Kou­lut muut­tu­vat ja muut­ta­vat

Uusista kouluista tehdään luovia oppimisympäristöjä. Korvaaviin tiloihin muutetaan, että lapsilla ja henkilökunnalla olisi mahdollisimman hyvät, terveet ja viihtyisät tilat.

Joen­suus­sa on meneil­lään usei­ta uusien kou­lu­jen raken­nus­hank­kei­ta. Uut­ta suun­ni­tel­laan tai jo raken­ne­taan muun muas­sa Kar­hun­mäes­sä, Nepen­mäel­lä, Hei­nä­vaa­ras­sa ja Ran­ta­ky­län alu­eel­la.

Uusia kou­lu­ja teh­dään moni­toi­mi­sik­si ja luo­vik­si oppi­mi­sym­pä­ris­töik­si. Luok­ka­ti­lois­ta teh­dään muun­nel­ta­via ja moni­käyt­töi­siä. Esi­mer­kik­si Nepen­mäen uuden yhte­näis­kou­lun yhtey­teen tulee kir­jas­to sekä tilo­ja nuo­ri­so­toi­mel­le, kan­sa­lais­opis­tol­le sekä kon­ser­va­to­riol­le. Tavoit­tee­na on, että kou­lu­ra­ken­nus oli­si joen­suu­lais­ten käy­tös­sä aamus­ta iltaan. Myös urhei­luseu­rat ovat olleet muka­na suun­nit­te­le­mas­sa Nepen­mäen kou­lun lii­kun­ta­ti­lo­ja, että niis­tä saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man hyvin myös hei­dän toi­min­taan­sa sopi­via.

Raken­nus­töi­den takia osa kou­lu­lai­sis­ta käy kou­lua väliai­kai­sis­sa tilois­sa tai siir­to­kou­lu­ti­lois­sa eli niin sano­tuis­sa para­keis­sa. Väliai­kai­siin tiloi­hin kou­lu­ja on siir­ret­ty tai tul­laan siir­tä­män myös sisäil­maon­gel­mien tai lii­an pie­nik­si jää­nei­den tilo­jen takia.

Kaik­kien muu­tos­töi­den tavoit­tee­na on saa­da kou­lu­lais­ten ja hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön mah­dol­li­sim­man hyvät ja ter­veel­li­set tilat.

Muu­tok­set kou­lu­ver­kos­sa ovat haas­teel­li­sia, kos­ka kou­lu­ko­ko­nai­suus on Joen­suun kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa mel­koi­nen pala­pe­li, jos­sa yhden palan siir­tä­mi­nen vai­kut­taa monen muun pala­sen toi­min­taan.

Kou­lut tie­dot­ta­vat aina muu­tok­sis­ta suo­raan oppi­lail­le ja hei­dän van­hem­mil­leen.

Uusis­ta kou­luis­ta tulee luo­via oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä

Uudet raken­teil­la tai suun­nit­teil­la ole­vat kou­lut eivät nou­da­ta perin­teis­tä kou­lu­mal­lia, jos­sa pit­kän käy­tä­vän var­rel­la on luok­ka­huo­nei­ta.

Esi­mer­kik­si raken­teil­la ole­vas­sa Kar­hun­mäen kou­lus­sa ope­tus­ryh­mät tule­vat toi­mi­maan kol­mes­sa pesäs­sä, jois­ta jokai­ses­sa on nel­jä koti­luok­kaa.

Luok­ka­ti­lo­ja voi­daan yhdis­tel­lä siir­ret­tä­vil­lä sei­nil­lä tar­peen mukaan toi­siin­sa tai kou­lun kes­kel­lä sijait­se­vaan aulaan.

Kar­hun­mäen kou­lun talo­tek­nii­kan yhtey­teen tulee jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la lap­set pää­se­vät opis­ke­lus­saan tut­ki­maan kou­lu­ra­ken­nuk­sen eri toi­min­to­ja muun muas­sa läm­mi­tys­tä, veden­ku­lu­tus­ta, aurin­koe­ner­gian tuot­toa kes­tä­vän kehi­tyk­sen näkö­kul­mas­ta.

Saman­lais­ta luo­vaa ja muun­nel­ta­vaa oppi­mi­sym­pä­ris­töä tul­laan teke­mään myös Hei­nä­vaa­raan tule­vas­sa uudes­sa yhte­näis­kou­lus­sa, jon­ka suun­nit­te­lu on par­hail­laan menos­sa. Val­mii­na kou­lun pitäi­si olla syk­syl­lä 2017.

Kou­lu­ja muut­taa ja osa toi­mii väliai­kais­ti­lois­sa

Sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­nyt Kar­si­kon kou­lu on toi­mi­nut jo vuo­den päi­vät väliai­kai­sis­sa tilois­sa Sirk­ka­las­sa. Syys­lo­man jäl­keen Sirk­ka­lan tiloi­hin siir­ty­vät myös kaik­ki Ran­ta­ky­län kou­lun oppi­laat. Ran­ta­ky­län kou­lu toi­mii Sirk­ka­las­sa vuo­teen 2018 saak­ka. Sen jäl­keen oppi­laat siir­ty­vät uuteen Pata­luo­don yhte­näis­kou­luun tai uuteen nor­maa­li­kou­luun, joka val­mis­tuu enti­sen yhteis­kou­lun lukion pai­kal­le.

Muut­to on edes­sä myös Kaner­va­lan kou­lun ja Itä-Suo­men kou­lun oppi­lail­la, He muut­ta­vat hiih­to­lo­ma­vii­kol­la Kais­la­ka­dul­le, jon­ne remon­toi­daan kou­luil­le tilat Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mäl­tä vuo­krat­tui­hin tiloi­hin.

Väliai­kai­sis­sa siir­to­kou­lu­ti­lois­sa, eli niin sano­tuis­sa parak­ki­kou­luis­sa kou­lua käy­dään täl­lä het­kel­lä Kiih­te­lys­vaa­ras­sa, Nepen­mäen kou­lul­la, Rei­jo­las­sa ja Lou­hio­jal­la, jos­sa siir­to­kou­lu­ti­lat on yhdis­tet­ty kou­lu­ti­loi­hin niin, että har­vat edes miel­tä­vät käy­vän­sä kou­lua para­kis­sa.

Aiheeseen liittyviä uutisia