Markku Pyykkönen

Joen­suun brän­diä kiteyt­tä­mäs­sä

Yhdessä muodostetut arvot ja kaupunkibrändi ovat peruskalliota, jonka päälle menestyvän kaupungin valinnat, teot ja tulevaisuus rakentuvat.

Joen­suun kau­pun­ki uusi stra­te­gian vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa. Alus­ta saak­ka oli sel­vää, että stra­te­gia­työn aika­na hypä­tään syvään pää­tyyn ja etsi­tään vas­tauk­sia perim­mäi­siin kysy­myk­siin: mit­kä ovat Joen­suun yhtei­set arvot, mikä tekee mei­dät onnel­li­sik­si ja miten joen­suu­lai­nen mie­len­laa­tu ero­aa muis­ta. Mut­ta mik­si kaik­ki tämä työ?

Mie­len­laa­dun ja arvo­jen luo­taa­mi­nen kau­pun­ki­lais­ten, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen ja kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den kans­sa kes­ti koko vii­me vuo­den. Meil­lä jokai­sel­la on nimit­täin mie­li­ku­va Joen­suus­ta. Kau­pun­kibrän­di muo­dos­tuu mei­dän jokai­sen yhtei­ses­tä mie­li­ku­vas­ta, mil­lai­nen Joen­suu on ja mil­lai­se­na haluam­me Joen­suun tule­vai­suu­des­sa näh­dä.

Val­mis­te­lus­sa kuul­tiin kun­ta­lais­ten ääniä run­saas­ti. Tuhan­net antoi­vat mie­li­pi­teen­sä kyse­lyis­sä ja tut­ki­muk­sis­sa. Edel­leen sadat työs­ken­te­li­vät kans­sam­me kym­me­nis­sä eri­lai­sis­sa työ­pa­jois­sa, ryh­mä­töis­sä ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sis­sa joen­suu­lai­sen mie­len­laa­dun ja arvo­jen kiteyt­tä­mi­sek­si.

Joen­suun kau­pun­kibrän­din yti­mek­si kitey­tyi aja­tus: ”Meil­lä arki sujuu ja luon­to voi­maan­nut­taa. Jokai­nen voi olla aidos­ti oma itsen­sä tie­täen ole­van­sa hyväk­syt­ty sel­lai­se­na kuin on. Sil­loin on help­po hen­git­tää.”

Kau­pun­gin stra­te­gias­sa näkyy brän­dis­tä vain jää­vuo­ren huip­pu. Stra­te­gia­han näyt­tää meil­le suun­nan, valit­see pain­opis­teet sekä osoit­taa kes­kei­sim­mät toi­met. Ja vii­sas­ta on tar­kis­taa stra­te­gian toi­men­pi­tei­tä, kun maa­il­ma ympä­ril­lä muut­tuu. Yhdes­sä muo­dos­te­tut arvot ja kau­pun­kibrän­di ovat kui­ten­kin sitä stra­te­gian muut­tu­ma­ton­ta osaa, perus­kal­lio­ta, jon­ka pääl­le menes­ty­vän kau­pun­gin valin­nat, teot ja tule­vai­suus raken­tu­vat. Nii­tä ei noin vain vaih­de­ta.

Jos siis poh­dis­ke­let tutus­tu­va­si Joen­suun stra­te­gi­aan, kan­nat­taa ker­ta­ry­säyk­sel­lä pereh­tyä yhteen stra­te­gian kes­kei­sim­pään asi­aan: arvoi­hin ja kau­pun­kibrän­din yti­meen.

Kaupunkibrändi muodostuu meidän jokaisen yhteisestä mielikuvasta, millainen Joensuu on ja millaisena haluamme Joensuun tulevaisuudessa nähdä.

Aiheeseen liittyviä uutisia