Kun­ta­vaa­lit siir­tyi­vät kesä­kuul­le

Ennakkoäänestys nyt kaksi viikkoa, äänestää voi myös ulkona

Kun­ta­vaa­lit siir­ret­tiin koro­na­pan­de­mian takia huh­ti­kuul­ta kesä­kuul­le. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai 13. kesä­kuu­ta ja äänes­tää voi ennak­koon kah­den vii­kon ajan 26.5.–8.6. Ennak­koon voi äänes­tää mis­sä äänes­tys­pai­kas­sa halu­aa, mut­ta var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä saa äänes­tää vain sii­nä äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty äänioi­keus­re­kis­te­riin ja äänes­tä­jän ilmoi­tus­kort­tiin. Ennak­koon äänes­tä­mi­nen on jous­ta­vaa, joten sitä kan­nat­taa näi­nä aikoi­na suo­sia!

Nii­ni­vaa­ral­la voi äänes­tää kah­te­na päi­vä­nä ennak­koon ulko­na

Kah­te­na ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus äänes­tää myös ulko­na. Kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na 2.–3. kesä­kuu­ta voi äänes­tää Nii­ni­va­ran ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la kou­lun pihal­le pys­ty­te­tys­sä tel­tas­sa. Osoi­te on Tik­ka­mäen­tie 17 ja äänes­ty­sai­ka on kel­lo 9.00–17.00. Aivan kuten muis­sa­kin ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa, Nii­ni­vaa­ran tel­tal­la voi­vat käy­dä äänes­tä­mäs­sä kaik­ki äänioi­keu­te­tut. 2.–3.6. Nii­ni­vaa­ral­la on käy­tös­sä vain ulko­ää­nes­tys­paik­ka.

Entä jos olen koro­na­ka­ran­tee­nis­sa – voin­ko äänes­tää?

Jos sinul­la on ennak­ko­ää­nes­tyk­sen aikaan hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta, älä tule äänes­tä­mään ennen kuin olet käy­nyt koro­na­tes­tis­sä ja saa­nut nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen. Karan­te­niin mää­rät­ty ei saa tul­la ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaan, pois­lu­kien Nii­ni­vaa­ran ulko­ää­nes­tys­paik­ka. Jos var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään 13. kesä­kuu­ta men­nes­sä et ole vie­lä äänes­tä­nyt ja olet vaa­li­päi­vä­nä karan­tee­nis­sa, äänes­tys­paik­kaan ei saa tul­la sil­loin­kaan sisäl­le. Äänes­tä­mi­nen voi­daan jär­jes­tää äänes­tys­pai­kan ulko­puo­lel­la pihal­la, toi­min­taoh­jeet löy­ty­vät äänes­tys­pai­kan ulko­puo­lel­ta.

Pent­ti­län äänes­tys­paik­ka 13.6. muut­tuu

Vaik­ka vaa­lien ajan­koh­ta siir­tyi, vaa­li­pai­kat pysy­vät samoi­na yhtä lukuun otta­mat­ta. Pent­ti­läs­sä Rive­rian F‑talo on var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä 13. kesä­kuu­ta remon­tis­sa, joten sen alu­een äänioi­keu­tet­tu­jen äänes­tys­paik­ka on tuol­loin Rive­ria Joen­suu, Sote G:n aula osoit­tees­sa Pel­to­lan­ka­tu 23.

Katso kaikki äänestyspaikat kotiin tulevasta äänestyskortista tai kaupungin verkkosivuilta joensuu.fi/vaalit.

Aiheeseen liittyviä uutisia