Inno­va­tii­vi­nen ote per­hei­den kotou­tu­mi­seen

Joensuun kiitelty Perhekoulu-malli tukee sekä lasten että vanhempien kotouttamista

Yhä useam­pi Joen­suun kou­luis­ta on kie­lel­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti hyvin moni­nai­nen. Kou­luis­sa toi­mii las­ten tuke­na eri­lai­sia ope­tus­ryh­miä.

Tavoit­tee­na on, että lap­set voi­vat oppia mah­dol­li­sim­man yhden­ver­tai­ses­ti ja yksi­löl­li­ses­ti sekä kotou­tua kun­nol­la. ”Ope­tus­ta” saa­vat myös las­ten per­heet – Joen­suun Per­he­kou­lu­mal­li on uniik­ki koko maas­sa.

“Ope­tus­ta” saa­vat myös las­ten per­heet

Joen­suu­lais­kou­luis­sa puhu­taan monia kym­me­niä eri kie­liä ja opis­kel­laan tänä luku­vuon­na yhdek­sää eri äidin­kiel­tä. Suu­rim­mat ryh­mät ovat venä­jä ja ara­bia. Oppi­lais­sa on niin pako­lai­si­na, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­na kuin vaik­ka­pa van­hem­pien­sa työ­pai­kan myö­tä Joen­suu­hun tul­lei­ta lap­sia.

Lisäk­si kou­luis­sam­me vai­kut­taa parin­kym­me­nen maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sen aikui­sen moni­tai­toi­nen jouk­ko esi­mer­kik­si opet­ta­ji­na tai kou­lu­käyn­ni­noh­jaa­ji­na.

– Kou­luis­sa täy­tyy tukea kaik­kien oppi­lai­den yhtei­söl­li­syy­teen kas­va­mis­ta ja eri ryh­mien yhtei­sen koke­muk­sen löy­tä­mis­tä. Kou­lum­me koros­ta­vat toi­min­nas­saan kult­tuu­rien moni­nai­suu­den arvos­ta­mis­ta ja kaik­kien yhteis­tä
kou­lua, ker­too kie­li- ja kult­tuu­ri­ryh­mien ope­tuk­sen koor­di­naat­to­ri Maria Pik­ka­rai­nen.

Sata­kun­ta las­ta saa eri­tyis­tä val­mis­ta­vaa ope­tus­ta

Sata­kun­ta las­ta saa meil­lä vuo­sit­tain eri­tyis­tä val­mis­ta­vaa ope­tus­ta. Sitä tar­jo­taan eten­kin juu­ri maa­han tul­leil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Val­mis­ta­van ope­tuk­sen ryh­mis­sä opis­kel­laan sekä suo­mea että eri oppiai­nei­ta. Ope­tus antaa hyvät val­miu­det siir­tyä taval­li­seen perus­o­pe­tuk­seen oman ikä­luo­kan kans­sa.

Jo ennen kou­lui­kää Suo­mes­sa asu­neet maa­han­muut­ta­ja­lap­set, jot­ka osaa­vat suo­mea, voi­vat saa­da val­mis­ta­vaa ope­tus­ta oman ryh­män sijas­ta lähi­kou­lus­saan tai lähi­päi­vä­ko­dis­sa kou­lu­päi­vän yhtey­des­sä.

– Val­mis­ta­val­la ope­tuk­sel­la tue­taan täl­löin kun­kin oppi­laan kie­len­ke­hi­tys­tä ja kou­lun­käyn­tiä ensim­mäi­sen kou­lu­vuo­den ajan. Ope­tus antaa hyvän perus­tan kou­lu­käyn­nin aloi­tuk­seen, sel­vit­tää Pik­ka­rai­nen.

Jos oppi­laan äidin­kie­li ei ole suo­mi, ruot­si tai saa­me, hänel­lä on suo­men­kie­li­sil­le tut­tu­jen äidin­kie­len tun­tien sijas­ta suo­mi toi­se­na kie­le­nä ‑ope­tus­ta. Sitä saa Joen­suus­sa 750 las­ta. Kie­li- ja kult­tuu­ri­ryh­mien ope­tuk­seen kuu­luu lisäk­si oman äidin­kie­len ope­tus­ta, jos­sa lap­sia on vii­ti­sen sataa.

