä­vis­sä on tie­toa, mis­sä kun­ta­lai­set asu­vat, min­kä ikäi­siä he ovat, mikä hei­dän tulo­ta­son­sa ja varal­li­suu­ten­sa on, mikä on hei­dän kou­lu­tuk­sen­sa, mitä he teke­vät työk­seen, miten he liik­ku­vat ja miten käyt­tä­vät pal­ve­lui­ta. Tie­toa on käy­tös­sä myös hei­dän ter­vey­des­tään, sai­rauk­sis­taan, elin­ta­vois­taan ja har­ras­tuk­sis­taan. Yksit­täi­sen kun­ta­lai­sen tie­to­ja ei tie­ten­kään tark­kail­la, eikä se tie­to­suo­jan sal­li­mis­sa rajois­sa ole mah­dol­lis­ta­kaan, mut­ta lisään­ty­vä tie­to avaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia.

Hyö­dyn­näm­me­kö tätä tie­toa pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä? Osit­tain kyl­lä, mut­ta pal­jon on vie­lä paran­net­ta­vaa.

Tie­don ana­ly­soin­nis­sa teko­ä­ly luo uuden ison mah­dol­li­suu­den ja tule­vai­suu­den enna­koin­ti para­nee. Laa­jat tie­to­va­ran­not voi hyö­dyn­tää, kun teko­ä­lyn kans­sa osaa kes­kus­tel­la ja teh­dä sil­le oikei­ta kysy­myk­siä. Teko­ä­ly tulee ole­maan työ­ka­ve­rim­me jat­kos­sa, halusim­me tai emme, ja se paran­taa tuot­ta­vuut­ta.

Pal­ve­lui­ta voi­daan tie­don avul­la myös koh­den­taa parem­min. Eri­tyi­ses­ti hyvin­voin­tia­lueil­la on täs­sä iso­ja mah­dol­li­suuk­sia, kun he miet­ti­vät, miten sai­rauk­sia voi­tai­siin ennal­taeh­käis­tä ja antaa oikea-aikais­ta neu­von­taa tai hoi­toa.

Ennen kau­pun­gin­joh­ta­jak­si tuloa olin töis­sä Suo­men suu­rim­mas­sa kau­pan alan yri­tyk­ses­sä. Työ­ko­ke­muk­se­ni opet­ti, että yri­tyk­sen toi­min­ta perus­tui ja perus­tuu suu­rel­ta osin datal­la joh­ta­mi­seen ja tie­don kyt­ke­mi­seen työ­pro­ses­sei­hin.

Yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuus läh­tee pal­ve­lu­ver­kos­ta, eli min­ne kan­nat­taa perus­taa uusia kaup­po­ja ja mis­tä kan­nat­taa luo­pua. Onnis­tu­nut kaup­pa­paik­ka­ver­kos­to vaa­tii hyvää datan­hal­lin­taa, toi­mi­van pro­ses­sin sekä lukui­sia asian­tun­ti­joi­ta ensi vai­heen suun­nit­te­lus­ta yksi­tyis­koh­tai­seen toteu­tuk­seen. Kun­nis­sa pal­ve­lu­verk­ko, kou­lu­verk­ko mer­kit­tä­vim­pä­nä, pitää sisäl­lään samo­ja ele­ment­te­jä.

On tär­ke­ää, että kai­kil­la on sama tilan­ne­ku­va. Hyväs­sä viran­hal­ti­ja­val­mis­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään tie­toa eri läh­teis­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon.

Kaup­pa­pai­kan perus­ta­mi­ses­sa huo­mioi­daan väes­tö­tie­dot ja ‑ennus­teet eli kas­va­vat ja taan­tu­vat alu­eet. Tie­dos­sa ovat myös kil­pai­li­joi­den tie­dot, paik­ka­tie­to- ja kart­ta-aineis­tot, kaa­voi­tus­suun­ni­tel­mat ja tule­vat infra­hank­keet. Myös asia­kas­tie­dot ja alu­een osto­voi­ma sekä liik­ku­mis­suun­nat tie­de­tään.

Kau­pan­käyn­nis­sä asia­kas­da­ta tuot­taa tie­don, mitä tuot­tei­ta kan­nat­taa olla myyn­nis­sä ja mil­lä hin­nal­la. Kun­tien pal­ve­luis­sa on muka­na tie­ten­kin myös mui­ta arvo­ja kuin vain myyn­nin ja talou­del­li­sen voi­ton mak­si­moin­ti. Tun­teet, arvot ja monet muut inhi­mil­li­set teki­jät vai­kut­ta­vat pää­tet­täes­sä pal­ve­lui­den sijain­nis­ta ja laa­dus­ta.

Kun­nil­la ja hyvin­voin­tia­lueil­la on sil­ti pal­jon opit­ta­vaa yksi­tyi­sen sek­to­rin tavas­ta tuot­taa pal­ve­lu­ja ja tehos­taa pro­ses­se­ja. Kun talou­del­li­set resurs­sit ovat rajal­li­set, kan­nat­taa resurs­sit käyt­tää opti­maa­li­ses­ti.

Par­haim­mil­laan tie­dol­la joh­ta­mi­nen kas­vat­taa demo­kra­ti­aa, kun saam­me tie­don käyt­töön ja meil­lä on kykyä teh­dä pää­tök­siä moni­puo­li­seen tie­toon perus­tuen. On kui­ten­kin huo­mioi­ta­va, että kau­pun­geis­sa asiat ovat usein komplek­si­sia, joten tie­to voi vää­rin hyö­dyn­net­ty­nä tai tul­kit­tu­na joh­taa myös har­haan.

Teho­kas toi­min­ta takaa vero­va­ro­jen par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn­tä­mi­sen. Veron­ko­ro­tuk­set ovat jois­sa­kin tilan­teis­sa perus­tel­tu­ja, mut­ta nii­den varaan ei voi­da jul­kis­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta las­kea. Väes­tön ikään­ty­mi­nen ja syn­ty­vyy­den pie­ne­ne­mi­nen aiheut­ta­vat sen, että työi­käi­siä veron­mak­sa­jia on vähem­män. Nopeal­la aika­vä­lil­lä maa­han­muut­to­kaan ei tilan­net­ta paran­na, vaik­ka sen vai­ku­tus tulee jat­kos­sa ole­maan suu­rem­pi.

On tär­ke­ää, että kai­kil­la on sama tilan­ne­ku­va. Hyväs­sä viran­hal­ti­ja­val­mis­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään tie­toa eri läh­teis­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Se antaa vah­van poh­jan luo­tet­ta­val­le ja joh­don­mu­kai­sel­le pää­tök­sen­teol­le.

Pää­tök­sen­teos­sa on muka­na myös tun­tei­ta ja intui­tio­ta ja nekin pitää sal­lia. Hyvät pää­tök­set syn­ty­vät­kin luot­ta­muk­sen ilma­pii­ris­sä, kat­ta­van tie­don, inhi­mil­li­syy­den ja stra­te­gi­sen päät­te­lyn kom­pro­mis­si­na.

Aiheeseen liittyviä uutisia