Oppilaita Lyseon lukiolla

Lyseon lukion vuo­si Tie­de­puis­tol­la vas­tan­nut odo­tuk­sia

Yritysyhteistyöhön hyvät mahdollisuudet

Joen­suun lyseon lukio aloit­ti vuo­den 2021 alus­sa uusis­sa tilois­sa Tie­de­puis­tol­la. Siel­lä on nyt oltu vuo­si, ja koke­muk­set ovat olleet pää­asias­sa posi­tii­vi­sia.

– Tilat ovat kyl­lä yllät­tä­vän hyvin toi­mi­neet, kehuu reh­to­ri Jark­ko Riep­po.

Lyseo tar­vit­si uudet tilat, kos­ka van­hat tilat eivät enää vas­tan­neet nyky­ajan vaa­ti­muk­sia ja oli­vat raken­nus­tek­ni­ses­ti mit­ta­vaa remont­tia vail­la. Muut­toa var­ten uudet tilat remon­toi­tiin kou­lu­käyt­töön sopi­vak­si. Tilo­ja lukiol­le vuo­kraa Busi­ness Joen­suu Oy vähin­tään seu­raa­van 15 vuo­den ajan.

Uudet tilat ovat Tie­de­puis­tol­la kes­kel­lä yri­tyk­siä ja mui­ta toi­mi­joi­ta.

– Näh­dään sitä nor­maa­lia työ­elä­mää ja mui­den oppi­lai­tos­ten toi­min­taa, ja päin­vas­toin, he näke­vät, miten moder­ni lukio toi­mii nyky­päi­vä­nä, Riep­po ker­too.

“Nuor­ten tän­ne tulo pelk­kää posi­tii­vis­ta”

Myös mui­den Tie­de­puis­ton toi­mi­joi­den koke­muk­set ovat olleet myön­tei­siä, ker­too Busi­ness Joen­suun pal­ve­lu­joh­ta­ja Anu Halo­nen.

– Kaik­ki asiat on ollut posi­tii­vi­sia, mitä nuor­ten tän­ne tulo on tuo­nut, että pelk­kää posi­tii­vis­ta, Halo­nen ylis­tää.

Ennen muut­toa Tie­de­puis­tol­le Lyseon lukio sijait­si aivan kes­kus­tan tun­tu­mas­sa Kos­ki­ka­dul­la. Uusi sijain­ti Tie­de­puis­tol­la on kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta, mut­ta lähem­pä­nä esi­mer­kik­si Meh­ti­mäen urhei­lu­puis­toa ja Lau­lu­rin­net­tä.

Lyseon lukion opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Elias Mali­nen näkee uudes­sa sijain­nis­sa mah­dol­li­suuk­sia lukion tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen­kin kan­nal­ta.

– Aika vähän sijain­nil­la on tain­nut olla vai­ku­tus­ta, mut­ta tie­ten­kin toi­min­taym­pä­ris­tö Tie­de­puis­tol­la on ihan eri­lai­nen, reh­to­ri Riep­po tote­aa.

Lot­ta Sil­lan­pää ja Oska­ri Meh­tä­ta­lo Lyseon lukion ala-aulas­sa.

Yri­ty­syh­teis­työ­hön hyvät mah­dol­li­suu­det

Tie­de­puis­ton ainut­laa­tui­nen ympä­ris­tö näh­dään Lyseos­sa tilai­suu­te­na lähen­tyä työ­elä­män kans­sa.

– Tie­de­puis­to­han tuo mah­dol­li­suuk­sia myös yri­ty­syh­teis­työn kan­nal­ta, Mali­nen huo­maut­taa.

Riep­po mai­nit­see täs­tä esi­merk­ki­nä Kuu­kau­den vie­ras ‑pro­jek­tin, jos­sa joka kuu­kausi kou­lul­la vie­rai­lee joku yri­tyk­sen tai työ­elä­män edus­ta­ja ker­to­mas­sa omas­ta yri­tyk­ses­tään, työ­teh­tä­vis­tään tai työ­uras­taan.

Syk­syn mit­taan vie­rai­ta on ollut Circwas­te-hank­kees­ta, Vai­sa­la Oyj:stä, Arbo­naut Oy:stä ja Cross­Fit Pajas­ta.

