kaupunginjohtaja Kari Karjalainen

Eläm­me kovia aiko­ja

Kovia aikoja on ollut ennenkin, ja aina niistä on selvitty. Joensuulaisilla on erinomainen kyky puhaltaa yhteen tiukan paikan edessä.

Aku Ankas­sa esiin­tyi aikoi­naan koi­ra, joka tois­te­li vir­ket­tä ”eläm­me kovia aiko­ja, ystä­vä hyvä”. Nämä sanat ovat tois­tu­neet mie­les­sä parin edel­li­sen työ­vuo­den aika­na.

Koro­na­krii­si tun­tuu täs­sä vai­hees­sa jo kau­kai­sel­ta muis­tol­ta, vaik­ka ihan vas­ta sitä mie­tit­tiin voi­ko uima­hal­leis­sa olla kiu­kaat pääl­lä. Venä­jän raa­ka­lais­mai­nen hyök­käys Ukrai­naan aiheut­ti toi­pu­vaan Euroop­paan uuden krii­sin.

Inhi­mil­li­sen kär­si­myk­sen lisäk­si sota ajoi Joen­suun logis­ti­seen mot­tiin, joka meil­lä näkyy eri­tyi­ses­ti Sai­maan kana­van lii­ken­teen lop­pu­mi­se­na. Kana­va on Joen­suun väy­lä merel­le ja sen sul­keu­tu­mi­ses­ta kär­si­vät monet vien­ti­ve­toi­set yri­tyk­sem­me.

Tilan­net­ta ei hel­po­ta rata­ver­kos­ton kor­jaus­vel­ka ja len­to­lii­ken­teen epä­sel­vä tilan­ne.

Tuo­reim­man huo­len Joen­suul­le toi vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan tul­lut hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tus. Uudis­tuk­sen rahoi­tus­mal­li on Poh­jois-Kar­ja­lal­le epä­rei­lu. Perus­ta­mal­la Siun soten kuu­luim­me edel­lä­kä­vi­jöi­hin, jot­ka jär­jes­ti­vät sote-pal­ve­lut isom­mak­si koko­nai­suu­dek­si.

Yleen­sä edel­lä­kä­vi­jöi­tä pal­ki­taan, mut­ta täl­lä ker­taa saim­me kas­voil­le märän rätin. Uudis­tuk­sen vai­ku­tus Joen­suun talou­teen on mer­kit­tä­vä, ja vali­tet­ta­vas­ti mii­nus­merk­ki­nen.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta olen opti­mis­ti­nen. Kovia aiko­ja on ollut ennen­kin, ja aina niis­tä on sel­vit­ty. Joen­suu­lai­sil­la on erin­omai­nen kyky puhal­taa yhteen tiu­kan pai­kan edes­sä. Näin käy myös nyt ja vai­keu­det tul­laan selät­tä­mään.

Joten erin­omais­ta kesää kai­kil­le, nau­ti­taan läm­mös­tä!

Kari Kar­ja­lai­nen
kau­pun­gin­joh­ta­ja

Joensuulaisilla on erinomainen kyky puhaltaa yhteen tiukan paikan edessä.

Aiheeseen liittyviä uutisia