Mustavalkoinen valokuva, jossa nainen seisoo alastoman pyyhkeen kanssa rannalla tupakoimassa.

Suo­men itä valo­ku­vis­sa

Kehrääjäneitoja, tukkijätkiä, metsästäjiä ja evakkoja

Pohjois­Karjalan museo Hil­mas­sa alkaa tors­tai­na 10. kesä­kuu­ta kesä­näyttely, Suo­men itä valo­ku­vis­sa. Näyt­te­ly ker­too idän san­ka­reis­ta – keh­rää­jä­nei­dois­ta, tuk­ki­jät­kis­tä, met­sästäjistä ja evak­ko­äi­deis­tä – mut­ta myös nyky­ai­kai­sen elä­män­ta­van raken­tu­mi­ses­ta ja arvo­jen muuttumi­sesta. Run­sas valo­ku­va­ma­te­ri­aa­li kar­toittaa myyt­ti­sen Kar­ja­lan, Kai­nuun ja Savon kuvas­toa 1860­-luvul­ta alkaen ja pal­jas­taa, miten Itä­-Suo­mea on halut­tu eri aikoi­na esit­tää.

Näyt­te­lyn kuraat­to­ri, visu­aa­li­sen kult­tuu­rin tut­ki­ja Riit­ta Raa­ti­kai­nen pitää näyt­te­lyyn esit­te­ly­kier­rok­set tors­tai­na 10. kesä­kuu­ta kel­lo 12 ja 14. Kier­rok­set sisäl­ty­vät museon pääsy­maksuun.

Suo­men itä valo­ku­vis­sa on esil­lä 12. syys­kuu­ta saak­ka.

Pohjois-Karjalan museo Hilma
Koskikatu 5, Joensuu

Katso aukioloajat ja lipputiedot

Aiheeseen liittyviä uutisia