Pyöräilijöitä Joensuussa

Nuor­ten kans­sa uut­ta pyö­räi­lye­ti­ket­tiä luo­mas­sa

Oppilaat havainnoivat liikennettä ja tekivät videoita

Joen­suus­sa on pyrit­ty luo­maan uuden­lais­ta ja tur­val­lis­ta pyö­räi­lye­ti­ket­tiä osal­lis­ta­mal­la nuo­ria esi­mer­kin­näyt­tä­jik­si muun muas­sa videoi­den ja lii­ken­ne­ha­vain­noin­nin kei­noin.

Kysees­sä on vuo­den kes­tä­nyt han­ke, jos­sa nuor­ten näyt­tä­män esi­mer­kin avul­la on halut­tu vies­tiä pyö­räi­li­jää kos­ke­vis­ta lii­ken­ne­sään­nöis­tä ja puut­tua eten­kin jal­ka­käy­tä­vil­lä tapah­tu­vaan pyö­räi­lyyn.

Pyö­räi­lyn kul­ku­ta­pao­suus Joen­suus­sa yli kol­min­ker­tai­nen maan kes­kiar­voon ver­rat­tu­na

Joen­suu on käve­lyn ja pyö­räi­lyn edis­tä­mi­sen kau­pun­ki. Myös jalan­ku­lun osuus on Joen­suus­sa mer­kit­tä­vä. Stra­te­gi­se­na tavoit­tee­na on lisä­tä näi­den kul­ku­muo­to­jen osuut­ta enti­ses­tään.

Pyö­räi­lyn ja käve­lyn hel­pot­ta­mi­sek­si kes­kus­tan asioin­ti­ka­tu­ja on muu­tet­tu käve­ly­ka­duik­si ja pyö­rä­ka­duk­si. Osal­la kaduis­ta pyö­räi­ly on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ohjat­tu ajo­ra­dal­le, jol­loin käve­li­jöi­den on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta kul­kea jal­ka­käy­tä­väl­lä.

Suju­van käve­ly- ja pyö­räi­ly­ver­kos­ton kehit­tä­mi­sen ja kun­nos­sa­pi­don lisäk­si myös tie­dol­li­seen ohjauk­seen on panos­tet­tu. Joen­suus­sa jär­jes­te­tään ympä­ri vuo­den eri­lai­sia tee­maan sopi­via kai­kil­le avoi­mia tapah­tu­mia ja kam­pan­joi­ta. Tapah­tu­mis­sa, somes­sa ja ver­kos­sa jae­taan myös tie­toa eten­kin pyö­räi­lyyn liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Vies­tin­näs­tä ja kam­pan­join­nis­ta huo­li­mat­ta jal­ka­käy­tä­vil­lä pyö­räi­ly on har­mil­li­sen yleis­tä ja aiheut­taa pal­jon vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Kos­ka pyö­räi­ly­tai­to­jen opet­te­lua ei auto­kou­luo­pe­tuk­sen tapaan edel­ly­te­tä, on aikui­sia vai­kea tavoit­taa kat­ta­vas­ti vain vapaa­eh­tois­ten kurs­sien ja tie­tois­ku­jen avul­la.

Mut­ta voi­si­vat­ko nuo­ret näyt­tää esi­merk­kiä oikeaop­pi­ses­ta pyö­räi­lys­tä ja toi­mia uuden pyö­räi­lye­ti­ke­tin alul­le­pa­ni­ja­na?

Joen­suu­lai­set nuo­ret esi­merk­ki­nä tur­val­li­sen pyö­räi­lye­ti­ke­tin kehit­tä­mi­ses­sä ‑hank­kees­sa kokeil­tiin, miten nuo­ria osal­lis­ta­mal­la voi­daan kehit­tää uuden­lais­ta pyö­räi­lye­ti­ket­tiä ja vies­tiä sii­tä.

Toi­min­taa on kehi­tet­ty sekä Pata­luo­don kou­lun 7.–8.-luokkalaisten oppi­lai­den kans­sa, että amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta tar­joa­van Rive­rian opis­ke­li­joi­den kans­sa. Han­ke on saa­nut tie­lii­ken­teen tur­val­li­suu­den vuo­den 2019 val­tio­na­vus­tus­ta.

Pyö­räi­li­jät nuor­ten syy­nis­sä

Pata­luo­don kou­lus­sa toi­min­taa käyn­nis­tet­tiin hel­mi­kuus­sa 2020 Lii­ken­ne­tur­van kou­lut­ta­jan ohjaa­mal­la her­kis­te­lyl­lä aihee­seen sekä sii­hen liit­ty­neel­lä lii­ken­ne­ha­vain­noin­nil­la.

Havain­noin­tia var­ten oppi­laat jaet­tiin ryh­miin, jois­sa hei­dän tavoit­tee­naan oli havain­noi­da etu­kä­teen valit­tu­jen ris­tey­sa­luei­den lii­ken­net­tä. Koke­muk­sia puret­tiin ver­tai­le­mal­la havain­to­ja toi­sen ryh­män kans­sa.

Syk­syl­lä aihee­seen syven­nyt­tiin samo­jen oppi­lai­den kans­sa vie­lä uudes­taan. Täl­lä ker­taa oppi­lai­den teh­tä­vä­nä oli näy­tel­lä ja videoi­da, miten aikai­sem­mas­ta havain­noin­ti­ker­ras­ta tutul­la ris­teys­pai­kal­la kuu­lui­si pyö­räil­lä.

Niil­le kuvaus­pai­koil­le, joil­la pyö­räil­tiin ajo­ra­dal­la, oli lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta var­mis­ta­maan pyy­det­ty hank­keen sidos­ryh­mis­tä polii­sin tai Lii­ken­ne­tur­van edus­ta­ja.

