Muta­lan kou­lu mat­kal­la maa­il­mal­le

Kansainvälisyys on yksi Mutalan alakoulun painopiste

Kan­sain­vä­li­syys on valit­tu yhdek­si Muta­lan ala­kou­lun pain­opis­teek­si. Tii­vis­tä yhteis­työ­tä on teh­ty usean euroop­pa­lai­sen kou­lun kans­sa jo vuo­sia. Pian liik­keel­le pää­se­vät myös oppi­laat.

Nyt­kin näky on kuin kylä­juh­lis­sa: kou­lun jää täyn­nä luis­te­li­joi­ta, kir­kas­ta pak­kas­päi­vää tah­dit­taa ulos tuo­tu pop­pi­ko­ne ja puheen­par­si on sekai­sin suo­mea, espan­jaa, englan­tia ja kroa­ti­aa.

Menos­sa on Muta­lan kou­lun ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma ja vie­raa­na kou­lu­lai­sil­le tutuk­si tul­lei­ta ulko­maa­lai­sia opet­ta­jia.

Jääl­lä oppi­lai­den kans­sa tans­sii Maca­re­naa kroa­tia­lai­so­pet­ta­jat ja pulk­ka­mäen juu­rel­ta löy­tyy japa­ni­lai­nen kult­tuu­ri­lä­het­ti­läs Saku­ra Koto­kawa ja espan­ja­lai­nen ope­tus­har­joit­te­li­ja Vir­gi­nia Risco Gil.

Muta­lan kou­lus­sa meno on kan­sain­vä­lis­tä pit­kin vuot­ta.

Muta­las­sa on vie­rai­ta tul­lut ja omia men­nyt. Kan­sain­vä­li­syys ja kon­tak­tit toi­siin mai­hin näky­vät lähes jokai­ses­sa oppiai­nees­sa.

– Ainee­seen kuin ainee­seen saa­daan hel­pos­ti glo­baa­li kul­ma, sanoo kan­sain­vä­li­syy­s­asiois­ta kou­lun kv-koor­di­naat­to­ri­na vas­taa­va englan­nin leh­to­ri Han­na-Kai­sa Mali­nen.

Kun reh­to­ri Mika Meri­lä kysyi lii­kun­ta­päi­vän aamu­na oppi­lail­ta, kuin­ka moni on puhu­nut kou­lus­sa vie­ras­ta kiel­tä, kaik­kien käsi nousi. Sama tulos tuli kysy­myk­seen, kuin­ka monen tun­nil­la oli ollut kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta.

Kou­lu pal­kit­tiin – rahoi­tus hel­pot­tuu

Kou­lun kan­sain­vä­li­syys­toi­min­taa on rahoi­tet­tu eri­lai­sil­la hank­keil­la.

Jat­kos­sa yhteis­työ­pro­jek­tit hel­pot­tu­vat, kun ope­tus­hal­li­tus myön­si Muta­lan kou­lul­le tun­nus­tuk­sen sen teke­mäs­tä pit­kä­jän­tei­ses­tä ja tavoit­teel­li­ses­ta kan­sain­vä­li­syys­työs­tä.

Akkre­di­toin­ti on voi­mas­sa vuo­teen 2027 ja se hel­pot­taa liik­ku­vuus­ra­hoi­tuk­sen hake­mis­ta. Enää jokais­ta kurs­sia tai vie­rai­lua ei tar­vit­se erik­seen perus­tel­la, vaan kan­nuk­set on jo han­kit­tu.

Oppi­laat­kin ulko­mail­le

Yhteis­työn kump­pa­ni­kou­lu­jen kans­sa on tar­koi­tus jat­kua tut­tuun tapaan. Luvas­sa on asian­tun­ti­ja­vie­rai­lui­ta Muta­laan ja omien opet­ta­jien vie­rai­lui­ta kump­pa­ni­kou­luis­sa. Myös vuo­sit­tain vaih­tu­va kult­tuu­ri­lä­het­ti­läs kuu­luu jo lähes kalus­toon.

Tähän asti oppi­laat ovat otta­neet osaa kv-toi­min­taan omal­ta kou­lul­ta käsin. Kump­pa­ni­kou­lu­jen kans­sa on tul­tu tutuk­si ver­kon yli, vaih­det­tu oppi­ma­te­ri­aa­lia, teh­ty toi­sil­le vaik­ka­pa lau­ta­pe­lit omis­ta mais­ta ja pääs­ty käyt­tä­mään vie­rai­ta kie­liä.

“Uno, dos, tres, cuat­ro…”, luet­te­le­vat Muta­lan 5.-luokkalaiset Hil­ma Suih­ko, Auro­ra Suik­ka­nen, Ali­sa Räsä­nen, Lii­nu Eske­li­nen ja Oli­via Vílen (oppi­laat kuvas­sa). He ovat tot­tu­neet käyt­tä­mään vie­rai­ta kie­liä kou­lus­sa, ja osa puhuu kie­lil­lä huvik­seen koto­na­kin.

Tavoit­tee­na on saa­da seu­raa­vak­si myös oppi­laat liik­keel­le. Jos vireil­lä ole­va Nordplus-hake­mus menee läpi, ensim­mäi­set oppi­laat suun­taa­vat ensi vuon­na Troms­saan, Nor­jaan.

Van­hem­mil­ta hyvää palau­tet­ta

Kou­lun kan­sain­vä­li­syy­des­tä on tul­lut pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös las­ten van­hem­mil­ta.

– Van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­siä, kun oppi­laat hok­saa­vat, mikä mer­ki­tys kiel­ten oppi­mi­sel­la on. Kie­liä tulee käy­tet­tyä koto­na­kin ja kou­lus­sa vie­rai­le­vis­ta aikui­sis­ta muo­dos­tuu oppi­lail­le tär­kei­tä. Meil­tä läh­de­tään myös pal­jon englan­nin­kie­li­seen ylä­kou­luun, Mali­nen ker­too.

– Mah­dol­li­suus osal­lis­tua kan­sain­vä­li­siin pro­jek­tei­hin ja teh­dä yhteis­työ­tä saman alan opet­ta­jien kans­sa ympä­ri Euroop­paa on meil­le veto­voi­ma­te­ki­jä ja vai­kut­taa myös rek­ry­toin­tei­hin, reh­to­ri Meri­lä iloit­see.

Aiheeseen liittyviä uutisia