Ham­mas­lah­teen valo­kui­tu yhteis­voi­min

Vakaa nettiyhteys tuo elinvoimaa ja kilpailuetua

Ham­mas­lah­teen ja sen lähi­ky­lil­le raken­ne­taan par­hail­laan nopeam­paa verk­ko­yh­teyt­tä var­ten valo­kui­tua. Aktii­vi­set asuk­kaat sai­vat tämän aikaan yhdes­sä.

Hyvin toi­mi­va net­ti on monel­le suju­van tie­don­saan­nin, työn­teon ja viih­ty­mi­sen – yli­pää­tään suju­van arjen edel­ly­tys. Valo­kui­tu tuo elin­voi­maa ja kil­pai­lue­tua myös har­vaan asu­tuil­le alueil­le.

Toi­mi­va verk­ko vai­kut­taa sii­hen, mihin poten­ti­aa­li­nen uusi asu­kas halu­aa muut­taa tai per­he mök­kin­sä raken­taa.

Valo­kui­tu tuo elin­voi­maa ja kil­pai­lue­tua myös har­vaan asu­tuil­le alueil­le

Espoos­ta lap­suu­den­ko­tiin­sa Ham­mas­lah­den Ket­suun paluu­muut­ta­nut Tea Tör­mä­nen alle­kir­joit­taa tuon kai­ken. Hän on teh­nyt töi­tä kotoa käsin jo vii­si vuot­ta.

Tör­mä­nen työs­ken­te­lee kan­sain­vä­li­sis­sä joh­to­teh­tä­vis­sä, joi­hin kuu­lu­vat päi­vit­täi­set video­pa­la­ve­rit. Aikae­ron takia myös iltai­sin on töi­tä, jol­loin muut kat­so­vat samoil­la yhteyk­sil­lä vaik­ka­pa elo­ku­via ja kais­taa riit­tää työn­te­koon vähem­män.

Kun Tör­mä­sen per­he muut­ti huo­no­jen tal­vien ja koro­nan aja­ma­na takai­sin koti­kon­nuil­le, net­tiyh­tey­den riit­tä­vyys kävi kyl­lä heti mie­les­sä. Sii­nä koh­taa lap­suus­ko­ti pai­noi vaa­ka­ku­pis­sa var­maa net­tiä enem­män.

“Valo­kui­tu­ver­kon tar­peen tun­nis­tim­me heti”

– Mies­kin tekee sään­nöl­li­ses­ti etä­töi­tä ja meil­lä molem­mil­la pyö­rii todel­la kais­taa vie­vää jut­tua koneel­la. Valo­kui­tu­ver­kon tar­peen tun­nis­tim­me heti ja olem­me olleet todel­la moti­voi­tu­nei­ta aut­ta­maan yhtey­den saa­mi­ses­sa kyläl­le, Tör­mä­nen sanoo.

– Työ­ka­ve­rit­kin jo ket­tui­li­vat, että sinul­la on niin rakei­nen kuva­kin, hän nau­rah­taa.

Oman väen aktii­vi­suut­ta tar­vi­taan

Ham­mas­lah­des­sa ja sen lähi­ky­lil­lä valo­kui­tua on suun­ni­tel­tu jo kot­van ja nyt siel­lä ovat kai­vin­ko­neet hom­mis­sa. Valo­kui­tua raken­ne­taan Ham­mas­lah­den lisäk­si Nivaan, Ham­mas­jär­ven ympä­ril­le, Haa­van­pää­hän ja Suh­mu­raan.

Tähän on tar­vit­tu kym­me­nen aktii­vis­ta pai­kal­lis­ta asu­kas­ta, jot­ka mark­ki­noi­vat valo­kui­dun etu­ja kukin omas­sa naa­pu­rus­tos­saan ja kerä­si­vät nimiä liit­ty­jien lis­taan. Riit­tä­vä poruk­ka saa­tiin kasaan ja nyt var­mem­pi net­tiyh­teys on jo kalen­te­ris­sa nur­kan taka­na.

– Aiem­min nimien kerää­mi­nen oli ilmei­ses­ti ollut nih­keäm­pää, mut­ta sel­väs­ti koro­na-aika­na on hok­sat­tu, että yhteyk­sien tulee olla kun­nos­sa. Ihmi­set tsek­kai­le­vat taloa vali­tes­saan­kin, mis­sä on valo­kui­tu val­mii­na, Tör­mä­nen kuvai­lee.

Nyt aika kysel­lä valo­kui­dun rahoi­tus­mal­leis­ta

Myös Joen­suun kau­pun­gil­la on seu­rat­tu laa­ja­kais­ta­ra­ken­ta­mi­sen tilan­teen kehi­tys­tä aktii­vi­ses­ti, ker­too Joen­suun kau­pun­gin tie­to­hal­lin­to­pääl­lik­kö Pek­ka Pent­ti­nen.

– Valo­kui­dun saa­mi­nen omal­le asui­na­lu­eel­le on pit­käl­ti kiin­ni aktii­vi­sis­ta koti­ta­louk­sis­ta. Yhteis­työl­lä yhtey­den saa­mi­sel­le on parem­mat mah­dol­li­suu­det, Pent­ti­nen kan­nus­taa.

Uusiin kylä­verk­ko­hank­kei­siin on saa­ta­vis­sa tukea maa­seu­tu­ra­has­tos­ta ensi vuon­na uuden ohjel­ma­kau­den käyn­nis­tyt­tyä.

– Hank­kei­den val­mis­te­lu vie aikaa ja sik­si nyt on hyvä alkaa nii­tä omal­le alu­eel­le puu­ha­ta. Jos kysyn­tää on riit­tä­väs­ti, ope­raat­to­rit ovat nyt olleet kiin­nos­tu­nei­ta raken­ta­maan valo­kui­tu­verk­koa myös mark­ki­naeh­toi­ses­ti, sanoo Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton eri­tyis­asian­tun­ti­ja Esa Huur­reok­sa.

Kysy lisää valokuidun rahoituksesta:


Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Terho Sirviö: [email protected], puh. 029 502 6103

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Esa Huurreoksa: [email protected], puh. 050 382 4980

Aiheeseen liittyviä uutisia