Oppi­lai­den teke­mis­tä videois­ta tuli todel­la hie­no­ja!

Osa ryh­mis­tä oli lisän­nyt videoi­hin teks­te­jä, kuten ”Käy­tä kypä­rää” ja ”Näy­tä suun­ta­merk­kiä”. Eräs ryh­mä oli puo­les­taan toteut­ta­nut teh­tä­vän videoi­mal­la ensin vää­rän tavan pyö­räil­lä ja sit­ten perään oikean tavan, jota säes­ti vie­lä videol­le lisä­tyt hur­raa­huu­dot.

Videoi­ta ana­ly­soi­tiin Lii­ken­ne­tur­van kou­lut­ta­jan kans­sa.

Yksi havain­nois­ta oli, että oikeaop­pi­seen liik­ku­mi­seen voi olla useam­pia vaih­toeh­to­ja. Esi­mer­kik­si pyö­rän talut­ta­mi­nen ris­teyk­sen yli on hyvä ja tur­val­li­nen tapa, mut­ta yhtä hyvin tien voi ylit­tää pyö­räi­le­mäl­lä. Väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­det ovat kui­ten­kin eri­lai­set pyö­rän seläs­sä ajaen kuin pyö­rää talut­ta­val­la käve­li­jäl­lä.

Toi­nen havain­to oli, että Joen­suun kes­kus­tan ulko­puo­lel­la kou­lua käy­vil­le Pata­luo­don kou­lu­lai­sil­le kes­kus­tas­sa pyö­räi­ly oli hiu­kan vie­raam­paa ja ehkä sik­si vähän pelot­ta­vaa. Käve­li­jöi­den, pyö­räi­li­jöi­den ja autoi­li­joi­den vili­näs­sä havain­noi­ta­vaa on pal­jon, vaik­ka nopeu­det ovat ver­rat­tain alhai­sia.

Yksi par­hais­ta tavois­ta oppia kau­pun­kia­joa on pyö­räil­lä reit­tiä jon­kun koke­neen pyö­räi­li­jän kans­sa.

Lii­kun­ta­tun­nin mit­tai­nen katua­jo­pyö­rä­lenk­ki

Rive­rian opis­ke­li­joi­den kans­sa kau­pun­kia­joon läh­det­tiin tutus­tu­maan pyö­räil­len.

Joen­suun Pol­ki­joi­den kou­lut­ta­jan opas­ta­ma­na ryh­mä pyö­räi­li noin kuu­den kilo­met­rin len­kin kau­pun­gin kes­kus­tan läpi. Läh­tö­pis­tees­sä käy­tiin lyhyes­ti läpi perus­asioi­ta varus­teis­ta, pyö­räi­lye­ti­ke­tis­tä ja lii­ken­ne­sään­nöis­tä. Lisäk­si mat­kan aika­na pysäh­dyt­tiin muu­ta­man ker­ran havain­noi­maan eri­lai­sia lii­ken­teel­li­siä rat­kai­su­ja.

Reit­tio­suuk­sil­la oli myös muu­ta­mia tie­työ­mai­ta vaih­te­le­vin opas­tuk­sin, jot­ka sai­vat opis­ke­li­jat ihmet­te­le­mään, kuin­ka käve­lyn ja pyö­räi­lyn yhtey­det voi­daan jos­sain vain kat­kais­ta, jol­loin kul­ki­ja jou­tuu yhtäk­kiä miet­ti­mään uuden kor­vaa­van rei­tin. Koko­nai­suu­des­saan opas­tus ja pyö­rä­lenk­ki kes­ti­vät tun­nin ja 45 minuut­tia.

Opis­ke­li­jat ja Rive­rian lii­kun­nan­opet­ta­ja Mia Pal­viai­nen oli­vat tun­tiin erit­täin tyy­ty­väi­siä. Pal­viai­sen mukaan kau­pun­gin omiin pyö­räi­ly­mah­dol­li­suuk­siin tutus­tut­ta­mi­nen oli­si tär­keä lisä lii­kun­nan­ope­tuk­seen.

Toi­min­ta tukee myös Liik­ku­va opis­ke­lu Rive­rias­sa ‑han­ket­ta, jos­sa tavoit­tee­na on innos­taa ja moti­voi­da Rive­rian opis­ke­li­joi­ta lisää­mään omaa hyvin­voin­ti­aan lii­kun­nan avul­la.

Kat­so len­kin reit­ti

Vies­tin­näl­lä vai­kut­ta­vuut­ta

Vies­tin­näl­lä on tär­keä roo­li hank­kees­sa, sil­lä työn yhte­nä tavoit­tee­na on vai­kut­taa pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä laa­jem­min joen­suu­lais­ten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­seen.

Hank­keen katua­jo­pyö­rä­len­kis­tä laa­dit­tiin pyö­räi­lyyn innos­ta­va ja Joen­suun pyö­räi­ly­olo­suh­tei­siin tutus­tut­ta­va video. Video on teks­ti­tet­ty suo­men lisäk­si englan­nik­si, sil­lä vaih­to-opis­ke­li­jat ovat yksi tär­keä tie­dot­ta­mi­sen koh­de­ryh­mä. Joen­suus­sa on pal­jon vaih­to-opis­ke­li­joi­ta, joil­le suo­ma­lai­set pyö­räi­ly- ja lii­ken­ne­sään­nöt ovat usein var­sin vie­rai­ta.

Katuajopyöräilyn video ja Pataluodon koululaisten tekemät erilaisten risteysalueiden pyöräilyyn opastavat videot ovat löydettävissä Joensuun kaupungin Youtube-kanavalta: videolista

Aiheeseen liittyviä uutisia