Räppäri Pure

Help­po hen­git­tää

Mikä on Joensuun ydin? Mistä koostuu joensuulaisuus?

Mikä on Joen­suun ydin? Mis­tä koos­tuu joen­suu­lai­suus? Näi­tä kysy­myk­siä poh­dit­tiin vuon­na 2021, kun koro­na jyl­lä­si ja aika oli pysäh­ty­nyt.

Joen­suun kau­pun­ki mää­rit­te­lee aina val­tuus­to­kau­den alus­sa kau­pun­gin stra­te­gian nel­jäl­le seu­raa­val­le vuo­del­le. Stra­te­gias­sa kir­joi­te­taan auki pain­opis­tea­lu­eet ja tavoit­teet, joi­ta koh­ti kau­pun­kia halu­taan ohja­ta.

Vii­me vuon­na koro­nan pysäyt­tä­mäs­sä maa­il­mas­sa mää­rit­te­ly­työs­sä halut­tiin men­nä stra­te­gian ohel­la syvem­mäl­le, ajat­to­maan joen­suu­lai­suu­den yti­meen.

Joen­suun ydin­tä etsi­mäs­sä

Koro­na muut­ti mat­kai­lun, työn­teon, tapah­tu­mat ja opis­ke­lun. Oli sel­vää, että pan­de­mian hel­lit­täes­sä myös­kään Joen­suu ei palai­si täy­sin ennal­leen.

Siis­pä oli täy­del­li­nen het­ki miet­tiä, mikä Joen­suus­sa on eri­tyis­tä. Näin stra­te­gia­työn ohel­la pää­tet­tiin mää­ri­tel­lä Joen­suun arvot ja brän­di, joen­suu­lai­suu­den ydin.

– Stra­te­gian otsik­ko on ”idän hou­kut­te­le­vin”. Haluam­me hou­ku­tel­la kau­pun­kiin opis­ke­li­joi­ta, mat­kai­li­joi­ta, yri­tyk­siä ja uusia asuk­kai­ta. Sik­si täy­tyy osa­ta ker­toa, mikä Joen­suus­sa oikein on hou­kut­te­le­vaa. Sitä läh­dim­me brän­di­työl­lä jah­taa­maan, sel­ven­tää Joen­suun kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Mark­ku Pyyk­kö­nen.

Arvot ovat se osa Joen­suu­ta, jos­ta jokai­nen kau­pun­ki­lai­nen voi olla ylpeä

– Brän­din ohel­la meil­le oli tär­ke­ää kir­joit­taa auki myös Joen­suun arvot. Jos stra­te­gias­sa poh­di­taan, miten Joen­suu pide­tään elin­voi­mai­se­na, arvot ker­to­vat mik­si Joen­suu on tär­keä. Arvot ovat se osa Joen­suu­ta, jos­ta jokai­nen kau­pun­ki­lai­nen voi olla ylpeä, Pyyk­kö­nen jat­kaa.

Help­pous on se jut­tu

Joen­suun ydin­tä ja arvo­ja pyy­dys­tet­tiin pit­kin vuot­ta toteut­ta­mal­la tut­ki­muk­sia, kar­toi­tuk­sia, työ­pa­jo­ja ja teet­tä­mäl­lä ennak­ko­teh­tä­viä. Sanan­sa sai­vat sanoa asuk­kaat, kau­pun­gin työn­te­ki­jät, yri­tyk­set, jär­jes­töt ja val­tuu­te­tut.

Kysyt­tiin, mikä tekee kau­pun­ki­lai­set onnel­li­sek­si ja pyy­det­tiin kuvai­le­maan joen­suu­lais­ta mie­len­mai­se­maa. Sel­vi­tet­tiin, mikä joen­suu­lai­sil­le on mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Pit­kän pro­ses­sin lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi­vät Joen­suun arvot. Tutus­tu kau­pun­gin arvoi­hin brän­di­kä­si­kir­jas­sa.

Lisäk­si Joen­suun ydin kitey­tet­tiin muu­ta­maan eri­lai­seen lausee­seen, joi­ta läh­det­tiin tes­taa­maan ihmis­ten pariin. Brän­di­työs­tä vas­taa­vat työn­te­ki­jät kier­si­vät tois­ta­kym­men­tä tapah­tu­maa, jois­sa he pyy­si­vät kau­pun­ki­lai­sia valit­se­maan lauseis­ta suo­sik­kin­sa. Yli­voi­mai­sek­si suo­si­kik­si nousi tokai­su ”help­po hen­git­tää”.

Yli­voi­mai­sek­si suo­si­kik­si nousi tokai­su ”help­po hen­git­tää”

– Help­po hen­git­tää kuvaa mah­ta­vas­ti Joen­suun mut­kat­to­muut­ta. Arki on tääl­lä suju­vaa ja lähin ret­ki­reit­ti löy­tyy ikku­nan alta. Joen­suus­sa on help­poa olla juu­ri sel­lai­nen kuin on. Kukaan ei kat­so nenän­vart­ta pit­kin, vaik­ka mars­si­si kau­pun­gin­ta­lol­le rei­not jalois­sa. Tääl­lä kuka vaan voi pau­kais­ta kau­pun­gin­joh­ta­jan tai jon­kun yri­tys­vis­kaa­lin jut­tusil­le, ja aja­tuk­sil­le löy­tyy aikaa. Joen­suus­sa stres­si lau­ke­aa, Pyyk­kö­nen avaa Joen­suun ydin­tä.

Arvot elet­tä­vä todek­si

Brän­di ja arvot ovat pysy­vä osa Joen­suu­ta. Nii­den avul­la Joen­suu­ta voi mark­ki­noi­da ja ne toi­mi­vat ohje­nuo­ra­na myös kau­pun­gin pal­ve­luis­sa. Vaik­ka arvot on nyt mää­ri­tel­ty, se ei tar­koi­ta, että työ oli­si ohi.

– Arvot ovat pei­li, joi­ta vas­ten mei­dän pitää tar­kas­tel­la omaa toi­min­taam­me. Ei rii­tä, että teem­me hie­nol­ta kuu­los­ta­via julis­tuk­sia. Arvot ovat lupaus, joka mei­dän pitää nyt lunas­taa. Tie­dos­tam­me, ettei kaik­ki ole vie­lä val­mis­ta. Mut­ta suun­ta on sel­vä, Pyyk­kö­nen päät­tää.

Joensuun arvot


Joensuussa toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi.


Joensuussa kuuntelemme toisiamme. Rakennamme kaupunkiamme ja palvelujamme niin, että ne palvelevat joensuulaisia mahdollisimman hyvin. Meitä on helppo lähestyä ja teemme asiat yhteistyössä. Päätöksentekomme on avointa ja läpinäkyvää.

Ihmiset tekevät Joensuun. On monta tapaa olla joensuulainen. Kunnioitamme toisiamme ja annamme jokaisen elää omannäköistään elämää. Kohtelemme kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti. Toivotamme kaikki ihmiset tervetulleeksi.

Yhdessä tekemällä uskallamme kokeilla ja luoda uutta. Kaikkea toimintaamme leimaa jatkuvan kehittämisen periaate ja näytämme suuntaa meille tärkeissä asioissa.

Varmistamme kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupunkimme tulevaisuuden toimimalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Joensuu on turvallinen paikka asua. Elämme upean luonnon ympäröimänä ja vaalimme sen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Aiheeseen liittyviä uutisia