Talou­den sopeut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set kou­lu­verk­koon  

Joensuussa on tällä hetkellä oppilasmäärään nähden laaja koulutuksen palveluverkko

Joen­suus­sa on täl­lä het­kel­lä oppi­las­mää­rään näh­den laa­ja kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­verk­ko. Joen­suun kau­pun­gil­la on 17 ala­kou­lua, 4 yhte­näis­kou­lua, kol­me ylä­kou­lua ja nel­jä lukio­ta. Lisäk­si Joen­suus­sa on Itä-Suo­men yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lut Tul­li­por­tin­ka­dul­la Joen­suun kes­kus­tas­sa ja Ran­ta­ky­läs­sä. Tul­li­por­tin­ka­dun yksi­kös­sä toi­mii ala­kou­lu, ylä­kou­lu ja lukio. Ran­ta­ky­län yksik­kö toi­mii yhte­näis­kou­lu­na. Näi­den lisäk­si Joen­suus­sa toi­mii kak­si yksi­tyis­tä kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jää: Itä-Suo­men kou­lu ja Stei­ner­kou­lu. Itä-Suo­men kou­lua hal­lin­noi Itä-Suo­men kou­lun sää­tiö, joka on kol­men kau­pun­gin Joen­suun, Lap­peen­ran­nan ja Imat­ran perus­ta­ma. Itä-Suo­men kou­lus­sa on perus­o­pe­tuk­sen lisäk­si lukio-ope­tus­ta. Suu­rim­man osan lukio-ope­tuk­ses­ta tuot­taa Itä-Suo­men yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lun lukio. Stei­ner­kou­lu tar­jo­aa perus­o­pe­tus­ta.

Joen­suun kou­lui­hin on vii­me vuo­si­na inves­toi­tu run­saas­ti. Uusia kou­lu­ja on nous­sut tai on nouse­mas­sa niin van­haan kan­ta­kau­pun­kiin, kuin pitä­jil­le. Täl­lä het­kel­lä raken­teil­la ovat kou­lut Enoon ja Ham­mas­lah­teen.

Talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen toi­si suu­ren muu­tok­sen kou­lu­verk­koon

Joen­suun kau­pun­ki esit­tää pal­ve­lu­ver­kon kaven­ta­mis­ta osa­na talou­den tasa­pai­not­ta­mis­ta. Esi­tys tar­koit­taa käy­tän­nös­sä yhdek­säs­tä kau­pun­gin ala­kou­lus­ta sekä yhdes­tä lukios­ta luo­pu­mis­ta, kes­kus­te­lua Itä-Suo­men kou­lun kou­lu­toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­ses­ta, kah­den yhte­näis­kou­lun muut­ta­mi­ses­ta ylä­kou­luik­si, yhden kou­lun raken­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä ja liki jokai­sen kou­lun oppi­laak­siot­to­ra­jan muut­ta­mis­ta. Esi­tys perus­tuu Joen­suus­sa syn­ty­nei­siin ja asu­viin lap­siin.

Esi­tyk­sen aika­jän­ne on pit­kä. Esi­tyk­sen mukai­nen kou­lu­ver­kon sopeu­tus val­mis­tuu vuon­na 2031.

Kus­tan­nus­sääs­tön ohel­la pal­ve­lu­ver­kon kaven­ta­mi­sen tavoi­te on tasa­ta ope­tuk­sen laa­tua ja täh­dä­tä peda­go­gi­ses­ti jär­ke­viin, yhdes­tä ikä­luo­kas­ta muo­dos­tu­viin ope­tus­ryh­miin.

Tavoit­tee­na tasa­ta ope­tuk­sen laa­tua

Kus­tan­nus­sääs­tön ohel­la pal­ve­lu­ver­kon kaven­ta­mi­sen tavoi­te on tasa­ta ope­tuk­sen laa­tua ja täh­dä­tä peda­go­gi­ses­ti jär­ke­viin, yhdes­tä ikä­luo­kas­ta muo­dos­tu­viin ope­tus­ryh­miin. Isom­mis­sa kou­luis­sa kou­lu­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta opis­kel­la oma­ni­käis­ten paris­sa, omal­la ikä- ja tai­to­ta­sol­la.

Esi­tyk­sen läh­tö­koh­ta on, että haluam­me tur­va­ta jokai­sel­le joen­suu­lai­sel­le kou­lu­lai­sel­le riit­tä­vän ja tasa-arvoi­sen opet­ta­jan ajan riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä kou­lus­sa hän käy kou­lu­aan. Mikä­li kou­lu­tuk­sen vähe­ne­vät resurs­sit koh­dis­tu­vat sei­nien yllä­pi­toon, tar­koit­taa se väis­tä­mät­tä vähem­män ope­tus­tun­te­ja sääs­tö­toi­mien osues­sa ope­tuk­seen. Kes­kit­tä­mäl­lä ope­tus­ta haluam­me luo­da mah­dol­li­suu­den jakaa ja eriyt­tää ope­tus­ta oppi­lai­den tar­pei­den mukai­ses­ti. Lisäk­si haluam­me mah­dol­lis­taa moni­puo­li­set kei­not ja mene­tel­mät oppi­mi­sen tukeen. Täl­lai­sia ovat muun muas­sa pien­ryh­mät, laa­ja-alai­nen eri­tyi­so­pe­tus ja ohjaa­jien tuki.

