Pysäh­dy, ren­tou­du ja ins­pi­roi­du

Nuo­ri mies hyräi­lee kon­ser­tin pää­tös­kap­pa­let­ta vie­lä Care­lia-salin nari­kal­la tak­kia hakies­saan. Moni oli ehkä miet­ti­nyt, jak­saa­ko vie­lä tors­tai-ilta­na ran­kan vii­kon päät­teek­si läh­teä mihin­kään. Läh­ti­pä kui­ten­kin, ja kon­ser­tin jäl­kei­nen innos­tu­nut kuhi­na todis­taa tai­teen eheyt­tä­vää voi­maa. Tämän arjen juh­lan jäl­keen on kiva puur­taa per­jan­tai töis­sä ja suun­na­ta vii­kon­lo­pun viet­toon. Mut­ta mitä perin­tei­nen orkes­te­ri voi tar­jo­ta nyky­ai­ka­na, kun kaik­ki…

Nuo­ri mies hyräi­lee kon­ser­tin pää­tös­kap­pa­let­ta vie­lä Care­lia-salin nari­kal­la tak­kia hakies­saan. Moni oli ehkä miet­ti­nyt, jak­saa­ko vie­lä tors­tai-ilta­na ran­kan vii­kon päät­teek­si läh­teä mihin­kään. Läh­ti­pä kui­ten­kin, ja kon­ser­tin jäl­kei­nen innos­tu­nut kuhi­na todis­taa tai­teen eheyt­tä­vää voi­maa. Tämän arjen juh­lan jäl­keen on kiva puur­taa per­jan­tai töis­sä ja suun­na­ta vii­kon­lo­pun viet­toon.

Mut­ta mitä perin­tei­nen orkes­te­ri voi tar­jo­ta nyky­ai­ka­na, kun kaik­ki ympä­ril­lä on nopea­ta, digi­taa­lis­ta ja välk­ky­vää? Juu­ri sitä, mitä ei muu­al­ta mei­naa saa­da: aitoa käsi­työ­tä, rau­hoit­ta­vaa läs­nä­oloa ja ainut­ker­tai­sia koke­muk­sia, jot­ka on luo­tu pai­kan pääl­lä kuu­li­joi­ta var­ten. Orkes­te­rin teh­tä­vä on myös tuo­da ihmi­set yhteen.

Orkes­te­rim­me ja sitä ympä­röi­vä hyvä pöhi­nä ovat nous­seet puhee­nai­heek­si ympä­ri Suo­men. Olem­me kui­ten­kin vas­ta pää­se­mäs­sä vauh­tiin. Odo­tan innol­la, että saan toi­vot­taa yhä useam­man ter­ve­tul­leek­si unel­moi­maan kans­sam­me, löy­tä­mään uusia maa­il­mo­ja ja todis­te­tus­ti vir­kis­ty­mään kult­tuu­rin vai­ku­tuk­ses­ta.

Kon­sert­tiin tul­laan naut­ti­maan ja ihmet­te­le­mään – mitään ei tar­vit­se ymmär­tää etu­kä­teen. Ker­ron kyl­lä tari­noi­ta bii­sien taus­tois­ta, mut­ta saat halu­tes­sa­si kek­siä ihan omat tari­nat. Tär­kein­tä on, että saat pysäh­tyä, ren­tou­tua ja ins­pi­roi­tua.

Mutta mitä perinteinen orkesteri voi tarjota nykyaikana, kun kaikki ympärillä on nopeata, digitaalista ja välkkyvää?

Aiheeseen liittyviä uutisia