Joen­suus­sa kehi­tet­ty kii­tel­ty Per­he­kou­lu-mal­li

Yhteis­työ huol­ta­jien kans­sa on kes­keis­tä lap­sen kotou­tu­mi­sen ja hyvän oppi­mi­sen kan­nal­ta. Van­hem­mat tar­vit­se­vat kui­ten­kin tie­toa suo­ma­lai­ses­ta kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­tä, jot­ta he pys­ty­vät tuke­maan las­taan kou­lun­käyn­nis­sä.

Joen­suun oma ja hyväk­si havait­tu yhteis­työ­mal­li on Per­he­kou­lu, joka hel­pot­taa koko per­heen kotou­tu­mis­ta ja kou­lu­jär­jes­tel­mään tutus­tu­mis­ta. Per­he­kou­lu­toi­min­nas­sa on muka­na vuo­sit­tain lähem­mäs sata per­het­tä.

Per­he­kou­lum­me käy­tän­tei­tä lai­nat­tu muu­al­la­kin

– Joen­suun Per­he­kou­lun käy­tän­tei­tä on sovel­let­tu muun muas­sa Kuo­pios­sa ja jopa Sak­sas­sa. Mate­ri­aa­le­jam­me esi­tel­lään eri kun­nis­sa ja myös Ope­tus­hal­li­tuk­sen sivus­tol­la on Joen­suun kie­ku-mal­lien omat esit­te­ly­si­vut, ker­too Maria Pik­ka­rai­nen Joen­suun hyväs­tä työs­tä.

Per­he­kou­lus­sa on vii­koit­tain eri­lais­ta toi­min­taa, johon koko per­he voi osal­lis­tua. Osa toi­min­nas­ta on yhteis­tä koko per­heel­le, osas­sa ohjel­maa erik­seen lap­sil­le ja aikui­sil­le. Pai­kal­la on eri kiel­tä puhu­via ohjaa­jia ja vie­rai­li­joi­na suo­ma­lai­sia asian­tun­ti­joi­ta tee­mo­jen mukaan.

Per­he­kou­lus­sa tutus­tu­taan myös omaan koti­kau­pun­kiin, sen har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin sekä eri­lai­siin pal­ve­lui­hin, ja pyri­tään näin tuke­maan kotou­tu­mis­ta moni­puo­li­ses­ti.

Kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me ehdot­to­ma­na läh­tö­koh­ta­na maa­han muut­ta­nei­den las­ten onnis­tu­nut integroi­tu­mi­nen

Meto­di­na usein draa­ma ja tai­de

Val­mis­ta­vaan ope­tuk­seen ei ole val­mis­ta oppi­kir­jaa, vaan opet­ta­jat teke­vät mate­ri­aa­lia pal­jon itse. Joen­suun kie­ku­tii­mis­sä kehi­te­tään eri­tyi­ses­ti tai­de­pai­not­tei­sia mate­ri­aa­le­ja. Myös draa­ma­kas­va­tus­ta käy­te­tään pal­jon.

– Mate­ri­aa­lim­me on usein toi­min­nal­lis­ta ja integroi­vaa. Olem­me panos­teet sii­hen pal­jon ja mei­tä on pyy­det­ty esit­te­le­mään Joen­suun toteu­tuk­sia Ope­tus­hal­li­tus­ta ja minis­te­riöi­tä myö­ten. Pian kie­ku-ope­tuk­seen on val­mis­tu­mas­sa myös joen­suu­lais­voi­min teh­ty kir­ja Kadon­neen mita­lin met­säs­tys, Maria Pik­ka­rai­nen ker­too.

Yhteis­työ­ta­ho­jen kans­sa lap­sil­le tar­jo­taan myös tai­de­pai­not­teis­ta kesä- ja vapaa-ajan toi­min­taa eikä se ole tar­koi­tet­tu vain maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sil­le lap­sil­le vaan
aivan kai­kil­le.

– Kai­kes­sa toi­min­nas­sam­me on ehdot­to­ma­na läh­tö­koh­ta­na maa­han muut­ta­nei­den las­ten onnis­tu­nut integroi­tu­mi­nen ja Joen­suun luon­te­va moni­kult­tuu­ri­suus. Tätä tavoi­tet­ta voi­daan myös kou­luis­sa erin­omai­ses­ti tukea, päät­tää Pik­ka­rai­nen.

Aiheeseen liittyviä uutisia