Kes­kit­tä­mäl­lä ope­tus­ta tur­vaam­me opis­ke­lu­huol­lon­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den omas­ta kou­lus­ta. Lisäk­si saam­me entis­tä enem­män lap­sia hyvin­voin­tioh­jaa­jien tuen ja avun pii­riin.

– Joen­suus­sa on täl­lä het­kel­lä oppi­las­mää­rään näh­den laa­ja kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­verk­ko, tote­aa kou­lu­tus- ja nuo­ri­so­joh­ta­ja Aatu Mus­to­nen

Oppi­laak­siot­to­ra­jo­ja muo­kat­ta­va

Pal­ve­lu­ver­kon uudis­tuk­sen esi­tys vaa­tii oppi­laak­siot­to­ra­jo­jen uudis­ta­mis­ta. Muu­tok­sil­la pää­sem­me maan­tie­teel­li­ses­ti jär­ke­viin oppi­laak­siot­to­ra­joi­hin, eten­kin kes­kus­kau­pun­gin osal­ta. Täl­lä het­kel­lä osal­la oppi­lais­ta voi toi­nen kou­lu olla huo­mat­ta­vas­ti lähem­pä­nä kotia, kuin osoi­tet­tu lähi­kou­lu. Näin tapah­tuu eten­kin Pent­ti­län alu­eel­la, jos­ta lap­set ohja­taan Itä-Suo­men yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­luun Tul­li­por­tin­ka­dul­le.

Joen­suun kau­pun­gil­la on vel­vol­li­suus ja vah­va int­res­si tur­va­ta Itä-Suo­men yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lu­jen oppi­las­mää­rät. Har­joit­te­lu­kou­lut tar­vit­se­vat tie­tyn mää­rän ope­tus­ta pys­tyäk­seen toteut­ta­maan Suo­men laa­jin­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta.

Vai­ku­tuk­set kou­lu­mat­koi­hin ja alu­een elin­voi­maan

On ymmär­ret­tä­vää, että oman kylän kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen aiheut­taa vah­vo­ja tun­tei­ta ja vas­tus­tus­ta. Herää myös aiheel­li­sia kysy­myk­siä sii­tä, mil­lai­sik­si oppi­lai­den kou­lu­mat­kat veny­vät ja onko alu­eel­la enää elin­voi­maa, ellei siel­lä ole kou­lua.

Kou­lu­mat­ko­jen osal­ta voim­me taa­ta jokai­sel­le oppi­laal­le alle perus­o­pe­tus­lain mukai­set kou­lu­mat­kan kes­tot. Suu­rim­man osan oppi­lais­ta osal­ta rei­lus­ti lyhyem­mät ja nii­den­kin osal­ta, joil­la kou­lu­mat­ka kas­vaa nykyis­tä pidem­mäk­si, pää­sem­me kirk­kaas­ti alle lain mää­rää­män tason. Mitä elin­voi­maan tulee, niin on todet­ta­va meil­lä ole­van aluei­ta, jois­sa on vii­me vuo­det ollut uusi kou­lu, mut­ta alu­een syn­ty­vyy­teen tai kou­lun oppi­las­mää­rään uudel­la kou­lul­la ei ole ollut posi­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta. Uskom­me, että hie­man kau­em­pa­na annet­tu laa­du­kas ja moni­puo­li­set mene­tel­mät tur­vaa­va kou­lu luo elin­voi­maa kau­em­mak­si­kin.

Vaik­ka esi­tys pal­ve­lu­ver­kon sopeut­ta­mi­ses­sa ulot­tuu vuo­teen 2031, tulee Joen­suun kau­pun­gin val­mis­te­li­joil­la ja päät­tä­jil­lä olla val­mius muut­taa suun­ni­tel­mia, jos näyt­tää sil­tä, että lap­si­mää­rät ovat jol­lain alu­eel­la tule­vi­na vuo­si­na muu­ta, kuin täl­lä het­kel­lä näyt­tä­vät.

Pal­ve­lu­verk­ko­uu­dis­tuk­sen myö­tä pidäm­me alu­eel­li­sen kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­ver­kon edel­leen laa­ja­na. Joka suun­nal­la laa­jaa kau­pun­kia on edel­leen kou­lu, jos­sa saa erin­omais­ta ope­tus­ta ja kas­va­tus­ta, ja jos­sa pys­ty­tään vas­taa­maan las­ten tar­pei­siin. Pal­ve­lu­verk­kom­me säi­lyy päi­vi­tyk­sen jäl­keen­kin uskot­ta­va­na, laa­ja­na ja kou­luis­sa on edel­leen varaa aluei­den ja Joen­suun kas­vaa ja kehit­tyä.

Kolum­nin pää­ku­vas­sa sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Jani Kaa­si­nen

Aiheeseen liittyviä uutisia