Myös Tie­de­puis­ton yri­tyk­set näke­vät lukion mah­dol­li­suu­te­na.

– Yri­tyk­set ovat innois­saan sii­nä mie­les­sä, että miten tätä lukio­lais­po­ten­ti­aa­lia voi­tai­siin hyö­dyn­tää, ker­too Halo­nen.

Tilois­ta pien­tä pulaa

Tilat ovat Tie­de­puis­tol­la jakau­tu­neet use­aan raken­nuk­seen, ja osa luo­kis­ta on eril­lään muis­ta tilois­ta. Haja­nai­suut­ta pidet­tiin ongel­ma­na jo ennen kuin uusiin tiloi­hin muu­tet­tiin, mut­ta yhte­näi­sem­piä tilo­ja ei ollut mah­dol­lis­ta saa­da.

– Yhte­näis­tä­mi­sen tar­vet­ta omas­ta mie­les­tä oli­si, ja se ilmei­ses­ti on pidem­män aika­vä­lin tavoi­te, Mali­nen ker­too.

Kyse­lys­sä, jos­sa opis­ke­li­jat pää­si­vät ker­to­maan koke­muk­sis­taan uusis­sa tilois­sa, tilo­jen ahtaus tulee esil­le. Kun pyy­det­tiin arvioi­maan tilo­jen riit­tä­vyyt­tä, 34,5 % oli sitä miel­tä, ettei­vät tilat ole riit­tä­viä.

– Kou­lu on visu­aa­li­ses­ti kau­nis, mut­ta tilo­ja on kai­ken kaik­ki­aan lii­an vähän, kir­joit­taa eräs opis­ke­li­ja kyse­lys­sä.

Myös reh­to­ri Riep­po näkee ongel­mia riit­tä­vyy­des­sä.

– Sem­moi­seen perus­toi­min­taan [tilat ovat riit­tä­neet] ihan hyvin, mut­ta nyky­ään opis­ke­lu on muut­tu­nut enem­män sel­lai­sek­si, että teh­dään ryh­mis­sä ja moni­nai­sis­sa tilois­sa, niin ehkä sel­lais­ta tilaa tar­vit­si­si vähän enem­män, hän ker­too.

“Opis­ke­lu muut­tu­nut enem­män sel­lai­sek­si, että teh­dään ryh­mis­sä ja moni­nai­sis­sa tilois­sa”

– Var­maan perin­tei­siä luok­kia tar­vi­taan edel­leen­kin lukios­sa jat­kos­sa, mut­ta lisäk­si pitäi­si olla muun­kin­lai­sia tilo­ja, niin pie­ni lisä ei oli­si pahit­teek­si.

Vai­kein­ta on yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten aikaan, kun osa tilois­ta on varat­tu pel­käs­tään kir­joi­tus­käyt­töön. Esi­mer­kik­si suu­rin yksit­täi­nen tila, Joen­suu-sali, on yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten aikaan pois­sa nor­maa­lis­ta oles­ke­lu- ja opis­ke­lu­käy­tös­tä.

– Sil­lä­hän [yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sil­la] on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus. Tila on erit­täin­kin vähis­sä, Mali­nen sanoo.

Joen­suu-sali on lyseon suu­rin yksit­täi­nen tila, jota käy­te­tään muun muas­sa opis­ke­luun, oles­ke­luun, juh­liin ja yo-kir­joi­tuk­siin.

Joen­suu-sali on Lyseon suu­rin yksit­täi­nen tila, jota käy­te­tään muun muas­sa opis­ke­luun, oles­ke­luun, juh­liin ja yo-kir­joi­tuk­siin.

Moder­ni, viih­tyi­sä ja valoi­sa

Opis­ke­li­jat kuvai­li­vat Lyseo­ta kyse­lys­sä moder­nik­si, viih­tyi­säk­si ja valoi­sak­si. Kii­tos­ta opis­ke­li­joil­ta tilat sai­vat eten­kin sisus­tuk­sen värik­kyy­des­tä ja kivois­ta kalus­teis­ta, joi­ta valit­se­mas­sa oli muka­na myös opis­ke­li­joi­den edus­ta­jia.

Aiheeseen liittyviä uutisia