Uusi moderni koulurakennus, jossa vaalea tiiltä ja lasia. Rakennuksen seinässä lukee kirjasto.

Krii­sin kes­kel­lä raken­net­tu

Karsikon uudessa koulussa korostuu kiireettömyys ja keskittyminen

Kar­si­kon uusi ala­kou­lu otet­tiin käyt­töön syk­syl­lä 2022. Raken­nus­pro­jek­ti oli yksi Joen­suun kau­pun­gin his­to­rian suu­rim­mis­ta kou­lu­hank­keis­ta.

560 oppi­laan kou­lu raken­net­tiin kes­kel­lä koro­na­krii­siä, maa­il­man­ta­lou­den sei­sah­tu­mis­ta ja raken­nus­tar­vik­kei­den hin­to­jen räjäh­dys­mäis­tä kas­vua. Mil­tei mah­dot­to­mal­ta tun­tu­nees­ta tilan­tees­ta huo­li­mat­ta kou­lu val­mis­tui ajal­laan ja pro­jek­ti jopa alit­ti kus­tan­nusar­vion.

– Taak­se­päin kun ajat­te­lee, niin kyl­lä­hän tuos­sa kaik­ki mah­dol­li­suu­det oli­si olleet toi­sen­lai­sel­le lop­pu­tu­lok­sel­le. Ei osan­nut edes arva­ta vuon­na 2018 tar­ve­sel­vi­tys­tä teh­täes­sä, mil­lai­ses­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa kou­lu tul­laan raken­ta­maan. Kun­nia onnis­tu­mi­ses­ta kuu­luu raken­nut­ta­jal­le sekä suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa työn teh­neil­le yri­tyk­sil­le, ker­too Joen­suun kau­pun­gin tila­kes­kuk­sen joh­ta­ja Joni Sor­jo­nen.

Suun­nit­te­lu läh­tee ope­tuk­ses­ta

Tila­kes­kuk­sen teh­tä­vä on jär­jes­tää tilat kau­pun­gin pal­ve­luil­le, kuten kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le. Osa tilois­ta
raken­nu­te­taan ja toi­set vuo­kra­taan.

Tila­kes­kus myös huo­leh­tii kau­pun­gin omis­ta­mien toi­mi­ti­lo­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta ja nii­den arvon säi­ly­mi­ses­tä. Tar­peet uusiin tiloi­hin kuten kou­lui­hin tule­vat kui­ten­kin tilaa­jal­ta kuten kou­lu­puo­lel­ta.

– Me suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me tilat toi­vei­den perus­teel­la. Kou­luis­sa kaik­ki läh­tee ope­tuk­sen tavoit­teis­ta ja sii­tä, mil­lai­sia oppi­las­ryh­miä kou­luun tulee. Me toki toteu­tus­ta­po­jen haa­ru­koin­nin lisäk­si huo­leh­dim­me bud­je­tis­sa pysy­mi­ses­sä, ja joi­tain toi­vei­ta täy­tyy ampua alas, Sor­jo­nen nau­raa.

Kou­lu­jen sijain­tiin ja kokoon vai­kut­ta­vat monet asiat, kuten alu­eel­le kaa­voi­te­tut asun­not, syn­ty­neet lap­set ja ennus­te tule­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Pää­tök­set teh­dään par­haim­man saa­ta­vil­la ole­van tie­don valos­sa. Ope­tus­ti­lo­jen suun­nit­te­lus­sa on mah­dol­lis­ta tuo­da esiin kou­lun luon­net­ta ja arvo­maa­il­maa.

– Kar­si­kon kou­lun aja­tus­maa­il­mas­sa koros­tuu kii­reet­tö­myys ja kes­kit­ty­mi­nen. Kou­lus­sa on eri­tyis­ryh­miä ja tiloi­hin on suun­ni­tel­tu vetäy­ty­mis­paik­ko­ja. Raken­nuk­ses­sa on ins­pi­roi­via yhtei­siä tilo­ja, mut­ta myös rau­hoit­ta­via ympä­ris­tö­jä oppi­mi­seen, Sor­jo­nen valai­see.

Api­lan muo­toi­nen moni­toi­mi­ra­ken­nus

Kar­si­kon kou­lu on per­soo­nal­li­nen raken­nus. Sylin­te­ri­mäis­ten sii­pien muo­to muis­tut­taa ylhääl­tä api­laa. Piha lukui­si­ne kii­pei­ly­te­li­nei­neen levi­ää hou­kut­te­le­vas­ti api­lan leh­tien ympä­ril­le. Sor­jo­sen mukaan muo­to mää­rit­tyy pit­käl­ti ton­tin mukaan.

– Alue on suh­teel­li­sen ahdas tämän koko­luo­kan raken­nuk­sel­le ja tila halut­tiin hyö­dyn­tää par­haim­man mukaan. Toki ark­ki­teh­din luo­vuus näyt­te­lee myös tär­ke­ää osaa. Kou­lun lisäk­si raken­nuk­ses­sa toi­mii kir­jas­to, ja kan­sa­lais­opis­to hyö­dyn­tää tilo­ja ope­tuk­ses­sa. Lii­kun­ta­sa­li, pal­lo­kent­tä ja piha ovat kaik­kien joen­suu­lais­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä kou­luai­ko­jen ulko­puo­lel­la.

– Kou­lut suun­ni­tel­laan mah­dol­li­sim­man moni­käyt­töi­sik­si ja muun­nel­ta­vik­si. Kou­lu on tie­tyn­lai­nen kau­pun­gin­osan kes­kus ja tavoi­te on, että mah­dol­li­sim­man moni hyö­tyy raken­nuk­ses­ta. Täs­sä ja esi­mer­kik­si Juko­lan päi­vä­ko­dis­sa on upeat valais­tut pihat, joil­le kaik­ki ovat kou­lu- ja päi­vä­ko­tiai­ko­jen ulko­puo­lel­la ter­ve­tul­lei­ta leik­ki­mään. Kun joen­suu­lai­set vau­vas­ta vaa­riin otta­vat ne omik­seen, kiin­teis­töt sääs­ty­vät mah­dol­li­ses­ti parem­min myös ilki­val­lal­ta, Sor­jo­nen poh­tii.

Aiheeseen liittyviä uutisia