Sami Laakkonen

Kau­ko­vii­sas Joen­suu – kau­pun­kim­me stra­te­gia uudis­tuu

Kun­ta­vaa­leis­sa valit­ta­vien päät­tä­jien alku­vai­heen työ­lis­taan kuu­luu lin­ja­ta kau­pun­kim­me stra­te­gia. Joen­suus­sa stra­te­gia laa­di­taan kat­ta­maan koko kau­pun­ki­kon­ser­ni – yhtiöt mukaan lukien. Kun­ta­lain mukaan stra­te­gias­sa val­tuus­to päät­tää kun­nan toi­min­nan ja talou­den pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet. On huo­mioi­ta­va asuk­kai­den hyvin­voin­ti sekä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen, sää­de­tyt pal­ve­lu­ta­voit­teet, omis­ta­ja­po­li­tiik­ka, hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka sekä eli­nym­pä­ris­tön ja elin­voi­man kehit­tä­mi­nen. Stra­te­gian tulee perus­tua…

Kun­ta­vaa­leis­sa valit­ta­vien päät­tä­jien alku­vai­heen työ­lis­taan kuu­luu lin­ja­ta kau­pun­kim­me stra­te­gia. Joen­suus­sa stra­te­gia laa­di­taan kat­ta­maan koko kau­pun­ki­kon­ser­ni – yhtiöt mukaan lukien.

Kun­ta­lain mukaan stra­te­gias­sa val­tuus­to päät­tää kun­nan toi­min­nan ja talou­den pit­kän aika­vä­lin tavoit­teet.

On huo­mioi­ta­va asuk­kai­den hyvin­voin­ti sekä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen, sää­de­tyt pal­ve­lu­ta­voit­teet, omis­ta­ja­po­li­tiik­ka, hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka sekä eli­nym­pä­ris­tön ja elin­voi­man kehit­tä­mi­nen.

Stra­te­gian tulee perus­tua arvioon kun­nan nyky­ti­lan­tees­ta sekä tule­vis­ta toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta kun­nan teh­tä­vien toteut­ta­mi­seen.

Toi­vot­ta­vas­ti tätä vii­sau­den lajia on Joen­suun päät­tä­jil­le ja vir­ka­ko­neis­tol­le suo­tu.

Tar­vi­taan siis todel­la­kin sitä kuu­lui­saa Veik­ko Huo­vi­sen Havuk­ka-ahon ajat­te­li­jan kau­ko­vii­saut­ta, ”että asiat har­ki­taan etu­kä­teen ja kuvi­tel­laan tapaus sik­seen­kin elä­väs­ti, että kun se ker­ran tapah­tuu, ovat rei­tit sel­vät”. Toi­vot­ta­vas­ti tätä vii­sau­den lajia on Joen­suun päät­tä­jil­le ja vir­ka­ko­neis­tol­le suo­tu.

Stra­te­gi­aa laa­di­taan kokoa­mal­la taus­ta­sel­vi­tyk­siä ja tilas­to­ja. Olem­me toteut­ta­neet hen­ki­lös­tö­ky­se­lyn, johon vas­taa­mi­ses­ta läm­min kii­tos kai­kil­le. Päät­tä­jil­le on käyn­nis­sä val­tuus­to­kau­den palau­te­ky­se­ly. Kun­ta­lai­sil­le suun­nat­tu kyse­ly toteu­tuu huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä.

Kau­pun­kior­ga­ni­saa­tion sisäi­sen stra­te­gia­työn lisäk­si haluam­me tava­ta ja kuul­la kevään aika­na laa­jas­ti eri sidos­ryh­miä, yri­tyk­siä ja kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä – koro­na­ti­lan­teen sal­li­mal­la taval­la.

Uudet val­tuu­te­tut imai­sem­me mukaan stra­te­gia­työ­hön heti vaa­lien jäl­keen. Pää­tök­sen­te­ko alkaa välit­tö­mäs­ti.

Työn poh­jus­tuk­sek­si pyrim­me löy­tä­mään sitä kau­ko­vii­saut­ta. Otta­maan mah­dol­li­sim­man tuke­van otteen maa­il­mas­ta ympä­ril­läm­me.

Mit­kä tren­dit ja ilmiöt Joen­suu­ta haas­ta­vat ja mis­tä voim­me saa­da pitoa kau­pun­gin elin­voi­maan? Miten maa­il­ma liit­tyy Joen­suu­hun ja Joen­suu maa­il­maan? Miten kau­pun­kim­me on kehit­ty­nyt men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä, mikä tilan­ne on juu­ri nyt ja mil­tä näyt­tää toden­nä­köi­nen tule­vai­suus? Mihin mah­dol­li­siin kehi­tys­kul­kui­hin on hyvä varau­tua?

Toi­min­taym­pä­ris­tö­har­joi­tuk­sen jäl­keen alkaa omien tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen. Stra­te­gian tul­tua syk­syl­lä val­tuus­ton hyväk­sy­mäk­si on ensim­mäi­sen ”hap­po­tes­tin” vuo­ro. Stra­te­gian tulee ohja­ta vuo­den 2022 talous­ar­vion laa­din­taa.

Toi­min­taym­pä­ris­töön liit­tyy nyt niin pal­jon epä­var­muuk­sia, että hen­ki­ses­ti on varau­dut­ta­va uudis­ta­maan stra­te­gi­aa tar­peen niin vaa­ties­sa. Kun­ta­la­ki­kin tähän väli­tar­kas­te­luun vel­voit­taa vähin­tään ker­ran val­tuus­to­kau­des­sa.

Sami Laak­ko­nen
stra­te­gia­joh­ta­ja

Miten maailma liittyy Joensuuhun ja Joensuu maailmaan?

Aiheeseen liittyviä uutisia