Ihmis­kä­si­tyk­siä-näyt­te­ly tai­de­museol­la

Näyttelyyn valitut teokset heijastelevat erilaisia käsityksiä ihmisyydestä

Joen­suun tai­de­museon Ihmis­kä­si­tyk­siä-näyt­te­ly nos­taa esil­le teok­sia tai­de­museon omis­ta kokoel­mis­ta. Näyt­te­lys­sä on esil­lä teok­sia muun muas­sa Rafael War­dil­ta, Eino Här­kö­sel­tä, Reet­ta Gröhn-Soi­ni­sel­ta, Sami Park­ki­sel­ta, Mar­jat­ta Han­hi­joel­ta, Tuo­mas von Boeh­mil­ta sekä Juha­ni Lin­no­vaa­ral­ta.

Nii­den rin­nal­la esil­lä on myös kuva­tai­tei­li­ja Juk­ka Hau­ta­mäen kei­no­ä­lyyn poh­jau­tu­via media­tai­de­teok­sia. Van­him­mat kokoel­miin kuu­lu­vat teok­set näyt­te­lys­sä ovat 1910-luvul­ta, kun taas Hau­ta­mäen uusim­mat teok­set ovat val­mis­tu­neet tänä vuon­na.

Näyt­te­lyyn vali­tut teok­set hei­jas­te­le­vat eri­lai­sia kysy­myk­siä ihmi­syy­des­tä. Ihmi­nen on ollut kuva­tai­teen his­to­rias­sa tyy­pil­li­nen tut­ki­muk­sen koh­de, jota on kuvat­tu pait­si fyy­si­se­nä olen­to­na myös ase­man ja yhteis­kun­nal­li­sen roo­lin kaut­ta. Lisäk­si tai­tees­sa on pureu­dut­tu filo­so­fi­siin aja­tuk­siin ihmi­syy­den ole­muk­ses­ta ja mah­dol­li­sis­ta yhdis­tä­vis­tä teki­jöis­tä yksi­löi­den välil­lä – jae­tus­ta ihmi­syy­den koke­muk­ses­ta.

Hau­ta­mäen teok­sis­sa poh­di­taan, mitä kuva­tai­de on tule­vai­suu­des­sa: kuka tai­det­ta tekee, miten sitä teh­dään ja kenel­le sitä esi­te­tään? Neu­ro­verk­koi­hin ja teko­ä­lyyn perus­tu­vis­sa teok­sis­sa kas­vo­ku­vat muo­dos­ta­vat kat­kea­mat­to­man, ala­ti kehit­ty­vän jat­ku­mon.

Näyttely on avoinna 9.1.2022 saakka.
Joensuun taidemuseo Onni
Kirkkokatu 23, Joensuu
joensuuntaidemuseo.fi

Aiheeseen liittyviä uutisia